top of page

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE DUBLA REPREZENTARE SPORTIVILOR JUNIORI LEGITIMATI LA CLUBURILE SPORTIVE AFILIATE LA F.R.B.S.

EDIŢIA 2010

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte condiţiile de acordare sportivilor juniori legitimaţi în cadrul unităţilor sportive şcolare a dreptului de dublă reprezentare, pentru clubul la care sunt legitimaţi şi pentru un club cu activitate de seniori, în activitatatea de sanie şi/sau skeleton. 
Art. 2. Scopul principal al regulamentului îl constituie statornicirea unui sistem legalizat de cooperare între unităţile sportive şcolare şi cele cu activitate de seniori afiliate la F.R.B.S. benefic pentru ambele părţi, care să favorizeze impulsionarea şi susţinerea pregătirii la un nivel superior a sportivilor juniori cu reale aptitudini pentru practicarea şi obţinerea unor performanţe notabile în sania şi skeletonul de competiţie.
Art. 3. Principiul dublei reprezentări nu este aplicabil între unităţile sportive şcolare sau între cluburile cu activitate de seniori, cu excepţia dublei reprezentări între o unitate sportivă şcolară şi un club universitar.
Art. 4.- (1) Dreptul de dublă reprezentare nu se acordă global, pentru toţi sportivii legitimaţi la o unitate sportivă şcolară, ci nominal.
(2) Sportivii juniori din skeleton şi sanie pot primi dreptul de dublă reprezentare numai pentru un singur club cu activitate de seniori în aceeaşi perioadă de timp pe disciplină. În cazul în care un sportiv/unitate sportivă semnează două sau mai multe cereri de dublă reprezentare, are prioritate cererea cu cea mai veche dată de înregistrare la F.R.B.S., iar persoanele vinovate vor fi sancţionate potrivit reglementărilor în vigoare.
Art.5.(1) Pot primi dreptul de dublă reprezentare numai sportivii care se încadrează în categoriile de vârstă „Junior I” şi „Junior II” la diciplina sanie şi pentru categoria de vârstă „Juniori” la disciplina skeleton pe bază de contract scris încheiat între unitatea sportivă şcolară la care sunt legitimaţi şi clubul cu activitate de seniori care solicită să fie reprezentat de respectivii sportivi în activitatea sportivă.
(2) Pentru sportivii aflaţi sub contract de dublă reprezentare, la terminarea junioratului acest drept se pierde automat, chiar dacă contractul expiră la o dată ulterioară.
(3) Pentru a-şi putea continua activitatea sportivă de performanţă, respectivii sportivi cuprinşi la alin (2) trebuie să se legitimeze la un club cu activitate de seniori, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind statutul, legitimarea şi transferul sportivilor care practică bobul, skeletonul şi sania de competiţie” aprobat de Comitetul Federal al F.R.B.S.
Art. 6. (1) Contractele privind dreptul de dublă reprezentare se încheie pentru o perioadă un an.
(2) Nerespectarea clauzelor stabilite între părţi prin contract atrage după sine, rezilierea contractului şi pierderea dreptului de dublă reprezentare pentru sportivii prevăzuţi în respectivul contract.
Art.7. (1) O unitate sportivă şcolară poate încheia contracte privind dreptul de dublă reprezentare al sportivilor săi cu mai multe cluburi cu activitate de seniori, în conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din prezentul regulament.
(2) Un club cu activitate de seniori poate încheia contracte privind dreptul de dublă reprezentare a sportivilor juniori cu mai multe unităţi sportive şcolare, în conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din prezentul regulament.
Art.8. Între unităţile sportive şcolare şi cluburile cu activitate de seniori se pot încheia contracte privind dreptul de dublă indiferent de localitatea/judeţul în care funcţionează respectivele cluburi.
Art.9. (1) Dreptul de dublă reprezentare al sportivilor din unităţile sportive şcolare pentru cluburile cu activitate de seniori se acordă în baza următoarelor documente:
a) Cerere-tip (anexa 1) adresată Biroului Executiv al F.R.B.S. pentru aprobarea acordării dreptului de dublă reprezentare sportivilor nominalizaţi în contractul încheiat cu acest scop între unitatea sportivă şcolară şi clubul cu activitate de seniori, semnată şi parafată de părţile contractante. 
b) Cerere personală-tip (anexa 2) de solicitare a dreptului de dublă reprezentare completată şi semnată de fiecare sportiv nominalizat în contract.
c) Contractul încheiat între unitatea sportivă şcolară şi clubul cu activitate de seniori în patru exemplare, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
►Părţile contractante (denumirea; sediul, judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, numele complet şi funcţia persoanelor autorizate care reprezintă fiecare parte şi semnează contractul).
►Obiectul contractului, nominalizarea sportivului pentru care se solicită dreptul de dublă reprezentare;
►Perioada contractului;
►Procentul de reprezentare (%);
►Obligaţiile părţilor contractante, inclusiv ale sportivilor nominalizaţi în contract;
►Alte clauze;
►Răspunderea părţilor privind respectarea şi derularea contractului;
►Numele complet şi semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai părţilor contractante, ştampilele părţilor;
►Numele complet şi semnăturile sportivilor nominalizaţi prin care aceştia confirmă ca au luat cunoştinţă de obligaţiile prevăzute în contract.
(2) Dosarele cuprinzând toate documentele menţionate la alin.(1) de mai sus, se depun la secretariatul F.R.B.S. în perioada 1.04 – 31.07. a fiecărui an calendaristic, urmând să fie comunicate hotărârile adoptate, inclusiv nominalizarea sportivilor care au primit dreptul de dublă reprezentare.
Art.10. (1) Dreptul de dublă reprezentare al sportivilor juniori se aprobă nominal, pentru o perioadă de un an, prin hotărâre a Biroului Executiv al F.R.B.S. şi se comunică celor interesaţi.
(2) În baza hotărârii Biroului Executiv, F.R.B.S. va emite o adeverinţă tip (anexa3) pentru fiecare sportiv nominalizat, prin care certifică dreptul de dublă reprezentare al acestuia în activitatea sportivă, cluburile sportive şi perioada pentru care i s-a aprobat dublă reprezentare.
Pentru eliberarea adeverinţei este obligatorie achitarea taxei de dublă reprezentare, al cărui cuantum se stabileşte anual de Comitetul Federal al F.R.B.S.
Taxa de dublă reprezentare se depune la F.R.B.S. în numerar, prin ordin de plată sau prin dispoziţie C.E.C.
(3) După aprobarea Biroului Executiv, cele trei exemplare ale contractelor privind dreptul de dublă reprezentare se distribuie astfel: un exemplar la F.R.B.S., un exemplar la clubul cu activitate de seniori şi un exemplar la unitatea sportivă şcolară, semnatare ale contractului.
Art.11. (1) Sportivii juniori cărora li s-a aprobat dreptul de dublă reprezentare vor fi înscrişi în competiţiile oficiale de juniori şi/sau seniori sub denumirea unui singur club. Pentru a face dovada acordării dublei reprezentări sunt obligatorii prezentarea de către respectivele cluburi a următoarelor documente:
a) Carnetul de legitimare eliberat de F.R.B.S. având aplicate viza anuală de către F.R.B.S. şi viza medicală - de către unitatea sanitară competentă.
b) Adeverinţa eliberată de F.R.B.S. prin care se atestă dreptul de dublă reprezentare aprobat sportivului respectiv pentru perioada în care se desfăşoară competiţia la care este înscris.
Art.12. Anexele 1, 2 şi 3 la prezentul regulament sunt parte integrantă a acestuia.
Art.13.(1) Comisiile de specialitate ale F.R.B.S., potrivit compeţentelor lor, soluţionează litigiile referitoare la :
a) contractele privind acordarea dreptului de dublă reprezentare între cluburi
b) executarea clauzelor contractuale dintre cluburi, precum şi dintre cluburi şi sportivi.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi ai F.R.B.S. şi membrii acestora, litigiile apărute în legătură cu aplicarea respectivelor prevederi urmând să fie soluţionate pe cale amiabilă de către părţile aflate sub contract şi în măsura în care nu vor fi soluţionate pe cale amiabilă acestea urmează să fie soluţionate de către organele cu activitate jurisdicţională din cadul F.R.B.S. Litigiile de această natură nu pot fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de drept comun.
Art.14.(1) Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Federal al F.R.B.S. în şedinţa sa din data de 7 iunie 2010 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.
(2) Odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.
(3) Prezentul regulament a fost corelat cu Ordinul A.N.S.T. nr. 2486/31.12.2010.

ANEXA1

ANEXA 2

ANEXA 3

bottom of page