FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BOB ŞI SANIE

 

 

 

 

 

 

 

STATUTUL

 

 

FEDERAŢIEI ROMÂNE

DE

BOB ŞI SANIE

 

EDIŢIA 2020

 

 

STATUTUL

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE BOB ŞI SANIE

 

 

 

PREAMBUL

 

            Adunarea generală a Federaţiei Române de Bob şi Sanie din data de 16 noiembrie 2001 a aprobat reorganizarea federaţiei potrivit legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi a adoptat Statutul F.R.B.S., elaborat în conformitate cu dispoziţiile acestei legi şi cu regulamentul de punere a ei în aplicare, cu prevederile legislaţiei române în vigoare privind persoanele juridice – asociaţii şi fundaţii, precum şi cu statutele I.B.S.F. şi F.I.L.

Prezentul Statut include:

 1. modificările şi completările aduse precedentului statut, corespunzător prevederilor Legii nr.472/2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, Legii nr.551/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă şi Legii nr.552/2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, şi a fost adoptat în Adunarea Generală extraordinară a Federaţiei Române de Bob şi Sanie din data de 16 septembrie 2005;

 2. modificările şi completările din data de 25 aprilie 2009 aduse precedentului statut, corespunzător hotărârii adunării generale ordinare, desfăşurate la Moieciu.

 3. modificările şi completările din data de 28 August 2020 aduse precedentului statut, corespunzător hotărârii adunării generale extraordinare, desfăşurate la Câmpulung, județul Argeș

           

INTERPRETARE

 

            Termenii din prezentul statut, precum şi din regulamentele emise în aplicarea lui au următorul înţeles:

1.”I.B.S.F.” – „Federaţia Internaţională de Bob şi Skeleton”

2.”F.I.L.” – „Federaţia Internaţională de Sanie”

3.”F.R.B.S. sau FEDERAŢIA” – „Federaţia Română de Bob şi Sanie”

4. “MTS” – Ministerul Tineretului și Sportului

5. “MEC” – Ministerul Educației și Cercetării

6.”CLUB” – cluburile de bob, skeleton şi/sau sanie şi cluburile sportive cu secţii de bob, skeleton şi/sau sanie, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial sau persoane juridice de drept public, după caz, precum şi unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor care au personalitate juridică

7.”ASOCIAŢIE SPORTIVĂ” – structură sportivă fără personalitate juridică, constituită potrivit legii

8. „A.J.B.S.” sau „ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ” – „Asociaţia Judeţeană de bob şi sanie”, prin abreviere înţelegându-se „asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie”

9. „MEMBRU” – membri afiliaţi ai F.R.B.S.

10. „OFICIAL” – persoanele care au calitate de conducători, delegaţi, antrenori, responsabili tehnici, medicali şi administrativi ai federaţiei şi ai cluburilor (secţiilor) de bob, skeleton şi sanie afiliate, precum şi arbitri sau alte persoane abilitate, legate de F.R.B.S. prin Statutul şi regulamentele sale

11.”REGULAMENT” sau „NORMĂ” – orice document cu caracter normativ referitor la activitatea de bob, skeleton şi/sau sanie aprobat de organele F.R.B.S.

12.”AFILIERE” – actul juridic reprezentând decizia luată de F.R.B.S. sau A.J.B.S., după caz, de a admite printre membri săi o structură sportivă de bob, skeleton şi/sau sanie

13.”LEGITIMARE” - actul juridic bilateral între o structură sportivă de bob, skeleton şi/sau sanie şi un sportiv, care le conferă drepturi şi obligaţii reciproce;

14.”LEGITIMAŢIE SPORTIVĂ” – document care atestă apartenenţa unui sportiv practicant al bobului, skeletonului sau saniei la un club sau asociaţie sportivă

 

CAPITOLUL I

DENUMIRE, COMPONENŢĂ, FORMA JURIDICĂ,

 DURATA DE FUNCŢIONARE, PATRIMONIU INIŢIAL,

SEDIU, ÎNSEMNE

 

            Articolul 1

(1)Federaţia Română de Bob şi Sanie a fost fondată în anul 1924 şi reorganizată Conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.

(2)F.R.B.S. este o structură sportivă de interes naţional şi este singura federaţie autorizată să organizeze şi să controleze activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România.

 

            Articolul 2

(1)Federaţia Română de Bob şi Sanie este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

(2)Personalitatea juridică a F.R.B.S. este dobândită în condiţiile legii.

(3)Federaţia Română de Bob şi Sanie reorganizată potrivit dispoziţiilor Legii nr.69/2000 este succesoarea de drept a Federaţiei Române de Bob şi Sanie care, conform Hotărârii Guvernului României nr.64/4 ianuarie 2001, art.11 şi art.16, a funcţionat ca unitate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

            Articolul 3

Federaţia Română de Bob şi Sanie este constituită prin asocierea cluburilor de bob, skeleton şi/sau sanie şi asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie afiliate şi recunoscute de ea.

            Articolul 4

Durata de funcţionare a F.R.B.S. este pe termen nedeterminat.

 

            Articolul 5

La data de 30 noiembrie 2001, patrimoniul Federaţiei Române de Bob şi Sanie însumează 815 010 643,69 lei atât în activ, cât şi în pasiv.

 

            Articolul 6

(1)Sediul Federaţiei Române de Bob şi Sanie este în Bucureşti, str.Vasile Conta nr.16, sector 2.

(2)Numai printr-o hotărâre a Comitetului Federal cu acordul scris al majorităţii simple a membrilor afiliaţi ai F.R.B.S. sediul federaţiei poate fi schimbat.

 

            Articolul 7

(1)Federaţia Română de Bob şi Sanie are emblemă propie înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Emblema este prezentată în anexa 2, care face parte integrantă din prezentul statut.

(2)Emblema poate fi modificată numai printr-o hotărâre a adunării generale.

 

 

 

 

CAPITOLUL II

RELAŢII CU I.B.S.F. ŞI F.I.L.

 

 

            Articolul 8

(1)F.R.B.S. este afiliată la I.B.S.F. și F.I.L. şi recunoscută de acestea ca singura autoritate pe plan naţional în problemele ce privesc activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România.

(2) În activitatea sa, FRBS respectă statutele şi regulamentele IBSF şi FIL.

(3) Comitetul Federal decide asupra participării F.R.B.S. la alte asociaţii şi/sau organizaţii. În astfel de situaţii, drepturile F.R.B.S. şi ale membrilor săi nu pot fi atinse de aceste participări.

 

CAPITOLUL III

OBIECTIVE

 

            Articolul 9

(1)Scopul Federaţiei Române de Bob şi Sanie îl constituie organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a bobului, skeletonului şi saniei de competiţie pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare.

(2)În acest sens, principalele obiective ale Federaţiei Române de Bob şi Sanie sunt:

a) dezvoltarea şi promovarea bobului, skeletonului şi saniei de competiţie pe teritoriul României, sub toate formele admise de forurile sportive internaţionale de specialitate şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;

b) organizarea, conducerea, controlul şi sprijinirea activităţii de bob, skeleton şi sanie de competiţie pe plan naţional;

c) promovarea bobului, skeletonului şi saniei de competiţie din România, prin echipele naţionale şi cele ale cluburilor, în competiţiile internaţionale;

d) dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între federaţie, asociaţiile judeţene şi cluburile de bob, skeleton şi sanie, în cadrul unui sistem bazat pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi coeziune;

e) elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern prin care să se asigure desfăşurarea de campionate şi competiţii de bob, skeleton şi sanie la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorică a sportivilor şi a cluburilor participante, precum şi desemnarea campionilor României;

f) organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a sportivilor care practică bobul, skeletonul şi sania, în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale de pe plan internaţional;

g) prevenirea încălcării statutului, regulamentelor şi normelor F.R.B.S. şi ale I.B.S.F. şi F.I.L.;

h) promovarea toleranţei şi a spiritului de fair-play în activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie;

i) prevenirea şi reprimarea substanţelor înterzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor de bob, skeleton şi/sau sanie;

j) perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare şi/sau clasificare a specialiştilor pentru bob, skeleton şi sanie în corelaţie cu nevoile organizării şi desfăşurării optime a activităţii din aceste ramuri de sport;

k) atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinei sportive în obiectivizarea şi dirijarea procesului de selecţie şi pregătire a sportivilor la nivelul cluburilor şi al reprezentativelor naţionale, precum şi în formarea şi perfecţionarea continuă a specialiştilor din activitatea de bob, skeleton şi sanie;

l) dezvoltarea bazei materiale de interes naţional destinată bobului, skeletonului şi saniei de competiţie;

m) reprezentarea şi apărarea intereselor bobului, skeletonului şi saniei de competiţie româneşti pe plan intern şi internaţional;

n) lărgirea relaţiilor de cooperare cu federaţiile similare din alte ţări şi asigurarea reprezentării bobului, skeletonului şi saniei de competiţie din România în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care F.R.B.S. este afiliată.

 

 

CAPITOLUL IV

ATRIBUŢII

 

            Articolul 10

F.R.B.S. organizează activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România, precum şi propria sa activitate, în temeiul prezentului statut şi pe baza regulamentelor, normelor şi hotărârilor (deciziilor) adoptate de organele sale potrivit competenţelor stabilite de statut, precum si cu respectarea dispozițiilor Regulamentului  nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

            Articolul 11

În scopul realizării obiectivelor sale, Federaţia Română de Bob şi Sanie îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a bobului, skeletonului şi saniei şi controlează aplicarea acesteia;

b) elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială pentru activitatea proprie şi activitatea de bob, skeleton şi sanie în general;

c) stabileşte calendarul sportiv anual pentru bob, skeleton şi sanie în corelaţie cu programele de desfăşurare a competiţiilor internaţionale oficiale ale I.B.S.F. şi F.I.L.;

d) organizează, conduce, controlează şi supraveghează activităţile, campionatele şi competiţiile oficiale de bob, skeleton şi sanie la nivel naţional, în baza regulamentelor şi normelor adoptate potrivit prezentului statut, şi omologhează rezultatele acestora; organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor;

e) elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi de participare a sportivilor din loturile naţionale la competiţiile internaţionale oficiale de bob, skeleton şi sanie;

f) colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă pentru sporirea capacităţii de cuprindere şi asigurare a asistenţei medico-ştiinţifice şi medicale de specialitate la nivelul loturilor naţionale de bob, skeleton şi sanie, potrivit evoluţiei şi cerinţelor specifice ale acestor sporturi cu privire la selecţia şi pregătirea sportivilor, precum şi pentru modernizarea metodelor de antrenament în consens cu standardele atinse pe plan internaţional;

g) colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Educației și Cercetării şi/sau cu instituţiile din structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din bob, skeleton şi sanie;

h) organizează activităţi specifice – cursuri, stagii de instruire, seminarii, examene – pentru perfecţionarea şi ridicarea gradului de calificare şi/sau clasificare a antrenorilor de bob, skeleton şi sanie, precum şi a altor tehnicieni din domeniu, împreună cu instituţiile acreditate sau autorizate în condiţiile legii;

i) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de bob, skeleton şi sanie privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora;

j) organizează sau tutelează competiţiile oficiale internaţionale de bob, skeleton şi sanie care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerul Tineretului și Sportului;

k) promovează măsurile pentru prevenirea şi controlul folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate la nivel naţional, în concordanţă cu reglementările I.B.S.F. şi F.I.L., ale Comitetului Internaţional Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping, precum şi cu legislaţia internă în materie;

l) întreprinde măsuri pentru promovarea torelanţei şi a spiritului fair-play în activitatea de bob, skeleton şi sanie;

m) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum şi ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;

n) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor care se aplică în activitatea de bob, skeleton şi sanie;

o) asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi nepatrimoniale specifice activităţii de bob, skeleton şi sanie sau din activităţi economice directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei, organizate în unităţi proprii cu sau fără personalitate juridică;

p) se poate asocia, în condiţiile legii, cu alte alte persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ, în vederea constituirii de societăţi comerciale sau pentru participarea cu părţi sociale la societăţi comerciale, în scopul obţinerii veniturilor necesare pentru finanţarea activităţilor specifice ale federaţiei şi dezvoltarea bazei materiale;

r) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea bazei materiale destinate practicării bobului, skeletonului şi saniei de competiţie;

s) elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea de bob, skeleton şi sanie;

t) organizează banca de date a federaţiei privind activitatea de bob, skeleton şi sanie din România;

u) exercită supravegherea, controlul şi autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate în termenii prevăzuţi de Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit statutului şi regulamentelor proprii;

v) reprezintă, susţine şi apără interesele bobului, skeletonului şi saniei pe plan intern, în relaţiile cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tinerertului și Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional, în relaţiile cu I.B.S.F. şi F.I.L., federaţiile naţionale din alte ţări sau alte foruri sportive internaţionale cu implicaţii în domeniul bobului, skeletonului şi saniei.

 

            Articolul 12

Federaţia Română de Bob şi Sanie elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale, potrivit competenţelor care le sunt atribuite în prezentul statut, următoarele:

a) Regulamentul de organizare a activităţii de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România;

b) Regulamentele de organizare şi desfăşurare a competiţiilor interne de bob/skeleton/sanie;

c) Regulamentul disciplinar;

d) Regulamentul privind statutul, legitimarea şi transferul sportivilor care practică bobul, skeletonul şi sania de competiţie;

e) Regulamentul anti-doping

f) Regulamentul de omologare al bazelor sportive destinate pentru pracicarea bobului, saniei și/sau skeletonului

g) Norme privind activitatea arbitrilor de bob, skeleton şi/sau sanie şi a delegaţilor tehnici la competiţiile interne de bob, skeleton şi sanie;

h) Regulamentul de clasificare sportivă;

i) Regulamentul intern al F.R.B.S.;

j) Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru propria activitate sau cu caracter general obligatoriu pentru activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie;

k) Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art.9 din prezentul statut.

           

Articolul 13

Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile organelor F.R.B.S. sunt obligatorii pentru membrii afiliaţi şi membrii acestora.

 

 

CAPITOLUL V

MEMBRI AFILIAŢI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA

 

            Articolul 14

(1)Conform dispoziţiilor Legii nr.69/2000 cu modificările şi completările ulterioare la Federaţia Română de Bob şi Sanie se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv, cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, precum şi asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie.

(2)Asociaţiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridică potrivit legislaţiei în vigoare şi oficial recunoscute, se pot afilia la asociaţia judeţeană de bob şi sanie din judeţul respectiv, legal constituită, oficial recunoscută şi afiliată la F.R.B.S.

(3) Afilierea structurilor sportive, menţionate la alin.(1) şi (2), la F.R.B.S. şi, respectiv, la A.J.B.S. din judeţul la care aparţin, se poate face numai după ce le este recunoscută oficial calitatea de „structură sportivă”, ca urmare a înscrierii, după caz, în Registrul sportiv ţinut de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Direcţia Judeţeană din zona teritorială şi primirii numărului de identificare  şi a Certificatului de identitate sportivă, în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 cu modificările și completările ulterioare aprobat prin hotărârea Guvernului nr.884/13 septembrie 2001.

 

            Articolul 15

(1)Un club de bob, skeleton şi/sau sanie sau o asociaţie judeţeană care doreşte să devină membru al F.R.B.S. trebuie să adreseze o cerere scrisă către federaţie, prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) acesteia. Odată cu depunerea cererii de afiliere, clubul sau asociaţia judeţeană în cauză trebuie să achite o taxă de afiliere la F.R.B.S.

(2)În sensul prevederii de la alin.(1) F.R.B.S. va emite o cerere tip de afiliere în care trebuie completate de către solicitanţi, sub sancţiunea nulităţii, toate datele mai jos menţionate:

a) numărul de identificare a respectivei structuri sportive;

b) numărul şi data emiterii Certificatului de identitate sportivă;

c) denumirea structurii sportive;

d) sediul, judeţul, adresa oficială, telefon, fax, e-mail;

e) organele de conducere şi de administrare;

f) culori (în cazul cluburilor);

g) data completării, semnătura, ştampila.

h) Acordul pentru prelucrarea datelor

 

 

(3)La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:

A.În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat (cluburi sau asociaţii judeţene):

a) actul constituirii şi statutul autentificate;

b) copii după hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;

d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

e) dovada sediului;

f) dovada patrimoniului.

B.În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate, autentificate;

b) actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare;

c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului;

C.În cazul unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi al palatelor şi cluburilor copiilor:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate;

b) actul de dispoziţie, prin care stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare, pe lângă activităţi de învăţământ, şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional de bob, skeleton şi/sau sanie;

c) copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului.

(4)Afilierea structurilor sportive (cluburi sau asociaţii sportive) la asociaţiile judeţene de bob şi sanie se va face în condiţiile prevăzute în statutele acestora în conformitate cu prezentul statut.

 

            Articolul 16

(1)Adunarea generală a F.R.B.S. este competentă să decidă asupra afilierii membrilor.

(2)Comitetul Federal poate hotărâ afilierea cu titlu provizoriu a unui membru, această hotărâre urmând  să fie supusă aprobării primei adunări generale a F.R.B.S., care va decide afilierea definitivă.

(3)Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală, potrivit art.54, alin (1) şi (2) din prezentul statut pentru anul în cursul căruia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la data admiterii ca membru al F.R.B.S. de către Comitetul Federal; în caz contrar se vor aplica prevederile art.54, alin (3) din prezentul statut.

 

            Articolul 17

(1)Schimbarea formei juridice a unui membru afiliat impune obligaţia reafilierii la F.R.B.S. potrivit procedurilor prevăzute în prezentul statut şi în regulamentele în materie ale federaţiei.

(2) Fiecare membru are obligaţia să notifice Federaţia Română de Bob şi Sanie, în termen de 15 zile, şi Ministerul Tineretului și Sportului în termen de 30 de zile, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi în statut, în legătură cu participarea ramurilor de sport bob, skeleton şi/sau sanie, pentru a fi operată în documentele federaţiei şi, respectiv, în registrul sportiv.

 

            Articolul 18

(1)La competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiei pot participa numai membrii afiliaţi la F.R.B.S şi, invitaţii acesteia.

(2)Pentru a avea drept de participare la competiţiile oficiale naţionale şi internaţionale de bob, skeleton şi sanie cluburile trebuie să fie afiliate la F.R.B.S.

(3)Pentru participarea, la competiţiile oficiale judeţene de bob, skeleton şi sanie, cluburile se vor afilia şi la asociaţia judeţeană de bob şi sanie din judeţul de care aparţin.

(4)Asociaţiile sportive fără personalitate juridică trebuie să se afilieze la asociaţia judeţeană de bob şi sanie competentă teritorial pentru a putea participa la competiţiile oficiale judeţene/locale de bob, skeleton şi sanie organizate de respectiva A.J.B.S. Participarea la o competiţie oficială naţională necesită, potrivit prevederilor Legii nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare transformarea respectivei asociaţii sportive în club, dobândirea personalităţii juridice  în condiţiile legii, înscrierea în Registrul sportiv pentru a fi recunoscută în această calitate şi afilierea sa la F.R.B.S.

            (5) În cazul că în judeţul de care aparţin nu este constituită asociaţia judeţeană de bob şi sanie, structurile sportive pot participa la competiţiile oficiale judeţene/locale de bob, skeleton şi/sau sanie organizate la nivelul teritorial, respectiv numai dacă sunt afiliate la F.R.B.S.

 

            Articolul 19

(1) Calitatea de membru afiliat al F.R.B.S. încetează prin :

a) retragerea din federaţie (conform art.66 din prezentul statut);

b) dizolvarea membrului afiliat (conform art.67 din prezentul statut);

c) excluderea (radierea) membrului afiliat din federaţie (conform art.54, alin. (4) şi art.69 din prezentul statut);

d) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii, şi, în consecinţă, radierea sa din Registrul sportiv (conform art.59, alin. (8) din prezentul statut);

e) dizolvarea F.R.B.S. (conform art.70 din prezentul statut).

(2) Excluderea unui membru afiliat al F.R.B.S. se aprobă de adunarea generală la propunerea Comitetului Federal.

 

            Articolul 20

Afilierea, dezafilierea şi reafilierea la Federaţie se efectuează potrivit condiţiilor şi procedurilor prevăzute în Regulamentul de organizare a activităţii de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România, elaborat în conformitate cu prezentul statut.

 

            Articolul 21

Membrii afiliaţi la F.R.B.S. au următoarele drepturi:

a) să exercite competenţele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) federaţiei;

b) să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în limitele lor de competenţă şi fără a încălca autoritatea F.R.B.S.;

c) să participe la competiţiile oficiale naţionale organizate de federaţie, la competiţiile oficiale judeţene/locale organizate de asociaţia judeţeană de bob şi sanie competentă teritorial sau de alte structuri cu atribuţii în domeniul sportului, precum şi la competiţii internaţionale de bob, skeleton şi sanie;

d) să aibă reprezentanţi în adunarea generală a F.R.B.S., potrivit normelor de reprezentare prevăzute în prezentul statut şi să prezinte propuneri nominale pentru alegerile organelor federale;

e) să participe, prin reprezentanţii lor, la adunarea generală a F.R.B.S. şi să-şi exercite dreptul de vot, conform prevederilor din prezentul statut;

f) să prezinte propuneri Comitetului Federal şi adunării generale, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz.

 

 

 

Articolul 22

(1) Membrii afiliaţi la F.R.B.S. sunt obligaţi :

a) să respecte statutul, regulamentele, normele şi hotărârile federaţiei, precum şi principiile de loialitate, coeziune, moralitate şi spirit sportiv; ei trebuie să-şi înscrie această prevedere în statutele proprii şi au obligaţia să vegheze ca sportivii şi oficialii lor să o respecte;

b) să conserve şi să respecte scopul şi obiectivele propriilor statute şi regulamente;

c) să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.B.S., precum şi ale organelor şi oficialilor acesteia;

d) să asigure preluarea obligaţillor pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori, alţi oficiali) faţă de F.R.B.S.;

e) să transmită numai prin intermediul F.R.B.S. orice gen de corespondenţă adresată la F.I.B.T. sau F.I.L.;

f) să permită îndrumarea şi controlul federaţiei;

g) să-şi achite integral cotizaţia anuală şi toate celelalte obligaţii financiare faţă de F.R.B.S. la termenele şi în condiţiile stabilite de prevederile statutului şi regulamentelor F.R.B.S.

(2) Membrii afiliați la FRBS sunt obligați să își înscrie în Statutele și Regulamentele lor de funcționare prevederi referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum și să își organizeze și să își desfășoare activitatea, pentru care au fost certificați legal, cu respectarea acestor prevederi.

(3) Structurile sportive afiliate, legal constituite si recunoscute oficial, organizate ca persoane juridice, de drept privat, fără scop lucrativ, au obligația să își desfășoare activitatea sub denumirea de „Asociația Clubul Sportiv __________”, cu respectarea prevederilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

 

            Articolul 23

La propunerea Comitetului Federal, adunarea generală a F.R.B.S. poate acorda titlul de “Membru de onoare al Federaţiei Române de Bob şi Sanie” unor personalităţi cu merite deosebite în activitatea de bob, skeleton şi sanie, precum şi calitatea de “Preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Bob şi Sanie”.

 

 

CAPITOLUL VI

ORGANELE  FEDERAŢIEI

 

            Articolul 24

(1) Adunarea generală este organul de conducere şi legislativ al F.R.B.S. alcătuit din totalitatea membrilor săi şi, în consecinţă, autoritatea supremă.

(2) Comitetul Federal este organul de conducere executivă între adunările generale;

(3) Biroul Executiv este organul de administrare şi gestionare a activităţii F.R.B.S.;

(4) Cenzorul este organ de control financiar intern al F.R.B.S.;

(5) Comisiile centrale sunt organisme de specialitate ale Comitetului Federal al F.R.B.S.

 

Articolul 25

Împuterniciţii F.R.B.S. sunt: preşedintele, secretarul general şi trezorierul.

 

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ

 

Articolul 26

(1) Adunarea generală este ordinară şi extraordinară.

(2) Adunarea generală ordinară se desfăşoară anual.

(3) Adunarea generală ordinară de alegeri se organizează după fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, în maxim 60 de zile de la încheierea acestora.

(4) Adunarea generală extraordinară se convoacă oricând este necesar.

(5) În principiu, adunarea generală poate fi publică, accesul fiind permis pe bază de invitaţii. Calitatea de invitat poate fi întreruptă dacă din motive întemeiate, majoritatea absolută a delegaţilor cu drept de vot prezenţi la adunare hotărăsc astfel.

(6) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin prezentul statut.

(7) Adunarea generală ordinară, cu excepția celei de alegeri, precum și adunarea generală extraordinară se desfășoară și se adoptă hotărâri, de regulă în format fizic, dar, în situații speciale, acestea pot fi organizate prin mijloace mass-media și/sau corespondență electronică.

 

Articolul 27

(1) Adunarea generală se compune din membrii afiliaţi la federaţie, care au drept de vot după cum urmează :

a) Cluburile sportive :

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club afiliat;

b) Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie :

- un delegat cu drept de vot din partea fiecărei asociaţii.

(2) Un club sportiv îşi pierde dreptul de vot în Adunarea generală, dacă în decursul a doi ani consecutivi calendaristici, socotiţi de la data ultimei participări într-o competiţie oficială organizată de F.R.B.S., nu a avut nici o participare la competiţiile oficiale organizate de F.R.B.S., chiar dacă acesta a achitat cotizaţia anuală, conform Art. 54 (1).

(3) Un membru nou afiliat are drept de vot după sfârşitul anului competiţional în care s-a afiliat şi a participat în competiţiile oficiale organizate de F.R.B.S.

(4) Membrii Comitetului Federal în exerciţiu nu au drept de vot în adunarea generală.

(5) Numele delegaţilor cluburilor sportive şi ai asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie trebuie comunicate la secretariatul general al federaţiei cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării adunării generale. Aceştia se vor prezenta la adunarea generală cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv.

(6) Numai delegaţii prezenţi şi cu mandat scris sunt abilitaţi să decidă asupra chestiunilor supuse la vot. Nici un delegat nu va putea reprezenta mai mult de un membru afiliat.

(7) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Federal nu vor putea reprezenta ca delegaţi clubul din care fac parte.

(8) Votul prin corespondenţă, prin împuternicire (procură) sau altă modalitate nu este permis.

(9) Membrii afiliaţi suspendaţi nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală în perioada suspendării.

 

            Articolul 28

(1) Convocarea adunării generale ordinare se face în scris de către Comitetul Federal cu cel puţin 30 de zile înainte de data când urmează să se desfăşoare.

(2) Convocarea va fi comunicată în scris tuturor membrilor afiliaţi şi va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a adunării generale, menţionându-se explicit temele (problemele) de dezbătut.

(3) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea şi/sau completarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al acestora.

(4) Pot fi introduse propuneri şi cereri în adunarea generală numai de către Comitetul Federal şi membrii afiliaţi cu condiţia ca acestea să fie înaintate la secretariatul general al F.R.B.S. cu cel puţin 15 zile înainte de adunare. Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în adunarea generală.

(5) Adunarea generală poate, în caz de urgenţă, să se ocupe de problemele prezentate după termenul meţionat, dacă acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare şi cu condiţia ca majoritatea absolută a voturilor exprimate să hotărască în acest sens.

(6) În cadrul desfăşurării adunării generale se stabilesc :

a) prezenţa delegaţilor cu mandate scrise din partea membrilor afiliaţi;

b) persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial sau îl vor verifica în cazul că a fost făcut prin stenogramă – desemnarea acestora se face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare;

c) după caz, componenţa Comisiei de validare – desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare.

 

            Articolul 29

(1) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată oricând de Comitetul Federal prin hotărârea majorităţii simple a acesteia.

(2) Comitetul Federal poate convoca o adunare generală extraordinară dacă 2/3 din membrii afiliaţi care o compun, conform art.27, alin.(1), solicită aceasta prin cereri scrise şi semnate înaintate la secretariatul general al F.R.B.S. ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere. Moţiunea de neîncredere poate fi depusă în cazul unor încălcări grave a statutului, regulamentelor, hotărârilor adunării generale a F.R.B.S.

 (3) Adunarea generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 15 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia sau au fost înaintate cererile. Ordinea de zi a adunării generale extraordinare va fi comunicată odată cu anunţarea acesteia.

(4) Prevederile art. 27, alin.(2)-(7) şi art.28, alin.(6) din prezentul statut se aplică şi în cazul adunării generale extraordinare.

 

            Articolul 30

(1)Ordinea de zi a adunării generale ordinare se stabileşte de Comitetul Federal şi va include, după caz, următoarele :

a) alocuţiunea preşedintelui F.R.B.S., prezentarea situaţiei prezenţei delegaţilor cu drept de vot şi adoptarea ordinii de zi;

b) desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea acestuia în cazul că a fost făcut prin stenogramă;

c) desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare;

d) raportul Comitetului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima adunare generală;

e) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia;

f) prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului de Comisiei cenzori;

g) prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

h) examinarea propunerilor de modificare a statutului F.R.B.S.  şi/sau a regulamentelor  referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de bob, skeleton şi sanie, care sunt în competenţa adunării generale;

i) propuneri şi cereri acceptate a fi dezbătute în adunarea generală în condiţiile prevăzute la art. 28, alin (4);

j) admiterea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor F.R.B.S., după caz;

k) alegerea preşedintelui federaţiei, vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Federal potrivit prevederilor din prezentul statut, alegerea cenzorului (în cadrul adunării generale ordinare de alegeri sau când este necesar).

(2) Ordinea de zi a adunării generale extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

 

            Articolul 31

(1) O adunare generală este statutar constituită  şi are putere de decizie în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membrii afiliaţi să participe la aceasta.

(2) Dacă, la verificarea mandatelor, se constată că adunarea generală nu are putere de decizie şi nu dobândeşte această competenţă în maximum trei ore, ea poate fi reconvocată în ziua următoare, în acelaşi loc.

(3) În cazul adunării generale extraordinare, cu excepția celei de alegeri, dacă la verificarea mandatelor, se constată că adunarea generală extraordinară, cu excepția celei de alegeri nu are putere de decizie, ea va fi reconvocată în următoarele trei ore.

(4) În situaţia că, nici după reconvocarea făcută potrivit alin.(2) de mai sus, adunarea generală nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocată în termen de până la cel mult 30 de zile. În acest caz, adunarea se va desfăşura şi va avea putere de decizie indiferent de numărul membrilor afiliaţi prezenţi.

(5), În situația că, nici după reconvocarea făcută potrivit alin.(3) de mai sus, adunarea generală extraordinară, cu excepția celei de alegeri nu se poate constitui statutar, aceasta se va desfășura și va avea putere de decizie indiferent de numărul membrilor afiliați prezenți.

(6) Prezidiul adunării generale este format din preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii, secretarul general şi directorul tehnic al F.R.B.S.

(7) Adunarea generală este condusă de preşedintele federaţiei care, în deschiderea adunării, trebuie să prezinte situaţia prezenţei delegaţilor cu drept de vot prin apel nominal.

 

            Articolul 32

(1) Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate absolută (jumătate plus unu) a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi, în afară de cazurile de mai jos în care este necesară :

a) O majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi, pentru :

- modificări şi completări la statut;

- completări la ordinea de zi a adunării generale;

- excluderea membrilor afiliaţi.

b) O majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi, pentru :

- schimbarea scopului federaţiei;

- dizolvarea federaţiei.

(2) Se vor putea adopta hotărâri şi cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate), dacă adunarea generală decide astfel. În această situaţie, abţinerile de la vot nu sunt numărate. Dacă se realizează egalitate de voturi, scrutinul se repetă.

(3) Face excepţie, de la prevederile alin.(2) de mai sus, adunarea generală desfăşurată potrivit art.31, alin.(3) din prezentul statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte majoritatea absolută a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimaţiei de vot) sau secret (cu buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de adunarea generală.

(5) Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeaşi problemă sunt mai mult de două propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare delegat nu poate vota decât pentru una dintre aceste propuneri.

(6) Votarea prin vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată de majoritatea simplă a voturilor delegaţilor cu drept de vot prezenţi la adunarea generală.

(7) Membrul afiliat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat direct nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

 (8) Membrul afiliat care încalcă dispoziţiile aliniatului de mai sus este răspunzător de daunele cauzate federaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

(9) Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii şi a prezentului statut, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

(10) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul statut, cu excepţia celor de natură sportivă, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

           

Articolul 33

(1) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea se face prin vot deschis.

(2) Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de validare.

(3) Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de preşedintele Comisiei de validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depăşeşte pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat şi se va proceda la o altă votare.

(4) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul.

(5) Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare şi consemnat în procesul-verbal al adunării generale.

 

            Articolul 34

(1) Pentru alegerea Comitetului Federal, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Membrii afiliaţi vor transmite în scris la secretariatul general al F.R.B.S., cu cel puţin 10 zile înainte de data la care este convocată adunarea generală ordinară de alegeri, propuneri nominale pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii, însoţite de acordul scris şi un succint curriculum vitae pentru fiecare persoană propusă.

(2) Propunerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi vor fi nominalizate separat pentru fiecare funcţie în parte prevăzută la art.38, alin.(1).

(3) Candidaţii propuşi pentru Comitetul Federal trebuie să fie prezenţi la adunarea generală de alegeri respectivă.

(4) În cazul că aceeaşi persoană este propusă pentru mai multe funcţii, aceasta poate să opteze, înaintea începerii alegerilor, fie pentru care funcţie anume doreşte să candideze, fie să se supună alegerilor în ordinea funcţiilor pentru care a fost propusă.

(5) Lista nominală a candidaţilor pentru alegerea în Comitetul Federal, pe funcţii, rezultată din propunerile prezentate la secretariatul general al F.R.B.S., va fi transmisă tuturor membrilor afiliaţi cel mai târziu cu 5 zile înainte de data adunării generale ordinare de alegeri.

(6) Nu se va accepta depunerea de noi candidaturi în cadrul adunării generale ordinare de alegeri.

(7) Pentru alegerea preşedintelui şi vicepreşedinţilor federaţiei este necesară obţinerea majorităţii absolute (jumătate plus unu) a voturilor exprimate şi validate.

În situaţia că, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei.

În cazul că pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

După al doilea tur de scrutin, în situaţia de balotaj (nici un candidat nu întruneşte majoritatea absolută a voturilor), va fi declarat preşedinte sau vicepreşedinte, după caz, candidatul care obţine majoritatea simplă (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate şi validate). În situaţia egalităţii numărului de voturi, scrutinul se repetă.

(8) Candidaţii pentru funcţiile de membru al Comitetului Federal vor declaraţi aleşi cu majoritatea simplă a voturilor exprimate şi validate, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinut de fiecare candidat, până la completarea numărului de locuri prevăzut în statut pentru această funcţie.

            În cazul că pentru ocuparea ultimului loc sunt doi sau mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal  de voturi, se vor organiza, numai pentru aceştia, noi tururi de scrutin.

(9) În cazuri temeinic justificate, candidaţii, cu excepţia celor propuşi pentru funcţia de preşedinte, pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la adunarea generală.

 

            Articolul 35

(1) Adunarea generală poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de “Preşedinte de onoare” sau “Membru de onoare” persoanelor cu contribuţii meritorii în activitatea de bob, skeleton şi sanie din România sau în activitatea federaţiei.

(2) Nominalizările în acest sens vor fi făcute de către Comitetul Federal.

(3) Un preşedinte de onoare sau membru de onoare este autorizat să participle la adunarea generală, să ia parte la discuţii, dar fără drept de vot.

 

            Articolul 36

(1) Adunarea generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a Federaţiei Române de Bob şi Sanie.

(2) Adunarea generală are următoarele atribuţii principale :

a) aprobă statul F.R.B.S., modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea actului constitutiv al federaţiei;

b) aprobă Regulamentul de organizare a activităţii de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România şi Regulamentul disciplinar, precum şi modificările şi/sau completările acestora;

c) aprobă programele strategice privind activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România elaborate pe perioada unui ciclu olimpic/patru ani (între două adunări generale de alegeri);

d) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale federaţiei;

e) aprobă sistemul competiţional naţional, precum şi modificările acestuia;

f) decide asupra modului de votare (secret sau deschis) şi majorităţii (absolută sau simplă) cu care se iau hotărârile;

g) alege preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii şi membrii Comitetului Federal şi stabileşte competenţele acestui organ;

h) alege cenzorul şi aprobă regulile generale de organizare a activităţii acestuia;

i) are drept de control permanent asupra Comitetului Federal şi cenzorului;

j) revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Federal şi ale celorlalte organe ale F.R.B.S., precum şi al cenzorului, când faptele lor pun în pericol interesele federaţiei;

k) aprobă raportul privind activitatea Comitetului Federal, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a Comitetului Federal, raportul cenzorului;

l) aprobă procesul verbal oficial al adunării generale;

m) decide asupra afilierii, suspendării şi excluderii membrilor federaţiei, potrivit prevederilor prezentului statut;

n) decide asupra afilierii asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob sanie şi skeleton.

o) aprobă cuantumul cotizaţiei anuale pentru membrii federaţiei;

p) hotărăşte în legătură cu dizolvarea federaţiei şi lichidarea patrimoniului, conform legii;

r) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile prezentului statut.

(3) Procesul-verbal al adunării generale semnat de persoanele desemnate să-l întocmească sau să-l verifice, în cazul că a fost făcut prin stenogramă, se păstrează la secretariatul general al federaţiei.

(4) Hotărârile adunării generale se certifică prin semnătura preşedintelui şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data când au fost adoptate.

(5) În cazuri speciale, adunarea generală poate decide ca hotărârile să intre în vigoare la date diferite de cea menţionată la alin.(4). În astfel de situaţii, o hotărâre devine operantă începând cu data fixată de adunarea generală.

Articolul 37

Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) la adunarea generală, precum şi la şedinţele Comitetului Federal sau ale comisiilor centrale ale F.R.B.S., după caz, sunt suportate de :

a) F.R.B.S. – pentru membrii Comitetului Federal, membrii comisiilor centrale ale federaţiei şi membrii de onoare;

b) A.J.B.S. şi cluburi – pentru delegaţii lor și/sau FRBS cu aprobarea Comitetului Federal.

 

COMITETUL FEDERAL

 

Articolul 38

(1)Comitetul Federal se compune din 9 persoane, după cum urmează :

a) preşedintele F.R.B.S., preşedinte al Comitetului Federal;

b) 2 vicepreşedinţi, vicepreşedinţi ai Comitetului Federal, din care:

            c) un vicepreşedinte pentru activitatea de bob şi skeleton;

            d) un vicepreşedinte pentru activitatea de sanie.

e) 6 membrii, din care :

- trei membrii aleşi de adunarea generală a F.R.B.S.;

- trei membrii de drept – secretarul general, directorul tehnic şi trezorierul F.R.B.S.

(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg potrivit prevederilor art.34, alin.(7) din prezentul statut.

(3) Alegerea vicepreşedinţilor se face separat pentru fiecare funcţie de vicepreşedinte în parte prevăzută la alin.(1) de mai sus.

(4) Membrii Comitetului Federal (funcţiile eligibile) se aleg potrivit prevederilor art.34, alin(9) din prezentul statut.

(5) Mandatul preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Federal (funcţiile eligibile) este pentru o perioadă de 4 ani. Mandatul poate fi reînnoit.

(6) În Comitetul Federal poate fi ales un singur reprezentant al unui membru afiliat al F.R.B.S.

(7) Dacă preşedintele F.R.B.S. îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Federal, le va prelua până cel mult la adunarea generală următoare. În acest caz, adunarea generală va alege, un nou preşedinte, urmându-se procedura de la art.33 şi art.34 din prezentul statut.

(8) Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membrii ai Comitetului Federal îşi încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuţiile, ei vor fi înlocuiţi, în maximum 30 de zile de la data când respectivele funcţii au devenit vacante, aplicându-se prevederile privind alegerea acestora din prezentul statut.

(9) În condiţiile legii şi potrivit prevederilor prezentului statut, nu poate fi valabilă nici o decizie luată în afara F.R.B.S. de a suspenda preşedintele Federaţiei Române de Bob şi Sanie şi/sau Comitetul Federal.

 

            Articolul 39

(1) De regulă, Comitetul Federal se întruneşte lunar. El se poate întruni ori de câte ori este necesar.

(2) Comitetul Federal este statutar constituit în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi.

(3) Hotărârile Comitetului Federal se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.

            Prevederile art.32, alin.(10) se aplică şi în cazul hotărârilor Comitetului Federal.

(4) Au dreptul să voteze toţi membrii Comitetului Federal, cu un singur vot fiecare.

(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Comitetului Federal prezenţi la şedinţa respectivă.

(6) Votul prin împuternicire (procură) nu este admis.

(7) Membrii Comitetului Federal nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care clubul din care fac parte are interese şi trebuie să părăsească şedinţa pe timpul analizei şi deliberării asupra cauzei respective.

(8) La fiecare şedinţă a Comitetului Federal se întocmeşte un proces-verbal, în care se înscriu problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenţi. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acestea constituind documentele oficiale ale F.R.B.S., şi se păstrează la secretariatul general al federaţiei. Se pot folosi şi alte mijloace de înregistrare a şedinţelor (stenograme, casete audio sau video), situaţie în care acestea se inventariează şi se păstrează la secretariatul general al federaţiei ca documente oficiale.

(9) Membrii Comitetului Federal care nu participă în cursul unui an calendaristic la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor acetuia îşi pierd calitatea de membru, urmând ca la prima Adunare Generală să fie înlocuiţi.

(10) Şedinţele Comitetului Federal nu sunt publice.

(11) Şedinţele Comitetului Federal se desfășoară și se adoptă hotărâri, de regulă în format fizic, dar, în situații speciale, acestea pot fi organizate prin mijoace mass-media și/sau coresorespondență electronică.

 

            Articolul 40

(1) Comitetul Federal conduce întreaga activitate de bob, skeleton şi sanie de competiţie, între adunările generale.

(2) Comitetul Federal urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor adunării generale.

(3) Comitetul Federal poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de adunarea generală.

(4) Principalele atribuţii ale Comitetului Federal sunt :

a) adoptă Regulamentul intern al F.R.B.S.;

b) aprobă Regulamentele de organizare şi desfăşurare a competiţiilor interne de bob, skeleton şi sanie, Regulamentul privind statutul, legitimarea şi transferul sportivilor care practică bobul, skeletonul şi sania de competiţie, Regulamentul de clasificare sportivă, Regulamentul anti-doping, Regulamentul pentru omologarea bazelor sportive destinate practicării bobului, sanie și/sau skeletonului, Norme privind activitatea arbitrilor de bob, skeleton şi/sau sanie şi a delegaţilor tehnici la competiţiile interne de bob, skeleton şi sanie, statutele şi regulamentele asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie, precum şi alte acte normative privind activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România, cu excepţia celor din competenţa adunării generale;

c) aprobă calendarul sportiv intern şi internaţional anual al F.R.B.S.;

d) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea de bob, skeleton şi sanie;

e) ia decizii în legătură cu afilierea provizorie, suspendarea sau dezafilierea membrilor afiliaţi ai F.R.B.S. şi le supune aprobării adunării generale; aprobă retragerea unui membru afiliat din federaţie şi informează adunarea generală la proxima sa întrunire;

f) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor centrale ale F.R.B.S., precum şi suspendarea sau eliberarea din funcţie a membrilor respectivelor comisii;

g) aprobă componenţa nominală a colectivelor tehnice şi a loturilor reprezentative de bob, skeleton şi sanie ale României, planurile de pregătire, precum şi înscrierea şi participarea acestora în competiţiile internaţionale oficiale.

h) aprobă transferul sportivilor români la cluburi din ţară şi/sau străinătate, cu respectarea prevederilor I.B.S.F./F.I.L., şi a reglementărilor F.R.B.S.;

i) aprobă propunerile nominale de reprezentare a F.R.B.S. în organismele I.B.S.F. şi F.I.L. sau în alte foruri sportive internaţionale, după caz, precum şi participanţii la congrese, cosfătuiri şi întruniri internaţionale ale bobului, skeletonului şi saniei de competiţie.

j) aprobă statul de funcţii al F.R.B.S., nivelul de salarizare a funcţiilor, angajarea şi concedierea personalului precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia pentru posturile salarizate din veniturile extrabugetare;

k) aprobă normele privind utilizarea resurselor financiare ale federaţiei care nu provin de la bugetul de stat;

l) aprobă programele de dezvoltare a bazei materiale a F.R.B.S.;

m) prezintă spre aprobare adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate ale federaţiei;

n) aprobă încheierea şi rezilierea contractelor şi încheierea actelor juridice ale federaţiei;

o) dispune controlul asupra activităţii cluburilor de bob, skeleton şi sanie şi a asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti afiliate la federaţie;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(5) Comitetul Federal poate decide suspendarea membrilor afiliaţi în condiţiile prevăzute la art.68 din prezentul statut. În astfel de situaţii, deciziile Comitetului Federal se iau cu majoritatea absolută a tuturor membrilor săi, prezenţi şi absenţi.

(6) Hotărârile Comitetului Federal intră în vigoare la termenele stabilite de acesta.

(7) Organizarea activităţii Comitetului Federal se stabileşte prin Regulamentul intern al F.R.B.S.

 

            Articolul 41

(1) Preşedintele reprezintă Federaţia Română de Bob şi Sanie în relaţiile cu autorităţile publice române, cu federaţiile similare din alte ţări, cu I.B.S.F. şi F.I.L., cu alte foruri de bob, skeleton şi sanie sau sportive internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice române şi străine. Preşedintele poate delega persoane cu funcţii executive din cadrul federaţiei sau membrii ai Comitetului Federal, după caz, să-l reprezinte.

(2) Preşedinteşe federaţiei prezidează toate şedinţele Adunării Generale şi ale Comitetului Federal.

(3) Dacă din motive bine intemeiate preşedintele nu poate participa la sedinta Comitetului Federal, sedinta va fi prezidata de unul din vicepresedinti, desemnat de preşedinte, iar presedintele va fi informat asupra problemelor dezbatute si i se va transmite o copie a procesului verbal.

(4)  In sedintele Comitetului Federal  presedintele votează şi, în caz de egalitate, votul său este decisiv.

(5) Preşedintele aplică strategiile şi politicile de dezvoltare a activităţii de bob şi sanie stabilite de Adunarea Generală.

(6) Preşedintele organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale Comitetului Federal, a prevederilor programelor şi planurilor de activitate aprobate.

(7) Preşedintele asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a statutului şi regulamentelor F.R.B.S. în întreaga activitate a federaţiei.

(8) Preşedintele federaţiei este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către adunarea generală şi/sau Comitetul Federal, cu respectarea prevederilor din prezentul statut.

(9) Preşedintele gestionează mijloacele financiare şi materiale ale federaţiei, răspunde de derularea contractului încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret pentru finanţarea de la bugetul de stat pe bază de programe, angajează legal federaţia faţă de terţi, încheie contracte şi alte acte juridice în numele federaţiei în condiţiile legii şi potrivit competentelor acordate prin prezentul statut si Regulamentul Intern al F.R.B.S.

 (10) Președintele poate delega Secretarul General ca persoana împuternicita sa exercite atribuţiile precizate la alineatul (9) de mai sus.

 

BIROUL EXECUTIV

 

            Articolul 42

(1) Biroul Executiv este organul de administrare şi gestionare a federaţiei.

(2) Biroul Executiv este alcătuit din secretarul general, directorul tehnic şi trezorierul federaţiei.

(3) Biroul Executiv are următoarele atribuţii :

a) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi ale Comitetului Federal;

b) soluţionează problemele privind activitatea curentă a federaţiei – organizatorice, tehnice, juridice, financiare, de asigurare materială sau de altă natură;

c) conlucrează cu comisiile centrale ale F.R.B.S. în organizarea şi desfăşurarea activităţii federaţiei;

d) elaborează proiecte de regulamente şi norme privind activitatea de bob, skeleton şi sanie şi le prezintă spre aprobare Comitetului Federal;

e) întocmeşte proiecte de programe privind activitatea de bob, skeleton şi sanie şi le prezintă Comitetului Federal;

f) întocmeşte proiectul bugetului anual al federaţiei şi îl prezintă Comitetului Federal;

g) elaborează proiectul raportului Comitetului Federal către adunarea generală, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil şi le prezintă Comitetului Federal;

h) prezintă, la cerere, rapoarte de activitate Comitetului Federal;

i) exercită orice atribuţii delegate de adunarea generală sau Comitetul Federal cu respectarea prevederilor prezentului statut;

(4) Biroul Executiv se întruneşte, în şedinţe convocate de secretarul general, ori de câte ori e necesar. Şedinţele Biroului Executiv se desfășoară și se adoptă hotărâri, de regulă în format fizic, dar, în situații speciale, acestea pot fi organizate prin mijloace mass-media și/sau corespondență electronică.

            În Birou se prezintă informări, se analizează şi se iau decizii pentru punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale şi Comitetului Federal, rezolvarea problemelor curente şi/sau urgente din activitatea F.R.B.S. sau care privesc derularea activităţii de bob, skeleton şi sanie în general şi stabilirea responsabilităţilor ce revin fiecărui membru al Biroului Executiv în soluţionarea acestora.

(5) Deciziile Biroului Executiv vor fi aplicate în termenele stabilite de acesta, iar Comitetul Federal va fi informat în prima sa şedinţă.

(6) Preşedintele F.R.B.S. participă de drept la şedinţele Biroului Executiv.

(7) Preşedintele este autorizat să suspende executarea acelor decizii ale Biroului Executiv care depăşesc limita competenţelor ce i-au fost atribuite conform prezentului statut şi să repună în discuţia Comitetului Federal problemele care fac obiectul dispoziţiei de suspendare.

 

 

 

 

 

CENZORUL

 

            Articolul 43

(1) Controlul financiar intern al F.R.B.S. este asigurat de un cenzor numit de adunarea generală care, în mod obligatoriu, trebuie să fie specializat în domeniul financiar-contabil.

(2) Mandatul cenzorului este pe o perioadă de patru ani.

(3) Membrii Comitetului Federal şi ai Biroului Executiv nu pot fi cenzori.

(4) În realizarea competenţei sale, cenzorul :

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul F.R.B.S.;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c) poate participa, la şedinţele de Comitet Federal fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite de adunarea generală.

(5) Cenzorul este subordonat adunării generale.

(6) Regulile generale de organizare a activităţii cenzorului se aprobă de adunarea generală.

 

 

COMISIILE CENTRALE

 

            Articolul 44

(1) Activitatea F.R.B.S. este sprijinită de comisiile centrale cu caracter permanent a căror structură şi componenţă nominală pe funcţii se stabilesc de către Comitetul Federal.

(2) Comisiile centrale sunt organisme de specialitate subordonate Comitetului Federal, constituite pe domenii de activitate, astfel :

a) Comisia tehnică bob şi skeleton;

b) Comisia tehnică sanie;

c) Comisia de arbitri;

d) Comisia medicală;

e) Comisia juridică;

f) Comisia de disciplină;

g Comisia de apel;

h) Comisia antidoping;

i) Comisia de omologare a bazelor sportive destinate practicării bobului, saniei și/sau skeletonului

(3) Din fiecare comisie nu poate face parte decât un singur reprezentant al unui membru afiliat.

(4) Atribuţiile comisiilor centrale permanente şi ale membrilor acestora se stabilesc prin Regulamentul intern al F.R.B.S.

(5) Comisiile centrale permanente sunt formate din preşedinte, secretar şi unul sau trei membri.

(6) Comisiile sunt statutar constituite în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi.

(7) Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritate simplă a voturilor membrilor prezenţi la reuniunea respectivă.

(8) Şedinţele comisiilor centrale nu sunt publice. Şedinţele comisiilor centrale se desfășoară și se adoptă hotărâri, de regulă în format fizic, dar, în situații speciale, acestea pot fi organizate prin mijoace mass-media și/sau corespondență electronică.

(9) În funcţie de necesităţi, Comitetul Federal poate constitui şi alte comisii ad-hoc care să rezolve probleme speciale. În caz de urgenţă, acest drept revine preşedintelui federaţiei.

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

PERSONALUL SALARIAT AL FEDERAŢIEI

 

            Articolul 45

(1) F.R.B.S. are stat de funcţii propriu, care se aprobă de Comitetul Federal.

(2) Fondurile pentru salarizarea personalului federaţiei se asigură din finanţarea primită de la bugetul de stat în cadrul programelor sportive de utilitate publică, în limita numărului de posturi prevăzut în contractul încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului şi din venituri extrabugetare pentru posturile din statul de funcţii aprobat de Comitetul Federal neincluse în aceste programe.

3) Încadrarea personalului salariat din surse provenite de la bugetul de stat se face prin concurs, potrivit legislaţiei în vigoare. Pentru posturi salarizate din venituri extrabugetare, angajarea se va face corespunzător condiţiilor aprobate de Comitetul Federal.

(4) Personalul salariat încheie contracte individuale de muncă cu federaţia, potrivit legii.

(5) Atribuţiile şi sarcinile personalului salariat se stabilesc prin Regulamentul intern al F.R.B.S. şi fişele posturilor.

 

CAPITOLUL VIII

ASOCIAŢIILE JUDEŢENE

ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE BOB ŞI SANIE

 

            Articolul 46

(1)Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie, sunt persoane juridice de drept privat constituite din asociaţiile sportive fără persoanlitate juridică şi cluburile cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea.

(2)Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca asociaţii fără scop patriomonial.

(3)La nivelul fiecărui judeţ, respectiv, al municipiului Bucureşti, se poate constitui o singură asociaţie judeţeană de bob şi sanie.

(4)Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie se afiliază la Federaţia Română de Bob şi Sanie, respectarea statutului şi regulamentelor F.R.B.S. fiind obligatorii pentru ele şi membrii care la compun.

 

            Articolul 47

(1)Scopul asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie îl constituie organizarea activităţii de bob, skeleton şi sanie de competiţie la nivel judeţean, respectiv municipal.

(2)Obiectivele, atribuţiile, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie decurg din statutul şi regulamentele proprii, elaborate în concordanţă cu statutul şi regulamentele F.R.B.S.

(3)Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie îşi desfăşoară activitatea pe baza legii, statutului şi regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile statutului şi regulamentelor F.R.B.S. şi aprobate de adunările lor generale.

(4)Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) organelor asociaţiilor judeţene şi municipale şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie sunt obligatorii pentru membrii acestora.

 

            Articolul 48

(1)Principalele atribuţii ale asociaţiilor judeţene de bob şi sanie sunt:

a) elaborează programul strategic privind activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie din judeţul respectiv, dezvoltarea şi promovarea bobului, skeletonului şi saniei la nivel teritorial; organizează, sprijină şi controlează aplicarea programului;

b) stabilesc calendarul sportiv judeţean anual, în raport de cel naţional elaborat de F.R.B.S.;

c) organizează, conduc şi controlează sistemul competiţional judeţean şi omologhează rezultatele respectivelor competiţii, potrivit reglementărilor F.R.B.S., precum şi propriilor regulamente;

d) organizează la nivelul judeţului, direct sau în colaborare cu organismele sau instituţiile abilitate, activităţi pentru perfecţionarea specialiştilor din activitatea de bob, skeleton şi sanie (antrenori, arbitri, etc);

e) elaborează regulamente şi norme proprii de organizare, tehnice, de utilizare a veniturilor provenite din resurse proprii şi de asigurare materială privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de bob, skeleton şi sanie din judeţ, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările F.R.B.S.;

f) stabilesc şi aplică măsurile pentru promovarea spiritului de fair-play în activitatea de bob, skeleton şi sanie, precum şi pentru prevenirea şi combaterea folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărescă în mod artificial potenţialul fizic al sportivilor sau să denatureze rezultatele competiţiilor organizate la nivel judeţean;

g) colaborează cu direcţiile judeţene de sport, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alţi factori interesaţi în scopul dezvoltării bazei materiale destinate bobului, skeletonului şi/sau saniei, după caz, pe teritoriul judeţelor;

h) asigură şi administreză mijloacele financiare şi materiale din propriul patrimoniu, conform prederilor legale şi ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;

i) organizează şi asigură ţinerea evidenţei activităţii de bob, skeleton şi sanie de competiţie din judeţ;

j) exercită autoritatea disciplinară asupra activităţii de bob, skeleton şi sanie de nivel judeţean în termenii prevăzuţi de lege şi potrivit statutului şi regulamentelor F.R.B.S, puterii delegate de federaţie, precum şi statutului şi regulamentelor proprii.

(2) Membrii afiliaţi ai unei asociaţii judeţene de bob şi sanie sunt reprezentaţi de către aceasta, prin delegatul său cu drept de vot, în adunarea generală a Federaţiei Române de Bob şi Sanie.

            Această prevedere nu se aplică în cazul cluburilor sportive cu personalitate juridică afiliate la federaţie care, conform art.27, alin (1) din prezentul statut, sunt reprezentate direct în adunarea generală a F.R.B.S. prin delegaţii lor cu drept de vot.

(3) Conform legii, direcţiile pentru sport judeţene recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene de bob şi sanie.

 

CAPITOLUL IX

MIJLOACELE FINANCIARE ŞI MATERIALE

 

            Articolul 49

(1)Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale Federaţiei Române de Bob şi Sanie sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2)Administrarea bugetul anual de venituri şi cheltuieli se face astfel:

a) potrivit competenţelor stabilite în statut şi în regulamentele federaţiei şi în conformitate cu prevederile normelor proprii în materie aprobate de Comitetul Federal al F.R.B.S. pentru veniturile proprii;

b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea programelor Federaţiei Române de Bob şi Sanie, ca structură sportivă fără scop patrimonial, de utilitate publică.

(3)Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

a) venituri proprii;

b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administraţiei publice centrale şi/sau locale pentru finanţarea pe bază de programe a Federaţiei Române de Bob şi Sanie, în calitatea sa legală de structură sportivă de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică;

c) alte surse.

(4) Bugetul anual se aprobă de adunarea generală a Federaţiei Române de Bob şi Sanie.

(5) Exerciţiul financiar al federaţiei este anual, se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, şi se întocmeşte bilanţ contabil.

 

            Articolul 50

(1) În condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Federaţia Română de Bob şi Sanie poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, pentru finanţarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între F.R.B.S. şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

(2) Prevederile contractului au puterea deplină pentru cele două părţi, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrative.

 

            Articolul 51

(1) Sursele de finanţare şi baza materială a Federaţiei Române de Bob şi Sanie sunt constituite în conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sursele de finanţare provin din:

a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz, potrivit prevederilor art.50 din prezentul statut;

b) veniturile obţinute din activităţile economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei;

c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentului statut, regulamentelor şi normelor proprii;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) alte venituri, în condiţiile legii;

f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

(3) Federaţia Română de Bob şi Sanie poate deţine în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere mijloace materiale necesare activităţii sale ca: imobile, baze sportive, diferite construcţii şi spaţii pentru sport, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport.

(4) F.R.B.S. ca persoană juridică fără scop lucrativ, de utilitate publică poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrative teritoriale.

(5) Dobândirea mijloacelor financiare şi materiale ale federaţiei, precum şi administrarea acestora se face în condiţiile legii.

(6) F.R.B.S. are organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi a patrimoniului, constituite conform legii, precum şi statutului şi regulamentelor proprii.

(7) F.R.B.S. se supune verificărilor financiare potrivit legii şi statutului propriu.

 

            Articolul 52

(1) F.R.B.S. deţine exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în echipament de concurs şi de reprezentare, când aceştia participă la competiţii în numele F.R.B.S.;

b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii, precum şi asupra denumirii competiţiei pe care o organizează;

c) drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisie televizate şi/sau radiofonice la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

(2) Drepturile menţionate la alin(1) pot fi cesionate de F.R.B.S. în condiţiile legii, cu excepţia drepturilor federative ale sportivilor care pot fi cesionate exclusiv la o altă structură sportivă.

 

            Articolul 53

 1. F.R.B.S. poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul loturilor (echipelor) naţionale de bob, skeleton şi sanie care se deplaseză în ţară şi peste hotare la competiţii şi/sau cantonamente de pregătire, precum şi al reprezentanţilor federaţiei participanţi la reuniunile internaţionale.

 

            Articolul 54

(1) Fiecare membru afiliat la federaţie plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data de 31 august a anului în curs.

(2) Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de adunarea generală, la propunerea Comitetului Federal.

(3) Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 1 septembrie a fiecărui an este automat suspendat de către Comitetul Federal, ceea ce conduce implicit, la ridicarea dreptului de participare în competiţii, precum şi a dreptului de reprezentare în organele F.R.B.S.

            După plata cotizaţiei, membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale.

(4) Un membru afiliat care nu îşi achită cotizaţia anuală pe parcursul a doi ani consecutiv este exclus (radiat) din federaţie.

(5) F.R.B.S. este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi specifice activităţii de bob, skeleton şi sanie, pentru membrii afiliaţi, sportivi şi oficiali, potrivit statutului, regulamentelor şi normelor aprobate de adunarea generală a federaţei.

 

CAPITOLUL X

STATUTUL SPORTIVILOR

 

            Articolul 55

(1) Sportivii membrilor afiliaţi la F.R.B.S. pot fi amatori şi nonamatori.

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru participarea bobului, skeletonului sau saniei de competiţie, nu au relaţii contractuale de muncă cu cluburile sau asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi.

(3) Potrivit legii, introducerea sportului profesionist şi condiţiile de practicare a acestuia în bob, skeleton şi sanie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului promovată de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret la propunerea F.R.B.S., întocmită în conformitate cu prevederile statutelor şi regulamentelor F.I.B.T. şi F.I.L.

 

            Articolul 56

Prevederile referitoare la statutul sportivilor fac obiectul regulamentului privind statutul, legitimarea şi transferul sportivilor care practică bobul, skeletonul şi sania de competiţie, elaborate de F.R.B.S. şi aprobat de Comitetul Federal.

 

CAPITOLUL XI

COMPETIŢII

 

            Articolul 57

(1) F.R.B.S. este singura în măsură să decidă în legătură cu organizarea competiţiilor interne de bob, skeleton şi sanie la care participă membrii afiliaţi.

(2) Comitetul Federal adoptă regulamentele care stabilesc condiţiile de participare şi de organizare a competiţiilor F.R.B.S.

(3) Membrii afiliaţi se angajează, prin înscrierea la respectivele competiţii, să respecte regulamentele acestora, precum şi alte decizii ale organelor competente ale F.R.B.S.

(4) Adunarea generală la propunerea Comitetului Federal hotărăşte crearea sau reluarea unor competiţii interne, precum şi încetarea unora dintre cele existente.

(5) Pentru a participa la competiţiile oficiale naţionale sau locale de bob, skeleton sau sanie un sportiv trebuie să fie legitimat la un club sau asociaţie sportivă afiliat la F.R.B.S. sau A.J.B.S., după caz.

(6) Pentru a i se decerna titlul de Campion Naţional al României, un sportiv trebuie să fie legitimat la un club sportiv afiliat la F.R.B.S.

(7) Au drept de participare și pot fi incluși în clasamentul Campionatului Național sportivi care nu au cetățenie română și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Sunt legitimați la un club afiliat la Federația Română de Bob și Sanie

 2. Au domiciliul/rezidența în România

 3. Au încheiat un contract de muncă în România sau Contract de activitate sportivă sau sunt cuprinși într-o formă de învățământ curs de zi

 4. Au acordul de participare pentru competițiile din România din partea federației țării de proveniență

(8) Numărul sportivilor aflați în situația de la punctul (7), din cadrul unui club afiliat la FRBS este limitat după cum urmează:

 1. Într-un echipaj de bob: maxim un sportiv, cu excepția pilotului. Pilotul echipajelor de bob trebuie să dețină cetățenie română. Maxim 2 sportivi pe disciplină

 2. La sanie maxim 2 sportivi pe disciplină

 3. La skeleton maxim 2 sportivi pe disciplină

 4. La monobob maxim 2 sportivi pe disciplină

(9) Pentru participarea sportivilor legitimaţi la antrenamente şi competiţii este obligatoriu avizul medical, eliberat numai de unităţile de medicină sportivă.

(10) Sportivii legitimaţi sunt obligaţi să se supună controlului doping. Controlul doping se efectuează conform reglementărilor I.B.S.F. şi F.I.L., ale Comitetului Internaţional Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping, precum şi legislaţiei interne în materie; orice alte măsuri care contravin acestor reglementări sunt nule de drept.

            Asociaţiile judeţene şi cluburile vor insera în statutele lor dispoziţii referitoare la interzicerea utilizării substanţelor şi metodelor care sporesc în mod artificial performanţele sportive.

(11) Sportivii legitimaţi care participă la competiţii incluse în calendarul intern al F.R.B.S. sau în calendarul sportiv internaţional sunt obligaţi să posede asigurarea în caz de accidente survenite în cursul antrenamentelor sau al respectivelor competiţii.

(12) Cluburile pot încheia, pentru sportivii lor legitimaţi, contracte de asigurare pentru risc de accident sau deces, intervenit în cadrul competiţiilor de bob, skeleton şi/sau sanie ori al pregătirii în vederea participării la competiţie.

(13) Pe durata convocării sportivilor în loturile reprezentative ale României de bob/skeleton/sanie, obligaţia plăţilor primelor de asigurare revine F.R.B.S.

(14) Prima de asigurare care urmează a fi stipulată în contractul de asigurare se stabileşte în limita bugetului anual propriu al cluburilor şi, respectiv, al F.R.B.S.

 

Articolul 58

(1) Competiţiile internaţionale de bob, skeleton şi sanie  care au loc pe teritoriul României şi nu sunt organizate de F.R.B.S. trebuie autorizate de federaţie.

(2) F.R.B.S. este singura în drept să autorizeze înscrierea şi participarea sportivilor din loturile  reprezentative ale României, precum şi ale cluburilor în competiţiile internaţionale oficiale de bob, skeleton şi sanie.

            Participarea reprezentativelor naţionale de bob, sanie si skeleton la campionatele mondiale, europene şi regionale, precum şi organizarea unor astfel de competiţii pe teritoriul României se autorizează de Ministerul Tineretului și Sportului.

 (3) F.R.B.S. are competenţa exclusivă să organizeze, pe teritoriul ţării, competiţii internaţionale de bob, skeleton şi sanie ale  echipelor reprezentative ale României cu echipele similare ale altor federaţii naţionale afiliate la I.B.S.F./F.I.L.

(4) Membrii afiliaţi ai federaţiei pot  organiza şi participa la competiţii de verificare (amicale) cu sportivii aparţinând unor  formaţii  similare din alte ţări, în România şi, respectiv, peste hotare numai cu aprobarea F.R.B.S.. În nici un caz, nu vor putea organiza  şi susţine concursuri cu sportivi  din ţările aflate sub embargou sportiv, cu cei aparţinând unor federaţii neafiliate la I.B.S.F./F.I.L. sau cu cei  din ţările cu care România nu are relaţii diplomatice.

            Programarea respectivelor competiţii nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a campionatelor naţionale de bob, skeleton şi sanie. Datele lor de desfăşurare vor fi comunicate la secretariatul general al F.R.B.S. imediat după ce au fost fixate.

 

 

CAPITOLUL XII

AUTORITATEA DISCIPLINARĂ

 

            Articolul 59

(1) Ministerul Tineretului și Sportului exercită supravegherea şi controlul structurilor sportive din activitatea de bob, skeleton şi sanie potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi regulamentului de aplicare a acesteia.

(2) Prin delegare, acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de:

 1. Federaţia Română de Bob şi Sanie pentru cluburile sportive de bob, skeleton şi/sau şi asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 2. Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru asociaţiile sportive şi cluburile din zona teritorială. 

(3) Supravegherea şi controlul exercitate în condiţiile legii de organul administraţiei publice centrale pentru sport, nu pot substitui controlul propriu instituit de Federaţia Română de Bob şi Sanie, potrivit prezentului statut şi regulamentelor proprii,  de asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie, de cluburile de bob, skeleton şi sanie  şi cluburile şi asociaţiile sportive cu secţii de bob, skeleton şi sanie, corespunzător statutelor şi regulamentelor proprii.

Controlul financiar intern al structurilor sportive mai sus menţionate revine exclusiv cenzorului (sau comisiilor de cenzori), potrivit competenţelor stabilite în statutele şi regulamentele acestora.

(4) Autoritatea disciplinară în activitatea de bob, skeleton şi sanie se exercită deplin şi legitim potrivit:

 1. competenţele date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al structurilor din activitatea de bob, skeleton şi sanie de către Ministerul Tineretului și Sportului.

 2. statutelor şi regulamentelor Federaţiei Române de Bob şi Sanie/şi ale asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie. 

(5) În sensul alin. (3) şi (4), lit. b) de mai sus, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie îşi vor prevedea modalităţile de exercitare a autorităţii disciplinare în statutele şi regulamentele proprii, în raport cu competenţele delegate prin statutul şi regulamentele F.R.B.S. şi cu jurisdicţia lor.  

(6)  Puterea disciplinară dă titularilor legitimi, menţionaţi la alin.4, lit.b), de mai sus, facilitatea de a investiga şi, după caz, de a sancţiona persoanele şi instituţiile în culpă.

(7) Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:

 1. un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător activităţii de bob, skeleton şi sanie, gradat, în funcţie  de gravitatea faptelor;

 2. diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză;

 3. cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii;

 4. competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;

 5. garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.

(8) Conform legii, revocarea recunoaşterii funcţionării Federaţiei Române de Bob şi Sanie, asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie,  cluburilor de bob, skeleton şi sanie şi  cluburilor şi asociaţiilor sportive cu secţii de bob, skeleton şi sanie este de competenţa Ministerul Tineretului și Sportului. Cazurile în care se poate declanşa procedura de revocare sunt cele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL XIII

SANCŢIUNI

 

            Articolul 60

            Membrii afiliaţi ai federaţiei şi membrii acestora, precum şi sportivii şi oficialii din activitatea de bob, skeleton şi sanie pot fi sancţionaţi pentru nerespectarea statutului, regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor F.R.B.S., în funcţie de natura şi gravitatea abaterilor.

 

            Articolul 61

(1)Sancţiunile aplicabile membrilor afiliaţi sunt:

 1. avertisment;

 2. blam;

 3. penalitate;

 4. suspendarea temporară din activitatea competiţională internă şi/sau internaţională, după caz;

 5. ridicarea temporară a dreptului de a organiza competiţii proprii interne şi/sau internaţionale, după caz;

 6. suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit art.68  din prezentul statut;

 7. excluderea din federaţie, în conformitate cu prevederile art.69 din prezentul statut.

(2)Sancţiunile aplicabile persoanelor fizice sunt:

 1. avertisment;

 2. blam;

 3. penalitate;

 4. suspendarea temporară din activitatea competiţională internă şi/sau internaţională, după caz;

 5. suspendarea din funcţia deţinută în activitatea de bob, skeleton şi sanie pe o durată determinată sau nedeterminată;

 6. excluderea din activitatea de bob, skeleton şi sanie competiţională sau în general, după caz.

(3)Sancţiunile  pot fi cumulate între ele.

 

Articolul 62

Competenţele privind investigarea faptelor, determinarea  abaterilor şi aplicarea sancţiunilor revin:

 1. Comisiei de disciplină, care este prima instanţă pentru abaterile disciplinare apărute în activităţi ce ţin de competenţa F.R.B.S., cu excepţia cazurilor în care au luat deja decizii juriile F.R.B.S. în cadrul competiţiilor organizate de federaţie;

 2. Comisiei de apel a F.R.B.S., pentru apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă;

 

Articolul 63

Comisia de apel a F.R.B.S. este ultima instanţă de jurisdicţie sportivă a federaţiei.

 

 

 

Articolul 64

(1) Comitetul Federal  al F.R.B.S. avizează “Regulamentul disciplinar” referitor la natura abaterilor şi sancţiunilor disciplinare, instanţele disciplinare ale federaţiei şi competenţele lor, procedura disciplinară, modul de soluţionare a cauzelor şi adoptarea deciziilor de sancţionare a celor vinovaţi.

(2) Regulamentul disciplinar se aprobă de adunarea generală a F.R.B.S.

 

Articolul 65

Deciziile pronunţate în materie disciplinară de Comisia de apel a F.R.B.S. pot fi atacate la Comisia Naţională de Disciplină Sportivă în condiţiile Legii nr.551/2004.

 

 

CAPITOLUL XIV

RETRAGEREA DIN FEDERAŢIE, DIZOLVAREA, SUSPENDAREA ŞI EXCLUDEREA

MEMBRILOR AFILIAŢI

 

Articolul 66

(1) Un membru afiliat este de drept autorizat să se retragă din federaţie, iar hotărârea de retragere să fie transmisă oficial Comitetului Federal.

(2) Retragerea unui membru afiliat din F.R.B.S. se aprobă de Comitetul Federal, care informează adunarea generală la proxima sa întrunire.

(3) O cerere de retragere nu poate fi acceptată decât dacă membrul afiliat respectiv s-a achitat de toate obligaţiile financiare faţă de federaţie şi ceilalţi membri ai acesteia.

(4) Un membru afiliat a cărui retragere a fost acceptată îşi pierde calitatea de membru al F.R.B.S. şi toate drepturile conferite de aceasta.

 

            Articolul 67

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către adunarea generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu.

(2) Împuternicitul desemnat de adunarea generală are obligaţia să transmită Comitetului Federal al F.R.B.S., prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de adunarea generală a membrului afiliat respectiv, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia. 

(3) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde automat calitatea de membru al F.R.B.S.

(4) Comitetul Federal va informa adunarea generală a F.R.B.S., la proxima sa întrunire, dizolvarea membrului afiliat respectiv.

                       

Articolul 68

(1) Dacă un membru afiliat încalcă repetat statutul, regulamentele, hotărârile şi deciziile F.R.B.S., Comitetul Federal poate să-i suspende drepturile, cu efect imediat.

            Suspendarea nu poate dura decât cel mult până la proxima adunare generală, care poate hotărî prelungirea acesteia sau excluderea membrului respectiv din federaţie.

            Nu intră în această prevedere cazul menţionat la art.54, alin.(3) din prezentul statut.

(2)Un membru afiliat suspendat nu-şi poate exercita, pe perioada suspendării, dreptul de vot în adunarea generală şi dreptul de a participa la competiţiile organizate sub egida F.R.B.S.

 

                        Articolul 69

(1) Un membru afiliat poate fi exclus (radiat) din federaţie pentru:

 1. încălcarea gravă a statutului, regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor federaţiei;

 2. ultragii grave la adresa F.R.B.S. sau la adresa oricărui membru afiliat la federaţie;

 3. neîndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de federaţie;

 4. pierderea calităţii de membru afiliat la F.R.B.S., potrivit art. 19, alin. (1), lit. a), b), d), e) din prezentul statut.

(2) Pentru motivele menţionate la alin.(1), Comitetul Federal poate adopta măsura de excludere a membrului afiliat în cauză, pe care trebuie să o supună aprobării adunării generale a F.R.B.S.

(3) Excluderea unui membru afiliat al F.R.B.S. se pronunţă numai cu o majoritate de minimum 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la adunarea generală respectivă.

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile financiare faţă de federaţie până la pierderea calităţii de membru.

(5) Membrii afiliaţi ai F.R.B.S., care îşi pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al Federaţiei Române de Bob şi Sanie.

 

 

CAPITOLUL XV

DIZOLVAREA FEDERAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

 

            Articolul 70

(1) Dizolvarea Federaţiei Române de Bob şi Sanie  poate fi hotărâtă numai de adunarea generală convocată şi făcută cunoscută conform prevederilor prezentului statut.

(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi.

(3) O cerere de dizolvare nu poate fi admisă ca cerere de urgenţă sau ca cerere de modificare sau de completare a unei alte cereri.

(4) Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului, de asemenea cu votul a minimum 2/3 din totalul membrilor afiliaţi. Fără o asemenea decizie dizolvarea nu are efect.

(5) In situaţia dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărţit, în nici un caz, între membrii F.R.B.S.

(6) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată.

 

 

CAPITOLUL XVI

DISPOZIŢII FINALE

 

            Articolul 71

            Federaţia Română de Bob şi Sanie, recunoscută ca fiind de utilitate publică, îşi desfăşoară activitatea cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor acestei legi aprobat prin hotărârea Guvernului României nr. 884/2001 şi a legislaţiei statului român.

 

            Articolul 72

(1) Comitetul Federal al F.R.B.S. decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul statut, corespunzător dispoziţiilor în materie ale I.B.S.F. şi F.I.L.

(2) Dacă aceste dispoziţii nu există, Comitetul Federal va decide conform regulilor de drept.

(3) Deciziile Comitetului Federal sunt definitive.

(4) Deciziile de natură legislativă nu devin operante decât după ce au fost aprobate de Adunarea Generală.

                       

Articolul 73

            În prezentul statut, referirile la genul masculin trebuie înţelese ca făcând referinţă şi la genul feminin; similar, singularul poate avea şi sens de plural, şi invers.

 

 

CAPITOLUL XVII

INTRAREA IN VIGOARE A STATUTULUI

 

Articolul 74

(1) Prezentul statut a fost adoptat de adunarea generală extraordinară a F.R.B.S. din data de 28 august 2020, desfăşurată la Câmpulung, județul Argeș.

(2) Prezentul statut intră în vigoare cu data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească autorizată conform legii.