top of page

REGULAMENTUL DISCIPLINAR

EDITIA 2011

CAPITOLUL IOrganizarea si functionarea Comisiei de Disciplina

CAPITOLUL IINorme, abateri, sanctiuni

CAPITOLUL IIICriteriul de aplicare a sanctiunilor

AISanctiuni aplicabile sportivilor

AIISanctiuni aplicabile antrenorilor

BISanctiuni aplicabile arbitrilor

BIISanctiuni aplicabile oficialilor

CSanctiuni aplicabile membrilor afiliati

DSanctiuni aplicate de membrii afiliati

CAPITOLUL IVCaile de atac

CAPITOLUL VDispozitii finale

          Dispozitii Generale

Articolul l
(l)Obiectul prezentului Regulament il reprezinta organizarea si functionarea Comisiei de Disciplina. 
(2)Regulamentul Comisiei de Disciplina reprezinta Regulamentul de Disciplina al Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
(3)Regulamentul de Disciplina este numit in continuare si Regulamentul Disciplinar.

Articolul 2
Comisia de Disciplina este un organism de lucru, specializat si cu caracter permanent in subordinea Comitetului Federal.

Articolul 3
In desfasurarea activitatii sale, Comisia de Disciplina are ca principal scop indeplinirea atributiilor si rezolvarea problemelor specifice ce sunt repartizate contribuind, in acest sens, la buna functionare si realizarea sarcinilor si obiectivelor de ansamblu ce revin Federatiei Romane de Bob si Sanie.

Articolul 4
Comisia de Disciplina actioneaza permanent, prin actiuni educative, pentru prevenirea abaterilor, a atitudinilor necivilizate, in scopul asigurarii unor conditii de desfasurare a activitatii de bob si sanie intr-o atmosfera de sportivitate si respect intre sportivi, antrenori, arbitrii, oficiali si publicul spectator.

Articolul 5
(l)Comisia de Disciplina este singurul organism de lucru al Federatiei Romane de Bob si Sanie competent sa analizeze si sa aplice sanctiuni, in prima instanta, pentru toate faptele care constituie abateri, prevazute si sanctionate conform Regulamentului de Disciplina al Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
(2)Comisia de Disciplina isi indeplineste atributiile in mod activ, in vederea aflarii adevarului.

 

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea
Comisiei de Disciplina

Sectiunea I
Organizarea Comisiei de Disciplina 
Articolul 6
Comisia de Disciplina se compune din Presedinte, Vicepresedinte si 3 membri, din care un membru indeplineste functia de secretar al comisiei. 
Articolul 7
Nu pot fi membri ai Comisiei de Disciplina persoanele care au calitatea de membri fondatori sau membri asociati in cadrul unei structuri sportive afiliata la Federatia Romana de Bob si Sanie, precum si persoanele care au calitatea de membri in Comitetul Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
Articolul 8
Presedintele Comisiei de Disciplina este numit pentru o perioada de 4 ani de catre Comitetul Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie, la propunerea Secretarului General, cu avizul Presedintelui Federatiei Romane de Bob si Sanie, si ca urmare a candidaturilor individuate depuse. 
Articolul 9
Vicepresedintele Comisiei de Disciplina, precum si ceilalti membri ai Comisiei sunt numiti pentru o perioada de 4 ani de catre Comitetul Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie, la propunerea Presedintelui Comisiei de Disciplina, cu avizul Presedintelui, respectiv al Secretarului General al Federatiei Romane de Bob si Sanie, ca urmare a candidaturilor individuale depuse in acest sens. 
Articolul 10
Candidaturile pentru Comisia de Disciplina vor fi depuse la Secretariatul Federatiei Romane de Bob si Sanie, cu cel putin 15 zile inainte de sedinta Comitetului Federal in care urmeaza sa fie numiti membrii acesteia. 
Articolul 11
Pentru a fi numiti membrii in cadrul Comisiei de Disciplina, candidatii trebuie sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania, sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice si sa faca dovada, potrivit legii, ca sunt licentiati ai unor cursuri universitare. 
Articolul 12
Hotararea Comitetului Federal privind componenta Comisiei de Disciplina se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. 
Articolul 13
La alegerea si numirea membrilor Comisiei de Disciplina membrii Comitetului Federal vor avea in vedere urmatoarele criterii: 
a)aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru activitatea pe care acestia o vor desfasura in cadrul Comisiei, respectiv pentru functiile propuse, prioritate avand candidatii licentiati ai unei facultati de drept, respectiv ai unei facultati de educatie fizica si sport; 
b)vechimea in activitatea desfasurata de candidati; 
c)rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea disciplinelor sportive bob si sanie; 
d)comportarea si tinuta morala, pasiunea si disponibilitatea candidatilor de a desfasura activitatea in cadrul Comisiei de Disciplina; 
e)cunoasterea Statutului, Regulamentului de Disciplina, precum si a celorlalte Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
Articolul 14
Membrii Comisiei de Discipina ale caror mandate expira, sunt de drept candidati, fara a mai fi nevoie sa-si reinnoiasca candidatura. 
Articolul 15
Membrii Comisiei de Disciplina pot detine calitatea de membrii si in alte comisii si colegii ale Comitetului Federal, cu respectarea Statutului Federatiei Romane de Bob si Sanie.

Sectiunea II 
Functionarea Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva 
Articolul 16
(1)Comisia de Disciplina isi desfasoara activitatea la sediul Federatiei Romane de Bob si Sanie, situat in Municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2.
(2)In vederea eficientizarii activitatii desfasurate si numai pentru motive temeinice, Comitetul Federal poate aproba ca sedintele de judecata sa se desfasoare si in alte locatii decat cea prevazuta la alineatul precedent.
Articolul 17
(l)Comisia de Disciplina se convoaca de catre Presedintele Comisiei. 
(2)Comisia de Disciplina se intruneste ori de cate ori numarul abaterilor savarsite, respectiv complexitatea acestora, o impun; in acest din urma caz convocarea Comisiei de Disciplina se face de catre Secretarul General al Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
(3)Sedintele Comisiei de Disciplina nu sunt publice; in mod exceptional, in raport de gravitatea abaterilor savarsite, urmarile acestora, precum si in functie de importanta sanctiunilor ce urmeaza sa fie aplicate ca urmare a savarsirii abaterilor, Presedintele Comisiei poate declara sedinta publica. 
Articolul 18
(l)Sedintele Comisiei de Disciplina se desfasoara valabil in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai. 
(2)Sedintele Comisiei de Disciplina sunt conduse, in mod obligatoriu, de catre Presedintele acesteia, iar in lipsa Presedintelui de catre Vicepresedintele Comisiei. 
(3)Membrii Comisiei care au vreun interes cu privire la solutionarea cauzei aflata pe rolul Comisiei, sau si-au spus parerea referitoare la cauza ce urmeaza sa fie solutionata, precum si membrii Comisiei care se dovedeste ca au primit daruri sau fagaduieli de daruri in vederea solutionarii in mod favorabil a cauzei, sunt datori sa instiinteze pe Presedintele Comisiei de Disciplina si sa se abtina de la judecarea cauzei. 
(4)In cazul in care Presedintele Comisiei are vreun interes referitor la solutionarea cauzei aflata pe rolul Comisiei, sau s-a antepronuntat in cauza dedusa judecatii, precum si in situatia in care se dovedeste ca Presedintele Comisiei a primit daruri sau fagaduieli de daruri in vederea solutionarii in mod favorabil a cauzei, este obligat sa se abtina de la judecarea cauzei si, in acest sens, sa procedeze la instiintarea Secretarului General al Federatiei Romane de Bob si Sanie, sedinta Comisiei urmand sa fie condusa de catre Vicepresedinte. 
(5)Membrii Comisiei care se dovedeste ca au primit daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri in vederea solutionarii in mod favorabil a cauzelor aflate pe rolul Comisiei sunt considerati eliberati din oficiu, urmand ca in acest caz Comitetul Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie sa numeasca un alt membru, in conditiile prezentului Regulament. 
Articolul 19
Comisia de Disciplina delibereaza si adopta hotarari, potrivit competentelor sale si atributiilor repartizate, in conformitate cu prevederile Statutului Federatiei Romane de Bob si Sanie, a prezentului Regulament, a celorialte Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei Romane de Bob si Sanie, precum si a legilor in vigoare. 
Articolul 20
Hotararile Comisiei de Disciplina sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritate simpla, si se supun spre ratificare Comitetului Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
Nici un membru nu se poate abtine. 
Articolul 21
Comisia de Disciplina adopta hotarari in baza urmatorului material probatoriu : 
a.raportul delegatilor tehnici la competitie; 
b.raportul unui membru al Comitetului Federal; 
c.imagini video; 
d.declaratia partilor; 
e.declaratiile martorilor; 
f.constatarile medico-legale; 
g.expertize; 
h.orice alta proba utila in aflarea adevarului.

Articolul 22
(l)Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt sau a unor neclaritati rezultate din administrarea probelor, Comisia de Disciplina considera necesar sa cunoasca parerea persoanelor implicate, va dispune citarea, respectiv audierea acestora. 
(2)Comisia de Disciplina poate dispune audierea arbitrilor, oficialilor, antrenorilor, sportivilor, precum si a oricaror alte persoane, in interesul cauzei pentru aflarea adevarului.

Articolul 23
In exercitarea atributiilor care ii revin, Comisia de Disciplina poate angaja finantele Federatiei Romane de Bob si Sanie.

Articolul 24
(l)Hotararile Comisiei de Disciplina sunt comunicate partilor, in forma scrisa, cu confirmare de primire. 
(2)Hotararile pronuntate in prima instanta de catre Comisia de Disciplina sunt definitive. 
(3)Hotararile Comisiei de Disciplina sunt supuse apelului si sunt inregistrate, spre competenta solutionare, pe rolul Comisiei de Apel din cadrul Federatiei Romane de Bob si Sanie.

Articolul 25
Hotararile Comisiei de Disciplina, dupa ratificarea lor de catre Comitetul Federal, sunt documente oficiale ale Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
Ele vor fi publicate in Buletinele Informative ale Federatiei Romane de Bob si Sanie, aduse la cunostinta presei, in conditiile stabilite in prezentul Regulament.

Articolul 26
In cazul in care un membru al Comisiei de Disciplina lipseste nemotivat de la 3 (trei) sedinte consecutive, el va fi considerat eliberat din oficiu, urmand ca, in aceasta situatie, Comitetul Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie sa numeasca un alt membru, in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

Articolul 27
(l)Dezbaterile, precum si hotararile luate in cadrul sedintelor Comisiei de Disciplina, sunt consemnate de catre secretarul Comisiei intr-un registru de procese-verbale. 
Aceste procese-verbale de sedinta vor fi semnate de catre toti participantii la sedinta si constituie documente oficiale ale Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
(2)Evidenta sanctiunilor aplicate de catre Comisia de Disciplina se tine, in mod obligatoriu, prin grija secretaralui comisiei.

Inapoi

CAPITOLUL II
Norme, abateri, sanctiuni

Sectiunea I
Norme de disciplina si etica sportiva 
Articolul 28
(l)Normele de disciplina si etica sportiva contribuie la desfasurarea regulamentara a intregii activitati de bob si sanie, precum si la dezvoltarea calitativa a acestor discipline sportive in Romania.
(2)Normele de disciplina si etica sportiva se aplica structurilor sportive afiliate, oficialilor, sportivilor si antrenorilor care savarsesc abateri: 
a)in bazele sportive unde se desfasoara competitiile de bob si sanie si pregatirea sportiva; 
b)pe durata deplasarii de la locul de cantonament la partia de bob si sanie, unde se desfasoara competitiile de bob si sanie si pregatirea sportiva;
c)pe durata deplasarii de la locul de cantonament la sediul Federatiei Romane de Bob si Sanie, respectiv la sediile cluburilor sportive afiliate la Federatia Romana de Bob si Sanie;
d)in sediul Federatiei Romane de Bob si Sanie; 
e)in sediile cluburilor sportive si asociatiilor judetene de bob si sanie afiliate la Federatia Romana de Biob si Sanie. 
(3)Prin oficiali se inteleg reprezentantii Federatiei Romane de Bob si Sanie - membrii Comitetului Federal, personalul salariat al Federatiei, presedintii si membrii comisiilor centrale din subordinea Comitetului Federal, delegatii tehnici la competitiile de bob si sanie, arbitrii, presedintii, respectiv reprezentantii structurilor sportive afiliate la Federatia Romana de Bob si Sanie.

Sectiunea II 
Abateri 
Articolul 29
(l)Abaterea este fapta prin care se incalca normele competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina, fiind singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunii. 
(2)Abaterea este fapta care prezinta pericol, este savarsita cu vinovatie si este prevazuta de prezentul Regulament de Disciplina. 
(3)Abaterea consta intr-o actiune sau intr-o inactiune prin care se aduce un prejudiciu desfasurarii regulamentare a activitatii de bob si sanie si care atrage in mod obligatoriu aplicarea unei sanctiuni. 
Articolul 30
Constituie recidiva savarsirea din nou a unei abateri de catre structurile sportive afiliate, oficialii, antrenorii si sportivii care au fost sanctionati definitiv pentru o alta abatere prevazuta de prezentul Regulament.

Articolul 31
Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea in mod eronat a normelor de disciplina si etica sportiva, precum si a prevederilor prezentului Regulament.

Sectiunea III 
Sanctiunile disciplinare

Articolul 32
Sanctiunea disciplinara constituie un mijloc de reeducare, respectiv o masura de constrangere prevazuta si aplicata conform de prezentului Regulament structurilor sportive afiliate la Federatia Romana de Bob si Sanie, oficialilor, sportivilor si antrenorilor care au savarsit fapte prin care se incalca normele competionale si de etica sportiva, de organizare si disciplina, in scopul prevenirii savarsirii unor noi abateri si asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatii de bob si sanie.

Articolul 33Avertismentul
Avertismentul consta in notificarea scrisa prin care se atrage atentia structurilor sportive afiliate la Federatia Romana de Bob si Sanie, oficialilor, sportivilor si antrenorilor cu privire la abaterile savarsite de acestia si consecintele savarsirii acestor abateri, precum si cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate in caz de savarsirea din nou a unei abateri prevazuta de prezentul Regulament.

Articolul 34 Amenda 
Amenda este sanctiunea disciplinara care consta in obligatia de a plati o suma de bani in contul Federatiei Romane de Bob si Sanie, in cuantumul si termenul stabilite de catre Comisia de Disciplina, conform prezentului Regulament.

Articolul 35 Suspendarea 
Suspendarea reprezinta sanctiunea disciplinara care consta in interdictia de a participa la activitatea organizata si desfasurata de catre Federatia Romana de Bob si Sanie pe o perioada determinata, aplicata conform Statutului Federatiei, in functie de gravitatea abaterii savarsite si de cel ce a savarsit abaterea.

Articolul 36 Excluderea 
Excluderea reprezinta sanctiunea disciplinara care consta in radierea din evidentele Federatiei Romane de Bob si Sanie si interzicerea dreptului de a mai participa la activitatea organizata si desfasurata de catre aceasta structura sportiva.

Inapoi

CAPITOLUL III
Criteriul de aplicare a sanctiunilor

Principii privind aplicarea sanctiunilor disciplinare

Articolul 37
(l).Toate sanctiunile disciplinare prevazute de prezentul Regulament se aplica in mod gradat.
(2)Sanctiunile disciplinare prevazute de prezentul Regulament pot fi aplicate in mod cumulat. 
Articolul 38
In cazul in care se savarsesc doua sau mai multe fapte prin care se incalca normele competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina, se stabileste sanctiunea pentru fiecare abatere in parte, iar dintre acestea se aplica sanctiunea cea mai grea. 
Articolul 39
In caz de recidiva, sanctiunea disciplinara stabilita pentru abaterea savarsita ulterior si sanctiunea disciplinara aplicata pentru abaterea savarsita anterior se cumuleaza.
Articolul 40
(l)Comisia de Apel a Federatiei Romane de Bob si Sanie are competenta de a mari sau de a micsora, dupa caz, sanctiunile disciplinare aplicate de catre Comisia de Disciplina.
(2)La stabilirea sanctiunilor disciplinare Comisia de Disciplina va tine seama, in mod obligatoriu, de gradul de pericol al faptei savarsite, de persoana celui care a savarsit abaterea, precum si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea disciplinara. 
(3)Constituie circumstante atenuante urmatoarele imprejurari: 
a)savarsirea abaterii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau prin alta actiune ilicita grava;
b)depasirea limitelor legitimei aparari. 
(4)Urmatoarele imprejurari pot fi considerate circumstante atenuante: 
a)conduita buna inainte de savarsirea abaterii; 
b)staruinta depusa pentru a inlatura rezultatul abaterii; 
c)atitudinea celui care a savarsit abaterea dupa comiterea acesteia, rezultand din comportarea sincera in sedinta Comisiei de Disciplina. 
(5)Constituie circumstante agravante urmatoarele imprejurari: 
a)savarsirea abaterii de trei sau mai multe persoane impreuna; 
b)savarsirea abaterii prin acte de violenta sau prin metode ori mijloace care prezinta pericol;
c)savarsirea abaterii din motive josnice; 
d)savarsirea abaterii in stare de betie anume provocata in vederea comiterii faptei. 
Comisia de Disciplina poate retine ca circumstante agravante si alte imprejurari care imprima faptei un caracter grav. 
Articolul 41
(l)Sanctiunile disciplinare isi produc efectul imediat. 
(2)Suspendarea dreptului de a participa la activitatea organizata si desfasurata de catre Federatia Romana de Bob si Sanie se executa de la data la care Comisia de Disciplina a pronuntat hotararea de sanctionare. 
(3)Radierea din evidentele Federatiei Romane de Bob si Sanie, respectiv interzicerea dreptului de a mai participa la activitatea organizata si desfasurata de catre aceasta structura sportiva se produc de la data la care Comisia de Disciplina a dispus masura de sanctionare.

Inapoi

A.I. Sanctiuni aplicabile sportivilor

Articolul 42
(l)Abaterile de la normele de disciplina si etica sportiva savarsite de catre sportivi in timpul competitiilor oficiale, precum si abaterile savarsite de catre sportivi pe durata deplasarii de la locul de cantonament la partia de bob si sanie, unde se desfasoara competitiile si pregatirea sportiva, pe durata deplasarii de la locul de cantonament la sediul Federatiei Romane de Bob si Sanie, respectiv la sediile cluburilor sportive afiliate la Federatia Romana de Bob si Sanie, in sediul Federatiei Romane de Bob si Sanie, in sediile cluburilor sportive si asociatiilor judetene de bob si sanie afiliate la Federatia Romana de Bob si Sanie, sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina, in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.
(2)Se sanctioneaza cu avertisment urmatoarele abateri savarsite de catre sportivi: 
a)neacordarea semnelor de respect fata de oficiali; 
b)nerespectarea regulilor de comportare pe partia de bob si sanie; 
c)intarzieri repetate sau absente nemotivate de la competitii, a sportivilor din loturile nationale.
(3)Se sanctioneaza cu amenda intre 300 ron si 500 ron si suspendare pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni urmatoarele abateri savarsite de catre sportivi :
a)atitudini, gesturi necuviincioase la adresa antrenorilor, altor sportivi, oficialilor si publicului; 
b)injurii la adresa antrenorilor, altor sportivi, oficialilor si publicului. 
(4)Se sanctioneaza cu amenda intre 500 ron si 1.000 ron si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 12 luni urmatoarele abateri savarsite de catre sportivi: 
a)parasirea cantonamentului; 
b)provocarea de scandaluri la competitie; 
c)participarea cu documente false in competitie; 
d)furturi in timpul cantonamentelor sau a competitiilor (interne si internationale); 
e)consumul de bauturi alcoolice in cantonamente si competitii. 
(5)Lovirea intentionata a altor sportivi, a oficialilor sau a antrenorilor, precum si a publicului se sanctioneaza cu excluderea din activitatea sportiva. 
(6)Sportivul depistat pozitiv la controlul antidoping, precum si refuzul sportivului de a efectua controlul antidoping, se sanctioneaza cu amenda de 2.000 ron si suspendarea din activitatea competitionala pe o perioada cuprinsa intre 1 si 2 ani.
In acest caz, se sanctioneaza cu amenda de 2.000 ron si structura sportiva la care este legitimat sportivul depistat pozitiv la controlul antidoping sau care refuza sa efectueze controlul antidoping.
In caz de recidiva, sportivii depistati pozitiv la controlul antidoping, precum si sportivii care refuza sa efectueze controlul antidoping, se sanctioneaza cu excluderea din activitatea sportiva. 
Articolul 43
Sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, sportivului care a savarsit abaterea precum si clubului sportiv la care acesta este legitimat. 
Articolul 44
(l)Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana de Bob si Sanie in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii de sanctionare. 
(2)In situatia in care sportivul sanctionat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia de Disciplina, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii de sanctionare. 
(3)Sportivul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea competitonala pana la achitarea amenzii. 
Articolul 45
Carnetele de legitimare, pe durata suspendarii, se depun la Secretariatul Federatiei. 
Articolul 46
Sanctiunile se inscriu in fisa personala a sportivului.

Inapoi

A.II.Sanctiuni aplicabile antrenorilor

Articolul 47
(l)Abaterile de la normele de disciplina si etica sportiva savarsite de catre antrenori in timpul competitiilor oficiale, precum si abaterile savarsite de catre antrenori pe durata deplasarii de la locul de cantonament la partia unde se desfasoara competitia si pregatirea sportiva, pe durata deplasarii de la locul de cantonament la sediul Federatiei Romane de Bob si Sanie, respectiv la sediile cluburilor sportive afiliate la Federatia Romana de Bob si Sanie, in sediul Federatiei Romane de Bob si Sanie, precum si abaterile savarsite in sediile cluburilor sportive si asociatiilor judetene de bob si sanie afiliate la Federatia Romana de Bob si Sanie, sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare. 
(2)Se sanctioneaza cu avertisment si amenda intre 300 ron si 500 ron urmatoarele abateri savarsite de catre antrenori: 
a)nerespectarea Regulamentului de competitie; 
b)nerespectarea regulilor de comportare pe partia de bob si sanie;

(3)Se sanctioneaza cu amenda intre 500 ron si 1.000 ron si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 6 luni urmatoarele abateri savarsite de catre antrenori: 
a)tinuta si atitudinea nesportiva, gesturile necuviincioase si injuriile la adresa sportivilor, oficialilor si publicului; 
b)injurii la adresa adversarilor.

(4)Se sanctioneaza cu amenda intre 500 ron si 1.000 ron si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si un an urmatoarele abateri savarsite de catre antrenori: 
a)provocarea de scandaluri la locurile de desfasurare a competitilor interne si internationale; 
b)deteriorarea insemnelor si actelor oficiale; 
c)consumul de bauturi alcoolice in cantonamente si competitii.

(5)Se    sanctioneaza   cu    excludere    din    activitatea    sportiva urmatoarele abateri savarsite de catre antrenori: 
a)lovirea intentionata a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum si a publicului; 
b)furturi in timpul cantonamentelor sau a competitiilor (interne si internationale).

Articolul 48
Sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, antrenorului care a savarsit abaterea precum si clubului sportiv in cadrul caruia acesta isi desfasoara activitatea.

Articolul 49
(l)Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana de Bob si Sanie in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii de sanctionare. 
(2)In situatia in care antrenorul sanctionat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia de Disciplina, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii de sanctionare. 
(3)Antrenorul sanctionat, care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizata si desfasurata de catre Federatie pana la achitarea amenzii. 
Articolul 50
Sanctiunile se inscriu in evidentele Federatiei.

Inapoi

B.I.Sanctiuni aplicabile arbitrilor

Articolul 51
(l)Incalcarea cu vinovatie de catre arbitri a Statului Federatiei Romane de Bob si Sanie, a prezentului Regulament, a normelor competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina, reprezinta abateri disciplinare, singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare. 
(2)Se sanctioneaza conform prezentului Regulament si faptele incompatibile cu calitatea de arbitru, precum si orice fapta care, desi a fost savarsita in afara activitatii unde a fost delegat, este de natura sa compromita prestigiul arbitrului respectiv ori a colegilor acestuia. 
Articolul 52
(l)Toate abaterile savarsite de catre arbitri sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare. 
(2)Comisia de Disciplina aplica sanctiuni in baza Raportului intocmit de catre delegatul tehnic, a sesizarilor primite in scris, precum si in baza oricarei alte probe utile in aflarea adevarului. 
Articolul 53
Se sanctioneaza cu avertisment urmatoarele abateri savarsite de catre arbitri: 
a)intarzieri repetate sau absente nemotivate de la sedinta tehnica, sau competitii; 
b)nerealizarea sarcinilor in cadrul comisiilor din care fac parte.
Articolul 54
(l)Se sanctioneaza cu avertisment si suspendare pe  o perioada de 3 luni urmatoarele abateri savarsite de catre arbitri:
a)neprezentarea la competitia unde a fost delegat; 
b)prezentarea la arbitraj cu echipament neadecvat (neingrijit) sau neregulamentar; 
c)intocmirea in mod eronat sau incomplet a foilor de concurs; 
d)arbitraj eronat, lipsa de colaborare intre arbitri in timpul activitatii de arbitraj, semnalizari eronate. 
(2)Savarsirea in acelasi an competitional, de catre un arbitru sanctionat definitiv, a uneia dintre abaterile prevazute la art. 53 si 54 alin. (1) din prezentul Regulament, atrage sanctionarea acestuia cu avertisment si suspendarea din activitatea desfasurata de catre Federatia Romana de Bob si Sanie pe o perioada de 6 luni. 
Articolul 55
(l)Se sanctioneaza cu amenda intre 300 ron si 500 ron si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an urmatoarele abateri savarsite de catre arbitri: 
a)comportare necorespunzatoare, gesturile necuviincioase, injuriile si amenintarile la adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului, manifestate inainte, in timpul sau dupa competitie, chiar si in cazul in care arbitrul nu este delegat; 
b)consumul de bauturi alcoolice in timpul desfasurarii competitiei; 
c)prezentarea la competitie sub influenta bauturilor alcoolice; 
d)injurii aduse unui alt arbitru delegat, inainte, in timpul sau dupa competitie, chiar si in cazul in care arbitrul nu este delegat. 
(2)Savarsirea in acelasi an competitonal, de catre un arbitru sanctionat definitiv, a uneia dintre abaterile prevazute la art. 55 alin. 1 din prezentul Regulament, atrage sanctionarea acestuia cu amenda intre 600 ron si 1.200 ron si suspendarea din activitatea desfasurata de catre Federatia Romana de Bob si Sanie pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 1 an. 
Articolul 56
(l)Excluderea din activitate a arbitrilor reprezinta sanctiunea disciplinara cea mai grava, care consta in radierea acestora din evidentele Federatiei Romane de Bob si Sanie si interzicerea dreptului de a mai participa la activitatea organizata si desfasurata de catre aceasta structura sportiva. 
(2)Se sanctioneaza cu excludere si interdictia de a mai participa la activitatea desfasurata de catre Federatia Romana de Bob si Sanie  urmatoarele abateri savarsite de catre arbitri: 
a)acceptarea de avantaje materiale de la echipele arbitrate sau alte persoane interesate; 
b)initierea, participarea si instigarea la actiuni care pot afecta prestigiul si imaginea de care se bucura Comisia de Arbitri, Comitetul Federal, respectiv Federatia Romana de Bob si Sanie; 
c)renuntarea la calitatea de arbitru ca urmare a aplicarii unei sanctiuni prevazute la art. 54 si 55 din prezentul Regulament.
Articolul 57
Sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, arbitrului care a savarsit abaterea. 
Articolul 58
(l)Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana de Bob si Sanie in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii de sanctionare. 
(2)In situatia in care arbitrul sanctionat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia de Disciplina, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii de sanctionare. 
(3)Arbitrul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizata si desfasurata de catre Federatie pana la achitarea amenzii. 
Articolul 59
Pe durata suspendarii carnetul de arbitru se depune la Secretariatul Federatiei. 
Articolul 60
Sanctiunile se inscriu in evidentele Federatiei.

Inapoi

B.II.Sanctiuni aplicabile oficialilor

Articolul 61
Incalcarea cu vinovatie de catre persoanele care au calitatea de oficiali, asa cum sunt acestea prevazute la art. 28 alin. (3) din prezentul Regulament, cu exceptia arbitrilor, a Statului Federatiei Romane de Bob si Sanie, a prezentului Regulament, a normelor competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina, reprezinta abateri disciplinare, singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare. 
Articolul 62
Abaterile savarsite de catre oficiali sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare. 
Articolul 63
(l)Se sanctioneaza cu amenda intre 300 ron si 500 ron urmatoarele abateri savarsite de catre oficiali: 
a)comportarea necorespunzatoare, gesturile necuviincioase, injuriile, amenintarea, lovirea sau bruscarea sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului, manifestate inainte, in timpul sau dupa competitie; 
b)consumul de bauturi alcoolice inainte, in timpul sau dupa competitie; 
c)neasigurarea masurilor de ordine si disciplina stabilite conform Regulamentului de organizare si functionare al Federatiei Romane de Bob si Sanie; 
(2)Se sanctioneaza cu amenda intre 500 ron si 1.000 ron si suspendare pe o perioada de 3 luni nerespectarea de catre presedintii, respectiv reprezentantii structurilor sportive afiliate, a hotararilor Adunarii Generale, precum si a dispozitiilor date in aplicarea hotararilor Adunarii Generale de catre Comitetul Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
(3)Se sanctioneaza cu amenda intre 600 ron si 1.200 ron si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 6 luni presedintii, respectiv reprezentantii structurilor sportive afiliate, pentru inducerea in eroare, respectiv pentru prezentarea de date false reprezentantilor autorizati ai Federatiei Romane de Bob si Sanie, precum si pentru prezentarea de date false presedintilor si membrilor comisiilor si colegiilor centrale din subordinea Comitetului Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
(4)Declaratiile in mass-media, cu caracter jignitor sau calomnios, la adresa oficialilor Federatiei Romane de Bob si Sanie, precum si prezentarea in mod tendentios a unor situatii neconforme realitatii, efectuate dupa audierea persoanelor implicate, verificarea probelor si pronuntarea sanctiunii de catre Comisia de Disciplina, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000 ron si 1.500 ron si suspendarea din activitatea desfasurata de catre Federatia Romana de Bob si Sanie pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si un an. 
Articolul 64
Sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, oficialului care a savarsit abaterea. 
Articolul 65
In situatia in care oficialul sanctionat are calitatea de presedinte sau reprezentant al unei structuri sportive afiliata la Federatia Romana de Bob si Sanie, sanctiunea se comunica, cu confirmare de primire, si structurii sportive respective. 
Articolul 66
(l)Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana de Bob si Sanie in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii de sanctionare. 
(2)In situatia in care oficialul sanctionat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia de Disciplina, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii de sanctionare. 
(3)Oficialul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizata si desfasurata de catre Federatie pana la achitarea amenzii.

Inapoi

C. Sanctiuni aplicabile membrilor afiliati

In conformitate cu dispozitiile Statutului Federatia Romana de Bob si Sanie este o structura sportiva de interes national, singura autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea de bob si sanie din Romania. 
Federatia Romana de Bob si Sanie este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, constituita prin asocierea cluburilor si asociatiilor judetene de bob si sanie si a Municipiului Bucuresti, legal constituite, afiliate si recunoscute de aceasta. 
Potrivit Statutului Federatiei, calitatea de membru afiliat inceteaza prin excluderea membrului afiliat, aprobata de Adunarea Generala, la propunerea Comitetului Federal. 
De asemenea, conform Statutului Federatiei Romane de Bob si Sanie, Comitetul Federal al acestei structuri sportive de interes national poate decide suspendarea membrilor afiliati, pana la prima Adunare Generala a Federatiei, in situatia in care acestia si-au incalcat propriile atributii sau au comis neregularitati de natura grava. 
Suspendarea poate determina excluderea respectivilor membri in cadrul primei Adunari Generale; aceasta poate hotara, insa, si anularea suspendarii.

Articolul 67
Nerespectarea de catre membrii afiliati a Statutului Federatiei Romane de Bob si Sanie, a prezentului Regulament de Disciplina, precum si a celorlalte Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei, precum si nerespectarea de catre acestia a hotararilor Adunarii Generate, precum si a dispozitiilor date in aplicarea hotararilor Adunarii Generate de catre Comitetul Federal, sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.

Articolul 68
(l)Se sanctioneaza cu avertisment si amenda intre 2.000 ron si 3.000 ron urmatoarele abateri savarsite de catre membrii aflliati: 
a)amenintarea, lovirea arbitrilor sau a altor oficiali, vatamarea corporala grava a acestora, vatamarea corporala grava a sportivilor si antrenorilor, precum si comportarea necivilizata constand in injurii, calomnii si insulte la adresa Federatiei Romane de Bob si Sanie, a altor oficiali, precum si la adresa antrenorilor si sportivilor, savarsite de persoanele care au calitatea de oficiali, asa cum sunt acestea prevazute la art. 28 alin. (3) din prezentul Regulament, cu exceptia arbitrilor, care apartin organizatorului, atrag sanctionarea acestuia;
b)nu au fost luate masurile de ordine si disciplina necesare in vederea desfasurarii regulamentare a competiei incredintate de Federatie, cu consecinta neinceperii acesteia in timpul regulamentar, sau aceasta este intrerupta si nu poate continua din vina organizatorului; 
c)nu au fost asigurate conditiile de exercitare a profesiei de ziarist si foto-reporter; 
d)nu au fost executate dispozitiile date de delegatul tehnic la competitie, in legatura cu desfasurarea regulamentara a acesteia, inainte, in timpul sau dupa terminarea acesteia. 
(2)Se sanctioneaza cu avertisment si amenda intre 3.000 ron si 6.000 ron  membrii afiliati care au procedat la legitimarea si transferarea sportivilor in mod fraudulos; in acest caz se va dispune pierderea punctelor obtinute la competitiile oficiale in care au participat astfel de sportivi prin ,,descalificare", precum si anularea trasferurilor, sportivii ramanand legitimati la cluburile de unde provin. 
(3)Se sanctioneaza cu avertisment si amenda intre 3.000 ron si 6.000 ron membrii afiliati care au procedat la eliberarea a doua sau a mai multor acorduri de transfer pentru acelasi sportiv la doua sau mai multe cluburi, respectiv nu au comunicat anularea acestor transferuri la Federatia Romana de Bob si Sanie; in acest caz, se va dispune de catre Comisia de Disciplina interdictia pentru membrul afiliat sanctionat de a mai efectua transferari atat pe plan intern, cat si pe plan extern pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si un an. 
(4)Se sanctioneaza cu amenda intre 600 ron si 1.000 ron si suspendarea pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si un an din activitatea organizata si desfasurata de catre Federatia Romana de Bob si Sanie a urmatoarelor abateri savarsite de catre membrii afiliati: 
a)parasirea competitiei in mod nejustificat; 
b)refuzul de a trimite sportivii selectionati la loturile reprezentative pentru convocari, antrenamente, cantonamente sau competitii; 
c)lipsa de preocupare pentru asigurarea pregatirii sau tratamentului medical in cadrul clubului a sportivilor selectionati la loturile reprezentative; 
d)folosirea in cadrul competitiilor a sportivilor selectionati la loturile reprezentative, aflati in stare de accidentare, pe durata convocarii acestora la lot sau pe durata tratamentului fixat de Institutul National de Medicina Sportiva si alte institutii medicale autorizate si acreditate. 
Articolul 69
(l)Incalcarea in mod grav de catre membrii afiliati a Statutuiui Federatiei Romane de Bob si Sanie, prin savarsirea in mod repetat a abaterilor disciplinare prevazute la art. 68 din prezentul Regulament de Disciplina, precum si nerespectarea celorlalte Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei, a hotararilor Adunarii Generale, respectiv a dispozitiilor date in aplicarea hotararilor Adunarii Generate de catre Comitetul Federal al Federatiei Romane de Bob si Sanie, sunt supuse analizei Comisiei de Disciplina in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare. 
(2)Comitetul Federal poate sa suspende, cu efect imediat, un membru afiliat care a incalcat in mod grav si repetat Statutul, Regulamentele, hotararile si deciziile Adunarii Generale si ale Comitetului Federal, cel mult pana la proxima Adunare Generala, care poate hotara anularea suspendarii sau excluderea membrului respectiv din Federatie. 
(3)In situatia in care a fost suspendat de catre Comitetul Federal, in situatia prevazuta la alin. (2), membrul afiliat nu are drept de vot in Adunarea Generala, nu are dreptul de a participa la activitatea organizata si desfasurata de catre Federatia Romana de Bob si Sanie, respectiv nu poate participa la competitiile internationale, pana la ridicarea sanctiunii. 
(4)Calitatea de membru afiliat inceteaza prin excluderea acestuia, aprobata de Adunarea Generala a Federatiei Romane de Bob si Sanie, la propunerea Comitetului Federal.

Articolul 70
Sanctiunea aplicata se comunica in scris, cu confirmare de primire, membrului afiliat care a savarsit abaterea.

Articolul 71
(l)Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre Federatia Romana de Bob si Sanie in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii de sanctionare. 
(2)In situatia in care membrul afiliat a fost citat, iar la audierea in fata Comisiei de Disciplina a fost reprezentat, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii de sanctionare. 
(3)Membrul afiliat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea organizata si desfasurata de catre Federatie pana la achitarea amenzii.

Inapoi

D. Sanctiuni aplicate de membrii afiliati

Articolul 72
Sanctiunea disciplinara constituie un mijloc de reeducare, respectiv o masura de constrangere aplicata de catre cluburile sportive cu sectii de bob si sanie, membri afiliati la Federatia Romana de Bob si Sanie, sportivilor, antrenorilor si oficialilor, cu exceptia arbitrilor, care au savarsit fapte prin care se incalca normele competionale si de etica sportiva, de organizare si disciplina, respectiv un mijloc de reeducare si o masura de constrangere aplicata de catre asociatiile judetene de bob si sanie si a Municipiului Bucuresti asociatiilor sportive afiliate, structuri sportive fara personalitate juridica, in scopul prevenirii savarsirii unor noi abateri si asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatii de bob si sanie.

Articolul 73
(l)Incalcarea normelor competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina de catre sportivi, antrenori si oficiali reprezinta singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunii disciplinare. 
(2)In procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare membrii afiliati sunt obligati sa respecte Statutul Federatiei Romane de Bob si Sanie, dispozitiile prezentului Regulament de Disciplina, precum si dispozitiile Regulamentului de Organizare si Functionare propriu.

Inapoi

CAPITOLUL IV
Caile de atac

Sectiunea I 
Reguli de procedura
Articolul 74
Incalcarea cu vinovatie a normelor competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina, reprezinta singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunii disciplinare. 
Articolul 75
Actiunea disciplinara poate fi deschisa din oficiu pe baza raportului delegatului tehnic la competitiei, sau ca urmare a unei cereri (memoriu, reclamatie), inregistrata la Federatia Romana de Bob si Sanie, de catre partea care se considera vatamata (sportivi, antrenori, oficiali, membri afiliati). 
Articolul 76
(1)Memoriul sau reclamatia trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele: 
a)numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care a formulat cererea - sportiv, antrenor, oficial; in cazul in care autorul memoriului este un membru afiliat, cererea trebuie sa cuprinda denumirea si sediul acestuia, numarul si seria Certificatului de Identitate Sportiva, numarul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, codul fiscal si contul bancar, precum si numele, prenumele si domiciliul celui care reprezinta interesele membrului afiliat in cauza aflata pe rolul Comisiei de Disciplina; 
b)obiectul memoriului; 
c)aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza memoriul; 
d)aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere; 
Cand dovada urmeaza sa se faca prin inscrisuri, copiile acestora vor fi certificate de reclamant ca fiind conforme cu originalul. 
In situatia in care reclamantul va cere dovada cu martori, se va arata numele, prenumele si domiciliul acestora. 
e)semnatura.
(2)Memoriul trebuie insotit de o taxa de procedura, stabilita prin hotararea Comitetului Federal, in cuantum de 500 lei, sub sanctiunea nulitatii.
Articolul 77
Memoriul se inregistreaza la Federatia Romana de Bob si Sanie in termen de 3 (trei) zile de la data savarsirii abaterii.
Dovada introducerii in termen se face cu numarul de inregistrare la Federatia Romana de Bob si Sanie, sau cu recipisa oficiului postal. 
In acest din urma caz se recomanda anuntarea Federatiei Romane de Bob si Sanie referitor la trimiterea memoriului prin posta. 
Articolul 78
(l)Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt sau a unor neclaritati rezultate din administrarea probelor, Comisia de Disciplina considera necesar sa cunoasca parerea persoanelor implicate, a martorilor, precum si a oricarei alte persoane, va dispune citarea acestora in termen de 10 zile de la primirea cererii (memoriului). 
(2)Sportivii si antrenorii isi vor apara interesele in cauza inregistrata pe rolul Comisiei de Disciplina personal sau prin delegatul clubului de provenienta, pe baza de imputernicire scrisa. 
(3)Arbitrii si ceilalti oficiali isi vor sustine interesele in cauza inregistrata spre competenta solutionare pe rolul Comisiei de Disciplina personal sau prin aparator, in conditiile legii. 
(4)Membrii comisiilor si colegiilor centrale din cadrul Federatiei Romane de Bob si Sanie nu pot avea calitatea de delegati ai cluburilor sportive de bob si sanie, respectiv ai asociatiilor judetene de bob si sanie si a Municipiului Bucuresti. 
Articolul 79
Urmare examinarii cauzei, prin raportare la dispozitiile regulamentare incidente, precum si dupa administrarea probelor admise, Comisia de Disciplina va pronunta o hotarare, conform dispozitiilor prezentului Regulament 
Sectiunea II 
Caile de atac
Articolul 80
(l)Hotararile pronuntate in prima instanta de Comisia de Disciplina sunt supuse apelului la Comisia de Apel din cadrul Federatiei Romane de Bob si Sanie. 
(2)Comisia de Apel din cadrul Federatiei Romane de Bob si Sanie este singura instanta competenta sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de catre Comisia de Disciplina.
Articolul 81
(l)Apelul va fi declarat si inregistrat la Federatia Romana de Bob si Sanie in termen de 5 zile de la data comunicarii hotararii de sanctionare. 
(2)In situatia in care sportivii, antrenorii, oficialii si membrii afiliati sanctionati au fost citati in vederea audierii de catre Comisia de Disciplina, apelul va fi declarat si inregistrat la Federatia Romana de Bob si Sanie in termen de 5 zile de la data pronuntarii hotararii de sanctionare.
(3)Apelul trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele: 
a)numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care a formulat cererea - sportiv, antrenor, oficial; in cazul in care autorul apelului este un membru afiliat, cererea trebuie sa cuprinda denumirea si sediul acestuia, numarul si seria Certificatului de Identitate Sportiva, numarul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, codul fiscal si contul bancar, precum si numele, prenumele si domiciliul celui care reprezinta interesele membrului afiliat in cauza aflata pe rolul Comisiei de Apel;
b)obiectul memoriului, cu precizarea numarului si a datei hotararii care se ataca;
c)aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea; 
d)aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere; Cand dovada urmeaza sa se faca prin inscrisuri, copiile acestora vor fi certificate de reclamant ca fiind conforme cu originalul. In situatia in care apelantul va cere dovada cu martori, se va arata numele, prenumele si domiciliul acestora.
e)semnatura. 
(4)Apelul trebuie insotit de o taxa stabilita prin hotararea Comitetului Federal, sub sanctiunea nulitatii. 
(5)Declararea apelului nu suspenda executarea hotararilor pronuntate de catre Comisia de Disciplina.

Articolul 82
(l)Deciziile Comisiei de Apel sunt comunicate partilor, in forma scrisa, cu confirmare de primire. 
(2)Deciziile pronuntate in apel de catre Comisia de Apel sunt executorii pentru sportivi, antrenori, oficiali si membrii afiliati.

Articolul 83
(l)Competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva hotararilor definitive si executorii pronuntate, prin epuizarea cailor de atac, de catre Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de  Bob si Sanie este Comisia Nationala de Disciplina Sportiva. 
(2)Comisia Nationala de Disciplina Sportiva se organizeaza si functioneaza pe langa Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, ca organ deliberativ, fara personalitate juridica, independent in exercitarea atributiilor jurisdictionale date prin lege in competenta sa. 
(3)Comisia Nationala de Disciplina Sportiva solutioneaza recursul formulat impotriva hotararilor definitive pronuntate in legatura cu urmatoarele tipuri de abateri: 
a)incalcarea prevederilor din Statutul Federatiei Romane de Bob si Sanie, precum si a prevederilor Regulamentelor date in aplicarea Statutului Federatiei Romane de Bob si Sanie, in masura in care aceasta abatere este prevazuta si sanctionata confonn Regulamentului de Disciplina; 
b)comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale sportivilor fata de arbitri, oficiali, alti sportivi sau fata de public;
c)declaratii publice ale conducatorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor care pot incita sau pot conduce la acte de violenta din partea echipelor sau spectatorilor;
d)absenta nejustificata de la competitii, in cazul convocarii la loturile nationale de bob, sanie si/sau skeleton ale Romaniei;
e)manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoana interpusa, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin incalcarea reglementarilor tehnice stabilite in Regulamentele Federatiei Romane de Bob si Sanie;
f)participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice proba sau competitie de bob si sanie;
g)orice alte tipuri de abateri transmise spre competenta solutionare Comisiei de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Bob si Sanie.

Inapoi

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Articolul 84
Sumele rezultate in urma amenzilor aplicate ca sanctiuni disciplinare conform dispozitiilor prezentului Regulament, vor fi depuse in contul Federatiei Romane de Bob si Sanie, cu titlul de venituri proprii.
Articolul 85
Principiul constitutional privind accesul liber la justitie este garantat. 
Orice persoana, in conditiile in caree se considera lezata intr-un drept al sau se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor sale legitime.
Articolul 86
Prezentul Regulament de organizare si functionare al Comisiei de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Bob si Sanie a fost avizat de Comitetul Federal in sedinta sa din data de 18.03.2011 si intra in vigoare incepand cu data de 27 aprilie 2011, prin aprobarea sa, conform hotarârii Adunarii generale ordinare a F.R.B.S. desfăsurata la Brasov.

bottom of page