top of page

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BOB ŞI SANIE

NORME DE OMOLOGARE

a bazelor sportive şi/sau a Unităţilor de practicare a sportului destinate activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale la nivel naţional 

2012 

CUPRINS

Articolul 1 - OMOLOGAREA

Articolul 2 - CONDIŢII DE OMOLOGARE

Articolul 3 - CRITERII DE OMOLOGARE

Articolul 4 - Baze sportive/UPS discipline neolimpice

Articolul 5 - Baze sportive/UPS probe neolimpice în cadrul sporturilor olimpice

Articolul 6 - Punerea în funcţiune (recepţia) bazelor sportive/UPS

 

 

DISPOZIŢII GENERALE 
Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile art.78(3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului A.N.S.T. nr.223/22.02.2012, a Reglementărilor Federaţiei Internaţionale de Sanie  – IRO privind activitatea de sanie pe piste artificiale şi sania pe piste naturale, a Reglemetărilor Federaţiei Internaţionale de Bob şi Skeleton privind activitatea specifică. Ele stabilesc metodologia de omologare a bazelor sportive şi/sau a unităţilor de practicare a sportului destinate activităţii de bob, sanie, skeleton şi/sau saniei pe piste naturale din România în vederea obţinerii Certificatului de omologare. 
INTERPRETARE Termenii din prezentele norme au următorul înţeles:
Lege: Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
Bază sportivă: amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate activităţilor de educaţie fizică şi sport, definite prin Lege
Unitate de practicare a sportului (UPS) bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale: construcţie sau ansamblul de contrucţii şi/sau terenul amenajat în aer liber, inclusiv anexele şi dotările aferente, care au destinaţia şi sunt utilizate pentru practicarea uneia din ramurile sportive sau a uneia dintre probele sportive în conformitate cu cerinţele regulamentelor F.R.B.S. O unitate de practicare a activităţii de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale poate constitui o bază sportivă. Caracteristica determinantă a fiecărei unităţi (UPS) este dată de ramura sportivă practicată. 
Bază sportivă omologată: baza sportivă care a obţinut omologări pentru cel puţin o unitate sportivă de practicare a sportului (UPS) din cuprinsul său.
Competiţie oficială: competiţie desfăşurată conform regulamentelor F.R.B.S. şi inclusă în calendarul oficial.
F.R.B.S.: Federaţia Română de Bob şi Sanie
CF: Comitetul Federal al FRBS
F.I.L.: Federaţia Internaţională de Sanie
F.I.B.T.: Federaţia Internaţională de Bob şi Skeleton
Comisii desemnate: organisme de specialitate subordonate CF şi constituite pe domenii de activitate
A.N.S.T.: Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret
R.B.S.O.: Registrul Bazelor Sportive Omologate
M.T.S.: Ministerul Tineretului și Sportului  

Articolul 1 – OMOLOGAREA

         1.1.Procedura omologării este o etapă obligatorie şi premergătoare înscrierii în Registrul Bazelor sportive omologate organizat de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. Omologarea este operaţiunea tehnico-administrativă, de obţinerea căreia depinde dreptul de a organiza competiţii sportive oficiale şi înscrierea în Registrul Bazelor sportive omologate.
1.2.Omologarea reprezintă atestarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor  spaţiului pentru practicarea unei discipline sau probe sportive în conformitate cu prevederile regulamentare, inclusiv a dotărilor şi echipărilor acestuia, astfel încât baza sportivă sau UPS să poată fi folosită pentru activităţi sportive şi competiţii oficiale. Această atestare se face printr-un document specific - Certificat de omologare emis de către Federaţia Română de Bob şi Sanie sau de către federaţiile internaţionale de specialitate (F.I.L. sau F.I.B.T.), în funcţie de nivelul activiţăţilor desfăşurate (naţional/internaţional). Certificatul de omologare se eliberează de către FRBS în cel mult 30 de zile de la Hotărârrea CF de recunoaştere a bazei sportive/UPS. 
1.3.Certificatul de omologare  este valabil pe un termen de cinci ani de la data emiterii documentului, cu obligaţia menţinerii parametrilor pentru care s-a obţinut omologarea şi în cazul, în care, criteriile de omologare rămân neschimbate. Taxa de eliberare a Certificatului de omologare este stabilită de CF.
1.4.După expirarea termenului de valabilitate a Certificatului de omologare, acesta trebuie reînoit. Titularii dreptului de proprietate sau deţinătorii cu orice titlu ai bazelor sportive sau UPS au obligaţia de a solicita o adeverinţă autorităţii care a eliberat certificatul prin care se constată că se menţin parametrii pentru care s-a făcut omologarea. Această procedură se va repeta la fiecare cinci ani. 
1.5.F.R.B.S. organizează evidenţa Certificatelor de omologare eliberate într-un registru special şi arhivarea fişelor sintetice ale bazelor sportive/UPS destinate activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale. FRBS are obligaţia de a transmite la A.N.S.T. Certificatele de omologare eliberate în luna anterioară, precum şi copiile fişelor sintetice ale bazelor sportive, respectiv ale UPS omologate. 
1.6.Federaţia Română de Bob şi Sanie poate omologa o întreagă bază sportivă doar dacă aceasta este dedicată integral practicării unei singure discipline sau ramure sportive. Dacă o unitate de practicare a sportului (UPS) îndeplineşte condiţiile, aceasta poate fi omologată la mai multe discipline/ramuri sportive.

1.7.Tipurile principale de Unităţi pentru practicarea bobului, saniei, skeletonului şi saniei pe piste naturale (UPS) din componenţa unei baze sportive sunt: I. UPS discipline olimpice: 1.7.1.Pârtie artificială de sanie;1.7.2.Pârtie artificială combinată de sanie şi skeleton;1.7.3.Pârtie artificială combinată de bob, sanie şi skeleton.
II. UPS discipline neolimpice: 1.7.4.Pârtie de sanie pe piste naturale

 • UPS probe neolimpice, în cadrul sporturilor olimpice

1.7.5.Pistă de starturi sanie
1.7.6.Pistă de starturi bob şi skeleton
1.8.Bazele sportive sau UPS destinate activităţii de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale pot fi omologate pentru:
a) activităţi de nivel internaţional 
b) activităţi de nivel naţional
c) activităţi de nivel judeţean/local
1.9.Federaţia Română de Bob şi Sanie este singura autoritate competentă pentru omologarea bazelor sportive sau a unităţilor de practicare a bobului, saniei, skeletonului şi saniei pe piste naturale pe teritoriul României. 
1.10.Criteriile de omologare până la nivel naţional se aprobă prin Hotărâre a Comitetului Federal, se revizuiesc sau se actualizează, după caz în conformitate cu prevedererile regulamentelor proprii şi ale F.I.B.T. şi/sau F.I.L. de practicare a uneia dintre disciplinele sportive. În termen de 5 zile de la aprobare acestea vor fi transmise la A.N.S.T. şi membrilor afiliaţi ai FRBS.
1.11.Titularii dreptului de proprietate sau deţinătorii cu orice titlu ai bazelor sportive sau UPS care deţin baze sportive omologate sau care urmează să fie omologate în vederea organizării şi desfăşurării activităţii de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale se vor adresa F.R.B.S., conform prevederilor prezentelor norme, în vederea obţinerii Certificatului de omologare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. 
1.12.După expirarea acestui termen persoanele juridice de drept public sau privat proprietare, administratorii sau cu drept legal de folosinţă care nu s-au conformat pierd dreptul de a organiza competiţii sportive oficiale pe acele baze. În termen de 30 de zile, de la obţinerea omologării, aceştia vor depune la A.N.S.T. cererea de înregistrare în RBSO cu respectarea termenului prevăzut de Ordinului nr.223/22.02.2012.
1.13.Bazele sportive aflate în exploatare se vor înscrie în Registrul Bazelor Sportive Omologate (RBSO) organizat la A.N.S.T., conform prevederilor Ordinului nr.223/22.02.2012.
1.14.Pentru bazele sportive ce vor fi puse în funcţiune ulterior intrării în vigoare a Ordinului A.N.S.T.nr.223/22.02.2012 persoanele juridice de drept public sau privat proprietare, administratorii sau cu drept legal de folosinţă vor depune la A.N.S.T. cererea de înregistrare în RBSO, cu cel puţin 45 de zile înaintea datei de punere în funcţiune. 
1.15.Titularul dreptului de administrare sau folosinţă a bazei sportive/UPS omologate are obligaţia să respecte, pe toată perioada de funcţionare a acestora, condiţiile şi criteriile de omologare. Nerespectarea criteriilor de omologare se sancţionează cu suspendarea sau pierderea omologării.

1.16.Titularul dreptului de administrare sau folosinţă a bazei sportive/UPS va solicita FRBS revizuirea omologării în următoarele cazuri:

 • Dacă doreşte schimbarea nivelului unei omologări deja obţinute

 • La apariţia unor situaţii ce conduc la nerespectarea condiţiilor pentru care a obţinut o omologare

 • La intervenţia unor modificări dispuse de F.R.B.S., federaţiile internaţionale de specialitate, A.N.S.T. şi/sau de modificări legislative.

1.17.În cazul cererii de revizuire a omologării acordate, aceasta reprezentând cererea de reomologare a bazei sportive/UPS, FRBS se va proceda la o nouă atestare, în prezenţa titularului dreptului de administrare sau folosinţă şi se va elibera Certificatul de omologare.
1.18.Revizuirea omologării acordate se poate face de către FRBS, în prezenţa titularului dreptului de administrare sau folosinţă, din oficiu, în cazul în care se autosesizează sau se primesc sesizări din partea utilizatorilor bazei sportive/UPS cu privire la degradarea condiţiilor tehnice, de dotare sau de confort. Acest act se poate finaliza cu suspendarea sau pierderea omologării, după caz.

1.19.FRBS poate retrage sau anula omologarea acordată şi va transmite aceasta către ANST. Anularea omologării se face ori de cate ori se constată că pârtia/pista, anexele şi instalaţiile nu mai corespund prevederilor regulamentare sau a expirat termenul pentru care a fost făcută omologarea. După remedierea cauzelor care au dus la anularea omologării, proprietarul pârtiei poate solicita reomologarea pârtiei, cu respectarea prevederilor din prezentele norme. 
1.20.Cheltuielile de omologare a pârtiei, respectiv reomologare sunt suportate de către solicitant.
1.21. În legătură cu omologarea pârtiei, proprietarul trebuie să primească, în interval de 30 de zile, înştiinţarea scrisă cu privire la hotărârea luată de Comitetul Federal al F.R.B.S. Membrii afiliaţi, precum şi A.N.S.T. vor fi de asemenea informaţi, în scris, cu privire la această decizie.

1.22.Obţinerea omologării se face în baza unei cereri scrise, conform modelului din Anexa 1, adresată de solicitant către F.R.B.S., depusă la secretariat, se constată printr-un proces verbal al comisiei desemnate şi se atestă prin eliberarea Certificatului de omologare.

1.23.La cerere se anexează în mod obligatoriu următoarele documentele în copie autentificată:

a) Documetele care reglementează regimul juridic al bazei, respectiv care demonstrează forma deţinerii în proprietate, administrare sau folosinţă;
b) Fişa bazei sportive (Anexa 4 la Ordinul nr.223/22.02.2012) sau, după caz fişa fiecărei UPS (Anexele 5a şi 5b la Ordinul nr.223/22.02.2012). Pentru contrucţiile complementare practicării activităţii de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale se vor prezenta fişe conform anexei 5c la Ordinul nr.223/22.02.2012; 
c) Dosarul prezentat va conţine: 
c.1.Planul construcţiei cu indicarea suprafeţei de practicare a bobului, saniei, skeletonului şi/sau saniei pe piste naturale, a degajamentelor şi a accesului pentru vizitatori; 
c.2.Planul nivelului cu anexele pentru sportivi (vestiare şi duşuri), în situaţia când acestea nu sunt cuprinse în planul menţionat anterior; 
c.3.Memoriul tehnic privind dotarea şi echiparea spaţiului destinat activităţii de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale cu instalaţii specifice 
c.4.Alte documente conţinând date tehnice specifice activităţii pentru care se solicită omologarea.

1.24.În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, poate fi completată în termen de 15 zile sub sancţiunea anulării şi clasării cererii de omologare.

1.25.Deţinătorii bazelor sportive au obligaţia :
a) de a notifica F.R.B.S. cu 30 de zile înainte de expirarea omologării şi de a solicita avizarea Certificatului RBSO la A.N.S.T.;
b) de a sesiza F.R.B.S., în termen de 30 zile orice modificare intervenită în condiţiile de practicare a bobului/saniei/skeletonului şi/sau saniei pe piste naturale;  
c) de a comunica F.R.B.S. şi A.N.S.T. intenţia de schimbare a destinaţiei sau de desfiinţare a bazei sportive; 
d) de a solicita înregistrarea eventualelor modificări aduse bazei sportive.

1.26.F.R.B.S. va publica şi va actualiza trimestrial situaţia bazelor sportive omologate pe site-ul oficial al federaţiei.

Articolul 2 - CONDIŢII DE OMOLOGARE
PENTRU ACTIVITATEA DE NIVEL NAŢIONAL

2.1.Competiţiile oficiale de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale se pot organiza numai în bazele sportive/UPS pentru care s-a eliberat Certificatul de omologare, indiferent de categoria competiţională. 
2.2.CF, la propunerea scrisă a Comisiei de omologare a FRBS decide în legătură cu recunoaşterea oficială a unei baze sportive/UPS destinate activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale în vederea organizării de competiţii oficiale, după ce persoanele juridice de drept public sau privat proprietare, administratorii sau cei cu drept legal de folosinţă au îndeplinit prevederile prezentelor norme.
2.3.În legătură cu omologarea FRBS/FIL/FIBT nu îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea calculelor sau pentru executarea lucrărilor de construcţie sau restructurare/modificare a pârtiilor şi pistelor de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale. Această responsabilitate revine proiectantului şi companiei de construcţii care le-au realizat.  
2.4.Această recunoaştere nu are nici o legătură cu vreo obligaţie de garanţie.
2.5.Pentru punerea în funcţiune, preşedintele comisiei de omologare a FRBS va face o cerere către CF, în care va atesta îndeplinerirea cerineţelor şi criteriilor de omologare. 
2.6.Omologarea bazelor sportive/UPS destinate activităţii de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale poate fi făcută numai cu respectarea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii regulamentare stabilite de F.R.B.S.:
a) Pârtiile noi, pârtiile de sanie, pârtiile combinate de bob, skeleton şi sanie sau pistele de starturi trebuie să fie concepute în aşa fel, încât să poată fi folosite, fără impedimente pentru concursurile de bob, sanie, skeleton şi/sau sanie pe piste naturale. Atât la proiectarea, cât şi la construcţia pârtiei/pistei, trebuie să se acorde o mare atenţie specificului mediului înconjurător şi problemelor legate de protecţia acestuia. Anexele şi toate dotările adiacente trebuiesc astfel concepute, încât costurile de întreţinere si de exploatare a pârtiei/pistei să fie menţinute la un nivel cât mai coborât şi să fie asigurată o bună utilizare post-competiţii a acestora.
b) Să fie respectate reglementările de protecţie a mediului înconjurător când se pune problema alegerii terenului (zonei), proiectării şi exploatării pârtiei/pistei.
c) În cazul omologării de nivel internaţional, contactul şi corespondenţa vor fi asigurate de către F.R.B.S., care, împreună, vor supraveghea anteproiectul, proiectarea propriu-zisă, construcţia, precum şi recepţia (punerea în funcţiune).
d) Fiecare federaţie în parte FIL, FIBT şi FRBS au desemnate câte o comisie special constituită în legătură cu activitatea de avizare a fazelor de proiectare, a proiectării în sine, a lucrărilor pe timp de vară şi a omologării. Aceste comisii oferă consultanţă gratuită, cu excepţia prevederilor legale privind cheltuielile de deplasare. Înainte de alegerea locului, persoanele juridice de drept public sau privat proprietare, administratorii sau cu drept legal de folosinţă vor invita reprezentanţii autorizaţi, respectiv forul care va acorda omologarea. Federaţia va fi invitată să efectueze o inspecţie, pentru a lua contact cu amplasamentele propuse şi a-şi exprima punctul de vedere ca for de specialitate. În legătură cu locurile propuse, se vor formula cereri în scris către FRBS şi se vor stabili care sunt documentele necesare, pe baza cărora sa fie posibilă, în continuare, începerea lucrărilor de proiectare
e) În faza de proiectare, FRBS/FIL/FIBT vor trebui consultate periodic. Alegerea locului de construcţie, precum şi conceptele de proiectare vor trebui aprobate de către comisiile desemnate. Proiectul unei pârtii de bob, sanie, skeleton trebuie să fie realizat, în mod obligatoriu numai de către institute de proiectare specializate şi acreditate de FIL sau F.I.B.T., după caz. În mod obligatoriu, proiectul trebuie avizat de FIL şi/sau FIBT.
f) Pârtia/pista trebuie orientată, pe cât posibil spre nord, într-o zonă care să se asigure un acces uşor. Pe cât posibil, parcursul pârtiei/pistei şi traiectoria acesteia trebuie adaptată la condiţiile naturale de relief. În cazul pârtiilor, în scopul de a garanta utilizarea optimă este foarte important ca pârtia să fie amplasată în apropiere de un oraş sau într-o zonă dens populată. 
g) Dacă iluminatul este necesar pentru antrenamente sau concursuri, vor trebui îndeplinite următoarele condiţii: iluminare uniformă, fără umbre şi fără să orbească; instalaţia de iluminare trebuie să fie deservită de două circuite electrice, independente între ele; în cazul căderii unui circuit, cel puţin 50% din intensitatea luminoasă prevăzută, trebuie să fie asigurată.
h) Porţiunile de pârtie care sunt expuse soarelui trebuiesc protejate prin dotări speciale. În viraje, şi cu rol de protecţie vor fi utilizate acoperişuri fixe combinate cu parasolare, ce pot servi drept protecţie şi în caz de vreme nefavorabilă. Pe liniile drepte va fi utilizat un sistem de prelate, detaşabile, pe una din părţile pârtiei.Trebuie ţinut cont de caracteristicile de climă locală. Este interzis acopertirea liniilor drepte cu acoperiş fix. Orice piloni şi sisteme de prindere trebuie să fie la o distanţă de 50cm de interiorul mantinelei laterale a pârtiei. Prelatele trebuie să poată fi detaşate astfel încât trasele boburilor/săniilor/skeletoanelor să poată fi filmate sau să poată fi vizionate de către televiziuni/spectactori.
i) De-a lungul pârtiei trebuiesc amplasate conducte care să asigure alimentarea cu apă, care să nu îngheţe şi care să aibă un număr suficient de hidranţi pentru alimentare. Acestea trebuie să fie accesibile din interiorul pârtiei.
j) Pe întreg parcursul pârtiilor se vor amenaja platforme pentru juriu, delegaţi tehnici şi antrenori. Ele vor fi închise publicului. Locurile de amplasare a acestor platouri vor fi prevăzute încă din faza de proiectare.
k) Suprafeţele prevăzute pentru încălzire, boxele pentru boburi, casele de start şi de cântărire trebuie să fie suficient de mari. Mai ales suprafeţele în aer liber, destinate încălzirii sportivilor, trebuiesc să fie suficient de largi. Se vor avea, de asemenea, în vedere incintele pentru controlul medical, controlul antidoping şi centrul de presă. Ele vor fi stabilite de comun acord între proiectant şi forul care omologhează, fiind admisă şi realizarea lor de o manieră provizorie, de tip temporar.
l) La pârtie se vor amplasa două case de start: una la startul de sus: pentru bob-skeleton şi sanie simplu masculin, iar cealaltă pentru startul de jos: pentru sanie simplu feminin, juniori şi sanie dublu. Acestea trebuie incluse în traseul pârtiei la o distanţă între ele de cca.100m. Se vor adăuga, încă două nivele de start, unul pentru categoria juniori şi unul pentru turişti. De asemenea, se va amplasa şi casa sosirii, care este aceiaşi pentru toate disciplinele/probele.
m) Dacă în timpul competiţiilor oficiale de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale, startul se are loc la comanda „pârtie liberă/liber la start” următoarele dotări adiţionale sunt obligatorii: 
m.1.Un semnal sonor care atestă acustic sportivului/echipajului că pârtia poate fi folosită şi, respectiv, sportivul/echipajul poate lua startul;
m.2.Un semnal vizual: lumini verde şi roşu, care atestă sportivului/echipajului dacă pârtia este liberă sau nu.
m.3.Un dispozitiv (ceas) care, la semnalul acustic şi afişarea culorii verde a semnalului vizual declaşează cronometrul şi afişează o numărătoare inversă conform timpului regulamentar de a pregăti şi a lua efectiv startul pe discipline/probe sportive,  (ceea ce reprezintă timpul în care sportivul/echipajul trebuie să ia startul din momentul anunţării comenzii„pârtie liberă/liber la start”). Când sportivul/echipajul a luat startul acest dispozitiv trebuie să se oprească şi automat luminile să se schimbe în culoarea rosu.
n) un spaţiu alocat pentru organizarea staţiei de control doping
o) bugetul şi devizele de cheltuieli pentru construirea unei pârtii trebuie să fie prezentate după cum urmează: un document care să cuprindă costurile realizării traseului pârtiei şi a construcţiilor auxiliare acestuia, conform prezentelor norme şi un alt document în care să fie prevăzute restul costurilor (exemplu: drum de acces, infrastructură, dezvoltare, alte dotări).
2.7.Excepţiile apărute, după caz, vor fi aprobate de către Comitetul Federal al FRBS după consultarea comisiilor tehnice de bob-skeleton şi sanie şi la propunerea scrisă comisiei de omologare a federaţiei sau de către FIL/FIBT, după caz.

 

2.8.În vederea obţinerii omologării de nivel judeţean/local persoanele juridice de drept public sau privat proprietare, administratorii sau cu drept legal de folosinţă vor urma aceleaşi demersuri, vor depune la secretariatul FRBS documentele precizate, acestea vor fi analizate de Comisia de omologare şi vor fi aprobate de CF. În cazul în care, UPS îndeplineşte principalele condiţii şi criterii, se va elibera Certificatul de omologare.

Articolul 3 - CRITERII DE OMOLOGARE
Baze sportive/UPS discipline olimpice

1.Pârtie artificială de sanie: 
2.Pârtie artificială combinată de sanie şi skeleton
3.Pârtie artificială combinată de bob, sanie şi skeleton
3.1.Pârtiile artificiale sunt concepute special pentru practicarea activităţii de bob, sanie şi/sau skeleton, prin intermediul unor măsuri specifice de contrucţie. 
CLASIFICAREA PÂRTIILOR
3.2.Există două feluri de pârtii articificiale de sanie, diferenţa fiind dată dacă sunt prevăzute sau nu cu sistem de refrigerare; astfel avem:

  • pârtie artificială cu îngheţare naturală

  • pârtie artificială cu instalaţie de îngheţare

3.3.Pârtiile artificiale de sanie, pot fi combinate, diferenţa constând în construcţia lor specială pentru bob şi/sau skeleton, prin intermediul unor măsuri specifice de contrucţie. Şi acestea pot fi prevăzute sau nu cu sistem de refirigerare.
3.4.Pot fi pârtii scurte de sanie, cu sau fără sistem de refrigerare, cu o lungime minimă de 400m, pentru activităţi de nivel internaţional şi naţional.  
Reguli de construcţii ale pârtiilor
3.5.Pârtiile combinate de bob/skeleton şi sanie trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 1200 si 1650 m, dintre care 1200m să aibă înclinaţie. Aproximativ în ultimii 100m-150m, în funcţie de viteză, trebuie să fie prevăzută o zonă de urcare, ce poate avea şi viraje, dar care să nu depăşească un unghi de înclinare de 12%. După linia de sosire, porţiunea de frânare nu trebuie să mai aibă nici un fel de curbe. Viteza la linia de sosire nu trebuie să depăşească 80km/h.
3.6.Pârtiile trebuie sa fie astfel amenajate şi concepută încât să prezinte elemente care cuprind dificultăţi tehnice variate. Porţiunile pretenţioase privind tehnica de pilotaj trebuie prevăzute din construcţie în primele 2/3 ale pârtiei. Din proiect trebuie creată posibilitatea atingerii unei viteze de 80 - 100 km/h, după primii 250 m de la start. Pârtia va trebui sa aibă viraje, combinaţii de viraje şi linii drepte, de lungimi apropiate.
3.7.Pentru sanie, pârtia trebuie să fie aibă o lungime minimă între cele două linii de cronometraj: plecare (prima cronometrare) şi sosire (linia de sosire) de cel puţin 1000m pentru proba de sanie simplu masculin şi cel puţin 800m pentru proba de sanie feminin, sanie dublu şi categoria juniori. Ca regulă generală, lungimea maximă între prima cronometrare şi linia de sosire pentru proba de sanie simplu masculin nu trebuie să depăşească 1350m.
3.8.Excepţiile apărute datorită topografiei terenului se vor aproba de CF la propunerea scrisă a Comisiei de omologare.
3.9.Pârtiile trebuie să fie în aşa fel construite, încât să permită atingerea unei viteze de cca 80km/h la cca.250m după start. Panta medie a zonei de elan, respectiv a startului pentru proba de sanie simplu masculin nu trebuie să depăşească 10%, în punctul cel mai scăzut. Gradul mediu de înclinare în jumătatea a doua a pârtiei nu ar trebui să depăşească 8%. Viteza maximă calculată nu trebuie să depăşească 135km/h. Din p..d.v. tehnic, elementele dificile ale pârtiei (combinaţii de viraje, stânga-dreapta sau de dreapta-stânga, labirintele) trebuie să fie prevăzute în primele două treimi ale pârtiei. 
3.10.Se pot organiza competiţii oficiale şi pe o pârtie cu un traseu scurtat, cu aprobarea CF, la propunerea Comisiei tehnice de sanie. 
3.11.În timpul desfăşurării unei competiţii oficiale sub egida FRBS, lungimea maximă a pârtiei pe care se desfăşoară respectiva competiţie/lungimea utilizată  poate fi scurtată prin decizia juriului de concurs, cu acordul directorului de concurs, în cazul în care circumstanţe speciale impun această ajustare.
3.12.După linia de sosire înclinarea pantei nu trebuie să depăşească 20% şi trebuie să ofere posibilitatea, ca după oprire sportivul să poată ieşi de-a lungul pârtiei într-o parte, respectiv în lateral. Lungimea zonei de frânare, după linia de sosire trebuie să fie calculată astfel încât o sanie, fără frânare să nu depăşească 40km/h. Sania trebuie să aibă posibilitatea de a aluneca mai departe. În cazul în care se impune includerea unui anumit unghi sau a unui viraj blând înaintea zonei de frânare, aceasta nu pot fi considerate ca zonă de oprire, respectiv frânare.
3.13.Pentru pârtiile de sanie scurte lungimea minimă este de 400m. Componentele pârtiei sunt: un viraj la stânga, un viraj la dreapta, un labirint, o linie dreaptă.
3.14.În cazul în care se doreşte construirea unei pârtii de sanie scurte, detaliile prevăzute pentru pârtiile lungi trebuie realizate în prima treime a pârtiei. Viteza maximă atinsă pe o pârtie scurtă nu trebuie să depăşească 80km/h.
3.15.Zona de elan pentru bob şi skeleton (porţiunea dintre pragul de start şi începerea cronometrajului) trebuie sa aibă o lungime de 15 m  şi o pantă de 2%. În partea cea mai din spate a acestei zone trebuie să se afle pragul de start (o placă de lemn, dintr-o singură bucată, fixată în sol, care să nu poată fi mişcată). Acesta trebuie sa aibă cel puţin 150 cm lungime, 20cm lăţime şi înălţime de 5 cm de deasupra suprafeţei pârtiei (gheţii).
3.16.După începerea propriu-zisa a cronometrării (linia de start), pârtia trebuie să fie în linie dreaptă şi să permită bobului să atingă o viteză de 35km/oră. Pârtia trebuie să fie suficient de lată şi să nu stânjeneasca echipajele. Panta de la start trebuie sa aibă o lungime de 60 m şi o înclinare de 12%. Lungimea dintre linia de start şi prima cronometrare intermediară este de 50m (timpul de start).
3.17.În spatele pragului de start trebuie amenajată o zonă de pregătire (în cazul pârtiilor cu sistem de refrigerare aceasta trebuie să fie îngheţată). Spaţiul alocat trebuie să permită aşezarea pe patine a două bobului, fără a stânjeni însa echipajul aflat la start.

3.18.Zona de start pentru sanie trebuie să fie astfel amenajată, încât să corespundă şi să permită desfăşurarea tuturor probelor (feminin, masculin şi dublu). Zona de start trebuie să se poată închide cu ocazia concursurilor. Detaliile, care aparţin zonei de start pentru sanie sunt următoarele:
O porţiune orizontală îngheţată, pe care se poate lua poziţia şezând pe sanie; Lungimea porţiunii îngheţate orizontale, până la mânerele de start, trebuie să fie de cel puţin 2 m; Lungimea porţiunii orizontale îngheţate de la mânerele de start, până la începutul pantei trebuie să fie de 0,5 m; Dispozitivele reglabile pentru start sunt aşezate lateral şi pot fi reglabile, astfel încât să poată fi folosite de concurent, pentru a atinge viteza de pornire. Detalii: Distanţa de la nivelul gheţii până la muchia superioară a mânerelor este de 230-250 mm, la aceeaşi înălţime; Distanţa interioară dintre cele doua mânere este de 700 mm; Lungimea mânerelor pentru mâini este fiecare de minimum 150 mm, iar diametrul de 27 mm. Suprafaţa mânerelor trebuie să fie rugoasă; Construcţia dispozitivelor reglabile trebuie să fie concepută, încât la tragerea efectuată de concurent, mânerele să nu se îndoaie. 
3.19.Caracteristica reglabilă trebuie să funcţioneze atât pe verticală, cât şi pe orizontală, astfel ca dimensiunile mai sus menţionate sa poată fi respectate. Zona de elan pentru sanie trebuie să fie suficient de rotunjită atât in partea ei superioară, cât şi inferioară, încât să permită o aşezare pe o traiectorie rectilinie şi stabilă pe pârtie (raza superioară minimum 10m). 
3.20.Detalii: Unghiul de pornire al rampei către (în) pârtie nu trebuie să depăşească 8 grade; între linia de start şi instalaţiile reglabile de start trebuie să existe o distanţă între 5m şi 10m;
3.21.Între linia de start şi prima cronometrare individuală trebuie sa fie un interval de 3-6 secunde (timpul de start).

 

 

3.22.Dispozitivele reglabile pentru start sunt aşezate lateral şi trebuie să fie reglabile pentru ca dimensiunile indicate să poată fi respectate, astfel încât să poată fi folosite de concurent, pentru a creşte viteza de pornire.

 

 

3.23.Detalii: Distanţa de la nivelul gheţii până la muchia superioară a mânerelor este de 230-250 mm, la aceeaşi înălţime; Distanţa interioară dintre cele doua mânere este de 700 mm; Lungimea mânerelor pentru mâini este fiecare de minimum 150 mm, iar diametrul de 27 mm. Suprafaţa mânerelor trebuie să fie rugoasă. Prima celulă de cronometraj (linia de start) trebuie să fie instalată la o distanţă între 5m şi 10m de la linia mânerelor de start. Timpul de start între prima celulă de cronometraj şi următoarul timp intermediar nu trebuie să depăşească 3 secunde; dacă aceasta nu este posibil, timpul de start se va cronometra după primul viraj. Celulele de cronomeraj trebuie să fie instalate la o înălţime de 30cm măsurată de la partea de jos a suprafeţei (bazei) pârtiei. Rampa de start trebuie să aibă o inclinare de 20-25% şi o lungime minimă de 10m şi maximă de 30m. Unghiul de pornire al rampei faţă de axul pârtiei nu trebuie să depăşească 8 grade. Zona de elan pentru sanie trebuie să fie suficient de rotunjită atât in partea ei superioară, cât şi inferioară, încât să permită o aşezare pe o traiectorie rectilinie şi stabilă pe pârtie (raza superioară minimum 10m). 
3.24.Startul trebuie să fie prevăzut cu semnalizare luminoasă, acustică şi ceas pentru cronometrarea timpului de pregătire a startului/probă. 
3.25.Lungimea minimă a pârtiei, între linia de start şi cea de sosire, pentru sanie simplu masculin este de 1000m, iar pentru sanie simplu feminin şi dublu, precum şi pentru juniori, de 800 m; pentru bob şi skeleton trebuie să fie de 1200m.
3.26.În viraje nu trebuie să fie prevăzută sau gândită o linie de alunecare, ci o zonă care să cuprindă aceasta linie, astfel încât săniile, skeletoanele şi boburile să nu fie obligate să parcurgă una şi aceeaşi linie. Linia de alunecare (trasa) trebuie să urce la nivelul de sus al virajului, în partea sa de mijloc. Rotunjirea părţilor de intrare şi de ieşire ale virajelor trebuie astfel concepute, încât intrarea şi ieşirea din viraj să nu ducă la răsturnări, în situaţia în care nu se comit greşeli de pilotaj. Parapeţii virajelor trebuiesc astfel dimensionaţi şi concepuţi prin asamblare, încât să permită patinelor revenirea pe pârtie. Ei trebuiesc să fie suficient de lungi şi laţi.
3.27.Forţele centrifuge de 4G nu trebuie sa depăşească 3 secunde din parcurs. Nivelul maxim este considerat 5G, la un parcurs maxim de 2 secunde.
3.28.Construcţia liniilor drepte în gheaţă, trebuie să aibă în lăţime maximum 140cm. În cazul liniilor drepte, înălţimea exterioară a mantinelei trebuie să fie de 80-100cm, inclusiv dotările adiacente. Aceste cote nu trebuiesc depăşite. Înălţimea mantinelei trebuie să fie, în stare îngheţată la cel puţin 50cm. Pe porţiunile de linie dreaptă, mantinela trebuie sa se afle în unghi drept faţă de partea orizontală a pârtiei. Legătura dintre partea laterală şi „talpa"  pârtiei se va face printr-un racord. În stare îngheţată, raza lui are 10cm. În cazul tranziţiei de la un viraj într-o linie dreaptă: ieşirea din viraj şi intrarea în linie dreaptă trebuie să se facă gradual, într-o secţiune de traseu a pârtiei suficient de lungă.
3.29.Zona de frânare (după linia de sosire) trebuie să fie astfel gândită, încât bobul, skeletonul şi sania să se poată opri chiar şi fără folosirea frânelor. Înclinarea zonei de frânare nu trebuie să fie mai abruptă de 20%. Patinele trebuie să poată aluneca în voie şi dincolo de zona îngheţată a pârtiei. Dacă de consideră necesar, în locul în care vitezele se află sub 30km/h, se pot amenaja dotări de oprire (prindere), astfel încât să poată limita riscul de rănire a concurenţilor sau riscul ca boburile/skeletoanele/săniile să se deterioreze.

REGLEMENTĂRI PRIVIND SIGURANŢA

3.30.Traseul pârtiilor şi componentele lor, cum ar fi virajele, traverseurile, podurile, tunelele, asigurarea transportului, etc, precum şi toate facilităţile care aparţin bazei sportive sau UPS trebuie să fie în aşa fel amplasate pentru a respecta standardele de siguranţă recunoscute la nivel internaţional.
3.31.De-a lungul traseului pârtiei trebuie prevăzute, între viraje platforme pentru antrenori. Ele trebuie să fie la acelaşi nivel cu baza pârtiei şi să aibă o lungime de cel puţin 3m.
3.32.Dacă regulile de securitate la o pârtie sunt neglijate şi participanţii la competiţiile oficiale sunt expuşi la accidente tipice, acestea trebuie revizuite de delegatul tehnic pentru acordarea spre organizare a unei viitoare competiţii, după constatarea remedierii lor.
3.33.În cazul în care măsurile luate nu sunt suficiente pentru a garanta standardele de siguranţă internaţionale, în timpul unui concurs, juriul, cu acordul cu delegatului tehnic poate scurta traseul pe care se desfăşoară o competiţie oficială.

3.34.Construcţiile de la pârtii

a.Două case de start: la startul de bob, skeleton şi cel pentru proba de sanie simplu masculin, la startul în proba de sanie feminin şi dublu, în care să fie prevăzute următoarele camere:
a.1.O cameră pentru conometraj şi arbitrii cu vedere directă la start, care să aibă ferestrele anti-îngheţ;
a.2.Un vestiar mare pentru sportivi (pentru aproximativ 60 persoane)
a.3.O cameră pentru presă, radio-TV , care poate fi combinată cu o zonă prevăzută pentru răcoritoare, cafea, destinată şi accesului conducătorilor de delegaţiilor sportive, oficiali, alte persoane invitate;
a.4.Toalete pentru bărbaţi şi femei.

b.Case de start la alte niveluri ale pârtiei: exemplu: startul juniorilor şi cel pentru turişti
b.1.Un vestiar mare pentru sportivi (pentru aproximativ 30 persoane)
-b.2.Toalete pentru bărbaţi şi femei.

c.Casa sosirii în care să fie prevăzute următoarele camere 
c.1.O cameră pentru întreaga instalaţie de cronometraj;
c.2.O cameră pentru juriu şi delegaţii tehnici; O cameră pentru presă, radio-TV;
c.3.O cameră izolată fonic pentru crainic, cu vedere directă la linia de sosire şi la afisajul timpilor realizaţi; O cameră de prim ajutor; Toalete pentru bărbaţi şi femei; Un atelier (cu echipament strict necesar); O cameră pentru VIP.

d.O cameră de control la sosire (în apropierea imediată a zonei de frânare)
f.Puncte de control de-a lungul traseului pârtiei. Acestea trebuie să fie prevăzute în număr suficient pentru a se putea vizualiza în totalitate pârtia, pe toată lungimea sa, de la start până la finalul zonei de frânare. Punctele de control pot fi substituite cu un sistem de supraveghere video disponibil pentru vizualizarea şi verificarea pârtiei pe toată lungimea sa.

Articolul 4 - Baze sportive/UPS discipline neolimpice
PÂRTIA DE SANIE PE PISTE NATURALE

4.1.Pârtia de sanie pe piste naturale are un traseu care urmează terenul natural. Are o lungime de cuprinsă între 800m şi 1200m. Se pot organiza competiţii oficiale şi pe un traseu scurtat, cu aprobarea CF la propunerea Comisiei tehnice de sanie. În acest caz, lungimea minimă trebuie să fie 400m.
4.2.Lăţime: minim 3m.
4.3.Gradul mediu de înclinare: 13%
4.4.Gradul maxim de înclinare: 25%
4.5.Raza virajelor: minim 7m, calculată de la mijlocul pârtiei.
4.6.Elementele pârtiei: viraj la stânga, viraj la dreapta, un labirint în unghi ascuţit (stânga şi dreapta), combinaţii de viraje, linii drepte. Virajele supraînălţate artificial nu sunt permise. Partea de jos a virajelor (baza) trebuie să fie orizontală. Zonele de frânare trebuie să fie pe cât se poate de plate. Zona de frânare după linia de sosire, trebuie să fie amenajată la fel cu celelalte zone de frânare ale pârtiei, cât mai orizontal posibil, în aşa fel încât sportivul să poată frâna nestingherit după trecerea liniei de sosire.
4.7.Utilizarea unui sistem de refrigerare pentru îngheţarea traseului pârtiei nu este permisă. Agenţii şi aditivii care vor fi folosiţi ca suport pentru îngheţarea bazei pârtiei trebuie să fie ecologici prin natura lor.
         Iluminatul pârtiei
4.8.Cel puţin 80LUX trebuie să fie asiguraţi pentru iluminare. În scopul de a satisface nevoile tehnice ale televiziunii, puterea de iluminare trebuie să fie crescută, în conformitate cu cerinţele tehnice. Dacă nu se poate asigura o anumită treaptă de putere, o altă sursă independentă trebuie să fie asigurată.
         Condiţiile de îngheţare asigurate la pârtie
4.9. La ultima manşă de antrenament, pârtia, respectiv gheaţa trebuie să fie preparată în acelaşi fel ca şi pentru prima manşă de concurs. Între manşele de concurs, gheaţa poate fi preparată din nou, dacă acest lucru este necesar (exemplu: ieşirile din viraje, zonele de frânare).
Deterioarea pârtiei în timpul competiţiei
4.10.În cazul în care condiţiile meteorologice, cum ar fi zăpada, dezgheţul crează condiţii inegale pentru anumiţi sportivi în timpul unei manşe de concurs, organizatorii trebuie să asigure o echipă de lucru, disponibilă să uniformizeze şi să asigure o stare coerentă a gheţii de pe pârtie.
4.11.Decizia privind măturatul şi ritmicitatea intervenţiilor se va lua de către juriul de concurs, după consultarea directorului de concurs. Aceasta va fi anunţată tuturor echipelor, înainte de începerea unei manşe şi înainte de fiecare intervenţie. Modificările aduse suprafeţei gheţii vor fi gestionate de delegatul tehnic al respectivei competiţii. Orice schimbare adusă arbitrar în timpul desfăşurării unei competiţii este interzisă.
Facilităţi la start
4.12.Pârtia trebuie să aibă toate dotările necesare la start, astfel încât să fie garantate desfăşurarea probelor. Zona de start trebuie să poată fi închisă, pe o suprafaţă de cca 200m² cu ocazia competiţiilor, aceesul fiind permis doar persoanelor autorizate. Utilizarea de walkie-talkie şi a telefoanelor mobile este interzisă în acestă zonă. 
4.13.Detaliile care aparţin zonei de start:O suprafaţă de gheaţă orizontală pe care sportivul să poată sta aşezat pe sanie; Lungimea supuprafeţei îngheţate până la mânerele de start trebuie să fie de minim 2m; Lungimea suprafeţei îngheţate de la mânerele de start până la începutul înclinării traseului pârtiei = 5m. Trecerea de la suprafaţa de start la începerea pantei trebuie să fie treptată. Două mânere de start reglabile, pe direcţie orizontală şi pe verticală, care vor fi utilizate de sportivi pentru a creşte viteza de pornire. Ambele mânere trebuie să fie fixate la o înalţime de la suprafaţa gheţii cuprinsă între 20cm şi 22cm. Distanţa între mânere trebuie să poată fi ajustată între 74cm şi 80cm. Lungimea unei mâner este de minim 15cm, iar diametrul de 2,7cm. Suprafaţa mânerelor trebuie să fie rugoasă. Construcţia dispoziţivelor trebuie să fie în aşa fel concepută, încât la tragerea efectuată de sportiv acestea să nu îndoaie. Dispozitivele trebuie să fie reglabile, asfel încât dimensiunile indicate să poată fi respectate. Prima celulă de cronometraj al timpilor trebuie să fie instalată la o distanţă de minim 5m de la mânerele de start.
4.14.Starul trebuie să fie prevăzut cu semnalizare luminoasă, acustică şi cu un ceas pentru cronometrarea timpului de pregătire a startului/probă.

 

Reglementări de siguranţă
4.15.Pârtia trebuie să fie proiectată în aşa fel încât zonele expuse riscurilor să fie cât de sigure posibil şi să îndeplinească standardele de siguranţă recunoscute pe plan internaţional, să fie prevăzută cu ziduri (mantinele) de protecţie şi zone suficient de largi în caz de răsturnări ale sportivului de pe sanie şi respectiv, suficient de mari, în caz de imapact. Mantinelele (zidurile) trebuie să fie construite în acord cu standardele internaţionale de siguranţă. Pot fi confecţionate din lemn sau lemn cu plastic lipit. Materialul folosit trebuie să fie suficient de rezistent pentru a rezista la un impact.
4.16.Dacă pe mantinele sunt monatate banere, marginele inferioare ale acestora trebuie puse cu cel puţin 30cm deaspura părţii de jos a mantinelei şi trebuiesc fixate până la marginea de sus.
4.17.Mantinele trebuie să fie montate de-a lungul traseului pârtiei, respectând profilul virajelor.
4.18.Certificarea UPS destinate activităţii de sanie pe piste naturale, respectiv a pârtiei în vederea organizării de antrenamente şi competiţii se va face în scris. În acest scop, va fi redactată o declaraţie care să cuprindă: „Pârtia a fost inspectată, în special starea sa şi asigurarea secţiunilor periculoase. În timpul inspecţiei pârtiei, s-a stabilit că, dacă se urmează procedeele uzuale de pilotaj şi frânare, inclusiv în zona de frânare după linia de sosire, nu vor apărea riscuri privind siguranţa. Având în vedere cele mentionate pârtia este declarată deschisă” Locul, data, ora şi semnătura trebuiesc precizate pe acest document, anexă la procesele verbale ale unei competiţiei. Acest document trebuie semnat de către delegatul tehnic şi directorul de concurs înainte de începerea antrenamentului oficial.
4.19.Un număr suficient de puncte de control echipate cu walkie-talkie sau alte mijloace adecvate de comunicare, echipamente de curaţare a zăpezii (mături, lopeţi pentru zăpadă) şi steguleţe roşii (acestea se folosesc când din diverse motive startul este amânat) trebuie să fie amplasate de-a lungul traseului pârtiei, inclusiv în zona de frânare aflată după linia de sosire.
Măsuri privind construcţiile de-a lungul traseului pârtiei
4.20.Pe toată lungimea traseului pârtiei, o cale largă de acces trebuie să fie asigurată şi care dă deservească următoarele scopuri:
4.20.1.Sportivii să poată ajunge la start, cât mai rapid;
4.20.2.Serviciul medical să poată avea acces, cât mai rapid, în toate zonele pârtiei;
4.20.3.Comitetul director, oficialii şi arbitrii să poată observa competiţia;
4.20.4.Echipele de lucru să poată sta în siguranţă;
4.20.5.Spectatorii să poată merge de-a lungul pârtiei.
4.21.Este obligatoriu să existe condiţii suficiente pentru iluminat, în vederea efectuării de coborâri pe timp de noapte. Pentru mai multe detalii, consultaţi Broşura FIL privind construcţia pârtiilor.
4.22.Trebuie asigurate un număr suficient de locuri de parcare arondate atât zonei de start, cât şi zonei de sosire.
4.23.Construcţii la pârtii
a.Casa de start, în care să fie prevăzute următoarele camere:
a.1.O cameră pentru conometraj şi arbitrii cu vedere directă la start, care să aibă ferestrele anti-îngheţ;
a.2.Un vestiar mare pentru sportivi (pentru aproximativ 60 persoane)
a.3.O cameră pentru presă, radio-TV , care poate fi combinată cu o zonă prevăzută pentru răcoritoare, cafea, destinată şi accesului conducătorilor de delegaţiilor sportive, oficiali, alte persoane invitate;
a.4.Toalete pentru bărbaţi şi femei.
b.Casa sosirii (pot fi folosite şi construcţii de tip temporar/provizoriu) în care să fie prevăzute următoarele camere/spaţii pentru: 
b.1.întreaga instalaţie de cronometraj;
b.2.juriu şi delegaţii tehnici; presă, radio-TV;
b.3.crainic, cu vedere directă la linia de sosire şi la afisajul timpilor realizaţi;
b.4.prim ajutor;
b.5.Toalete pentru bărbaţi şi femei.
b.6.Un atelier (cu echipament strict necesar)
b.7.O cameră pentru VIP
c.O cameră de control la sosire (în apropierea imediată a zonei de frânare)
d.Puncte de control de-a lungul traseului pârtiei. Acestea trebuie să fie prevăzute în număr suficient pentru a se putea vizualiza în totalitate pârtia, pe toată lungimea sa, de la start până la finalul zonei de frânare. Punctele de control pot fi substituite cu un sistem de supraveghere video disponibil pentru vizualizarea şi verificarea pârtiei pe toată lungimea sa.

 

Articolul 5 - UPS probe neolimpice, în cadrul sporturilor olimpice

5.1.Pistă de starturi sanie

  • Artificială cu îngheţare naturală

  • Artificială cu instalaţie de îngheţare

  • Pentru role

5.2.Pistele de sanie starturi sunt concepute special pentru acest sport, prin intermediul unor măsuri specifice de construcţie. 
CLASIFICAREA PISTELOR
5.3.Există două feluri de piste de sanie starturi, diferenţa fiind dată dacă se vor folosi doar pentru activitatea pe role sau se vor folosi pentru aceasta, dar şi pentru activitatea pe gheaţă; dacă sunt prevăzute sau nu cu sistem de refrigerare.
Reguli de construcţii ale pistei de sanie starturi
5.4.Pista trebuie să fie aibă o lungime minimă între cele două linii de cronometraj: plecare (prima cronometrare) şi sosire (linia de sosire) de cel puţin 10m pentru toate probele. 
5.5.După linia de sosire înclinarea pantei nu trebuie să depăşească 20% şi trebuie să ofere posibilitatea, ca după oprire sportivul să poată ieşi de-a lungul pârtiei într-o parte, respectiv în lateral.
5.6.Lungimea zonei de frânare, după linia de sosire trebuie să fie calculată astfel încât o sanie să poată fi oprită în condiţii de siguranţă. Sania trebuie să aibă posibilitatea de a aluneca mai departe. 
5.7.Zona de start trebuie să fie astfel amenajată, încât să corespundă şi să permită desfăşurarea tuturor probelor (feminin, masculin şi dublu). Zona de start trebuie să se poată închide cu ocazia concursurilor. 
5.8.Detaliile, care aparţin zonei de start pentru sanie sunt următoarele: O porţiune orizontală îngheţată (după caz), pe care se poate lua poziţia şezând pe sanie; Lungimea porţiunii orizontale, până la mânerele de start, trebuie să fie de cel puţin 2 m; Lungimea porţiunii orizontale îngheţate de la mânerele de start, până la începutul pantei trebuie să fie de 0,5 m.
5.9.Dispozitivele reglabile pentru start sunt aşezate lateral şi pot fi reglabile, astfel încât să poată fi folosite de concurent, pentru a creşte viteza de pornire. Detalii: Distanţa de la nivelul gheţii şi/sau a suprafeţei de rulare până la muchia superioară a mânerelor este de 230-250 mm, la aceeaşi înălţime; Distanţa interioară dintre cele doua mânere este de 700 mm; Lungimea mânerelor pentru mâini este pentru fiecare de minimum 150 mm, iar diametrul de 27 mm. Suprafaţa mânerelor trebuie să fie rugoasă.
5.10.Construcţia dispozitivelor reglabile trebuie să fie concepută, încât la tragerea efectuată de concurent, mânerele să nu se îndoaie; Caracteristica reglabilă trebuie să funcţioneze atât pe verticală, cât şi pe orizontală, astfel ca dimensiunile menţionate sa poată fi respectate. 
5.11.Prima celulă de cronometraj (linia de start) trebuie să fie instalată la o distanţă minim de 2m de la linia mânerelor de start. Celulele de cronomeraj trebuie să fie instalate la o înălţime de 30cm măsurată de la partea de jos a suprafeţei de rulare (baza). Rampa de start trebuie să aibă o inclinare de 10-25% şi o lungime minimă de 15m şi maximă de 30m. 
5.12.Zona de elan pentru sanie trebuie să fie suficient de rotunjită atât în partea ei superioară, cât şi inferioară, încât să permită o aşezare pe o traiectorie rectilinie şi stabilă pe pistă (raza superioară minimum 10m). Startul trebuie să fie prevăzut cu semnalizare luminoasă, acustică şi ceas pentru cronometrarea timpului de pregătire a startului/probă. 
5.13.Construcţia liniei drepte, inclusiv în varianta îngheţată, trebuie să aibă în lăţime maximum 140cm. Înălţimea exterioară a mantinelei trebuie să fie de 80-100cm, inclusiv dotările adiacente. Aceste cote nu trebuiesc depăşite. Înălţimea mantinelei trebuie să fie, în stare îngheţată la cel puţin 50cm. Mantinela trebuie sa se afle în unghi drept faţă de partea orizontală a pistei. Legătura dintre partea laterală şi „talpa"  pistei se va face printr-un racord. În stare îngheţată, raza lui are 10cm. 
5.14.Pe gheaţă, zona de frânare (după linia de sosire) trebuie să fie astfel gândită, încât sania să se poată opri chiar şi fără folosirea frânelor. Înclinarea zonei de frânare nu trebuie să fie mai abruptă de 20%. Patinele trebuie să poată aluneca în voie şi dincolo de zona îngheţată a pistei.
5.15.În cazul pistelor destinate activităţii pe role, zona de frânare trebuie să fie suficient de lungă pentru ca sportivul să poată opri sania în condiţii de siguranţă.

REGLEMENTĂRI PRIVIND SIGURANŢA
5.16.Traseul pistei, componentele sale şi toate facilităţile care aparţin bazei sportive sau UPS trebuie să fie în aşa fel amplasate pentru a respecta standardele de siguranţă recunoscute la nivel internaţional.
5.17.De-a lungul traseului pistei trebuie prevăzute  platforme pentru antrenori. Ele trebuie să fie la acelaşi nivel cu baza pârtiei şi să aibă o lungime de cel puţin 3m.
5.18.Dacă regulile de securitate la o pistă sunt neglijate şi participanţii la competiţiile oficiale sunt expuşi la accidente tipice, acestea trebuie revizuite de delegatul tehnic pentru acordarea spre organizare a unei viitoare competiţii, după constatarea remedierii lor.

5.19.Construcţiile de la pistă
a.O cameră (în cazul pistelor cu sistem de refrigerare, pe timpul utilizării iarna)/o zonă delimitată pentru conometraj cu vedere directă la start 
b.Un vestiar pentru sportivi (pentru minim 30 persoane)
c.O cameră pentru presă, radio-TV, care poate fi combinată cu o zonă prevăzută pentru răcoritoare, cafea, destinată şi accesului conducătorilor de delegaţiilor sportive, oficiali, alte persoane invitate;
d.Toalete pentru bărbaţi şi femei.
e.O cameră de prim ajutor;
5.20.Pistă de starturi bob şi skeleton

  • Artificială cu îngheţare naturală

  • Artificială cu instalaţie de îngheţare

  • Pentru role

Reguli de construcţii ale pistei de bob-skeleton starturi      
5.21.Zona de start trebuie să fie astfel amenajată, încât să corespundă şi să permită desfăşurarea ambelor discipline. Zona de start trebuie să se poată închide cu ocazia concursurilor. 
5.22.Zona de elan pentru bob şi skeleton (porţiunea dintre pragul de start şi începerea cronometrajului) trebuie să aibă o lungime de 15 m  şi o pantă de 2%. În partea cea mai din spate a acestei zone trebuie să se afle pragul de start (o placă de lemn, dintr-o singură bucată, fixată în sol, care să nu poată fi mişcată). Acesta trebuie să aibă cel puţin 150 cm lungime, 20cm lăţime şi înălţime de 5cm deasupra suprafeţei de rulare (gheţii).
5.23.După începerea propriu-zisă a cronometrării (linia de start), pista trebuie să fie în linie dreaptă. Pista trebuie să fie suficient de lată şi să nu stânjenească echipajele. Panta de la start trebuie sa aibă o lungime de 60 m şi o înclinare de maxim 12%. Lungimea dintre linia de start şi linia de sosire este de 50m (timpul de start). În spatele pragului de start trebuie amenajată o zonă de pregătire, îngheţată, după caz. Aceasta trebuie să permită aşezarea pe gheaţă cu patinele a bobului echipajului aflat la start.
5.24.Construcţia liniei drepte, inclusiv în gheaţă, trebuie sa aibă în lăţime maximum 140cm. Înălţimea exterioară a mantinelei trebuie să fie de 80-100cm, inclusiv dotările adiacente. Aceste cote nu trebuiesc depăşite. Înălţimea mantinelei trebuie să fie, în stare îngheţată la cel puţin 50cm. Mantinela trebuie să se afle în unghi drept faţă de partea orizontală a pistei. Legătura dintre partea laterală şi „talpa" pistei se va face printr-un racord. În stare îngheţată, raza lui are 10cm. Mantinelele nu sunt obligatorii pentru pistele cu activitate exclusiv pe role.
5.25.Pista trebuie să fie prevăzută cu un sistem de şine fixe pentru activitatea pe role sau o trasă în gheaţă, pe care să ruleze bobul, respectiv skeletonul.
5.26.Pe gheaţă, zona de frânare (după linia de sosire) trebuie să fie astfel gândită, încât bobul şi skeletonul să se poată opri în siguranţă. Înclinarea zonei de frânare nu trebuie să fie mai abruptă de 20%. Dacă de consideră necesar şi în locul în care vitezele se află sub 30km/h, se pot amenaja dotări de oprire (prindere), astfel încât să poată limita riscul de rănire a concurenţilor sau riscul ca boburile/skeletoanele să se deterioreze.
5.27.În cazul pistelor destinate activităţii pe role, bobul, respectiv skeletonul trebuie prevăzut cu un sistem propriu de frânare.
5.28.Startul trebuie să fie prevăzut cu semnalizare luminoasă, acustică şi ceas pentru cronometrarea timpului de pregătire a startului/probă. 
REGLEMENTĂRI PRIVIND SIGURANŢA
5.29.Traseul pistei, componentele sale şi toate facilităţile care aparţin bazei sportive sau UPS trebuie să fie în aşa fel amplasate pentru a respecta standardele de siguranţă recunoscute la nivel internaţional.
5.30.De-a lungul traseului pistei trebuie prevăzute  platforme pentru antrenori. Ele trebuie să fie la acelaşi nivel cu baza pârtiei şi să aibă o lungime de cel puţin 3m.
5.31.Dacă regulile de securitate la o pistă sunt neglijate şi participanţii la competiţiile oficiale sunt expuşi la accidente tipice, acestea trebuie revizuite de delegatul tehnic pentru acordarea spre organizare a unei viitoare competiţii, după constatarea remedierii lor.

5.32.Construcţiile de la pistă
a.O cameră (în cazul pistelor cu sistem de refrigerare, pe timpul utilizării iarna)/o zonă delimitată pentru conometraj cu vedere directă la start 
b.Un vestiar pentru sportivi (pentru minim 30 persoane)
c.O cameră pentru presă, radio-TV, care poate fi combinată cu o zonă prevăzută pentru răcoritoare, cafea, destinată şi accesului conducătorilor de delegaţiilor sportive, oficiali, alte persoane invitate;
d.Toalete pentru bărbaţi şi femei.
e.O cameră de prim ajutor;

Articolul 6 - Punerea în funcţiune (recepţia) bazelor sportive/UPS

6.1.Pentru punerea în funcţiune a bazelor sportive/UPS destinate activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale, preşedintele Comisiei de omologare a FRBS va face o cerere către CF, în care va atesta îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de omologare.
6.2.Comisia de omologare a FRBS decide în legătură cu acordarea omologării unei baze sportive şi/sau a unei UPS destinate activităţii de sanie numai dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele:
a)examinarea documetaţiei de proiectare
b)inspecţia în timpul construcţiilor de vară
c)avizarea proiectului de către designerii şi inginerii de construcţii specializaţi şi acreditaţi de FIL sau F.I.B.T. şi/sau FRBS
d)avizarea organizării testării pârtiei printr-o competiţie de cel puţin doi membrii ai Comisiei tehnice de bob-skeleton şi/sau sanie     
e)competiţia de omologare trebuie să se desfăşoare pe durata a cel puţin patru zile, cu câte două sesiuni de testare pe zi, la care să particpe cel puţin câte trei sportivi/echipaje în toate probele, din componenţa a trei cluburi/naţiuni diferite. Sportivii/echipajele participante sunt nominalizate de către FRBS. 
6.3.După finalizarea testului cu succes, pârtia va fi omologată, respectiv, pentru baza sportivă/UPS se va elibera Certificatul de omologare prin care se atestă dreptul de practicare a uneia sau mai mutor discipline/probe sportive în conformitate cu prevederile regulamentare ale FRBS/FIL/FIBT, inclusiv a dotărilor şi echipării acesteia, astfel încât baza sportivă/UPS poate fi folosită pentru activităţi specifice şi competiţii oficiale.

Articolul 7 - DISPOZIŢII FINALE

7.1. M.T.S. va recunoaşte, va finanţa şi va premia numai rezultatele obţinute în bazele sportive omologate.
7.2. Prezentele norme au fost aprobate în Biroul Executiv din data de 15.05.2012 şi intră în vigoare după data primei şedinţe a Comitetului Federal. Odată cu intrarea în vigoare, orice dispoziţie contrară se abrogă.

bottom of page