top of page

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITATII
DE BOB SKELETON SI SANIE DE COMPETIŢIE DIN ROMANIA

EDITIA 2011

CAPITOLUL ICLUBURILE

CAPITOLUL IIPARTIA

CAPITOLUL IIISPORTIVII

CAPITOLUL IVORGANIZAREA CONCURSURILOR

CAPITOLUL VARBITRII, JURIUL SI DELEGATUL TEHNIC

CAPITOLUL VICOMPETIŢII OFICIALE

CAPITOLUL VIICAMPIONATELE NAŢIONALE

CAPITOLULVIIICOPETIŢIILE INTERNAŢIONALE SI PREGATIREA LOTURILORNAŢIONALE

CAPITOLUL IXCONTESTAŢII

CAPITOLUL XDISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I - CLUBURILE

             Art. 1: AFILIEREA CLUBURILOR
            1.1. Potrivit prevederilor Statului FRBS se pot afilia la Federaţia Româna de Bob şi Sanie numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive persoane juridice de drept privat, cluburile sportive persoane juridice de drept public, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor si elevilor, precum si asociaţiile judeţene si a municipiului Bucuresti de bob si sanie.
            1.2. Asociaţiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridica, potrivit legislaţiei în vigoare si oficial recunoscute, se pot afilia la asociaţia judeţeana de bob si sanie din judeţul respectiv, legal constituita, oficial recunoscuta si afiliata la F.R.B.S.
            1.3. Un club sportiv cu secţie de bob, skeleton şi/sau sanie sau o asociaţie judeţeana de bob si sanie care doreşte sa devina membru F.R.B.S. trebuie sa adreseze o cerere scrisa către federaţie, prin care solicita afilierea si se obliga sa respecte statutul, regulamentele si hotărârile acesteia. In acest scop, F.R.B.S. va emite o cerere tip de afiliere.
Odată cu depunerea cererii de afiliere, clubul sau asociaţia judeţeana in cauza trebuie sa achite taxa de afiliere.
            1.4. Cererea de afiliere completată de solicitant va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele date:
denumirea structurii sportive;
sediul: judeţul, localitatea, adresa oficiala, telefon, fax, e-mail;
numărul de identificare a structurii sportive;
numărul si data emiterii Certificatului de identitate sportiva;
componenta nominala a organelor de conducere si de administrare ale structurii sportive;
Numele si prenumele reprezentanţilor legali ai structurii sportive (persoanele împuternicite sa-i reprezinte interesele) - cu specimenele de semnături.
Culorile clubului/asociaţiei judeţene;
Copie după chitanţa de plata a taxei de afiliere;
data completării, semnătura, stampila.
            1.4.1. La cererea de afiliere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:
            1.4.1.1. In cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept privat cu secţii de bob, skeleton şi/sau sanie si al asociaţiilor judeţene de bob si sanie:
actul de constituire si statutul;
copia hotărârii judecătoreşti, definitive si irevocabile, de acordare a personalităţii juridice sau a încheierii prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice in Registrul asociaţiilor si fundaţiilor;
copia legalizata a Certificatului de identitate sportive;
copie legalizata a Certificatului de înscriere in Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
dovada sediului;
dovada patrimoniului.
            1.4.1.2. In cadrul cluburilor sportive persoane juridice de drept public cu secţii de bob, skeleton şi/sau sanie:
actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;
actul de dispoziţie prin care este aprobat Regulamentul de organizare si funcţionare;
copia legalizata a Certificatului de  identitate sportiva;
dovada sediului;
dovada patrimoniului;
            1.4.1.3. In cazul unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatelor si cluburile copiilor si elevilor:
actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate;
actul de dispoziţie prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ sa desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ si activităţi de selecţie, pregătire si participare la sistemul competiţional naţional de bob skeleton şi/sau sanie, după caz;
Copie legalizata după Certificatul de identitate sportiva;
dovada sediului;
dovada patrimoniului;
            1.5. Adunarea generala a F.R.B.S. este competenta sa decidă asupra afilierii. Comitetul Federal al F.R.B.S. poate hotărî afilierea cu titlu provizoriu al unui membru, aceasta hotărâre urmând sa fie supusa aprobării in prima adunare generala, care va decide afilierea definitiva. Hotărârea de afiliere provizorie sau definitiva, se comunica in termen de cinci zile de la data adoptării. Daca cererea este respinsa, in termen de 15 zile de la data şedinţei, documentele se înapoiază clubului, arătându-se, in scris, motivele care au determinat neadmiterea afilierii.
            1.6. Un membru afiliat trebuie sa achite cotizaţia anuala pentru anul in curs căruia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie sa se facă in termen de 30 de zile de la data admiterii ca membru provizoriu al F.R.B.S.; in caz contrar se aplica prevederile art. 54 alin (3) din statutul F.R.B.S.
            1.7. Schimbarea formei juridice a unui membru afiliat impune obligaţia reafilierii la F.R.B.S.
            1.8. In termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse statutului si actului constitutiv/actului de dispoziţie, structura sportiva este obligaţia sa solicite înscrierea lor in Registrul sportiv.
1.9. Fiecare membru afiliat are obligaţia sa notifice Federaţiei Române de Bob şi Sanie în termen de 15 zile şi Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi la statut, în legătură cu practicarea ramurilor de sport bob, skeleton, şi/sau sanie, în vederea operării în documentele federaţiei şi, respectiv în Registrul sportiv. Aceeaşi obligaţie revine şi asociaţiilor sportive societăţi civile particulare afiliate la asociaţiile judeţene de bob şi sanie şi a municipiului Bucuresti.            
            1.10. Cluburile nou afiliate au dreptul sa legitimeze sportivi si sa participe la competiţiile oficiale de la data afilierii provizorii, daca acest lucru este posibil potrivit prevederilor regulamentelor competiţiilor respective.

            Art. 2. SCHIMBAREA DENUMIRII CLUBURILOR
            2.1. Cluburile pot solicita forului la care sunt afiliate (F.R.B.S. sau A.J.B.S., după caz) schimbarea denumirii sub care figurează ca membrii afiliaţi. Pentru aplicarea schimbării denumirii, clubul in cauza va prezenta următoarele documente:
cererea de schimbare a denumirii;
documentele prevăzute de art. 1.4. din prezentul regulament, din care rezulta schimbarea denumirii clubului (dovada înscrierii in Registrul sportiv, sub noua denumire).
chitanţa de plata a taxei plătite de club pentru schimbarea denumirii;
            2.2. După aprobare, noua denumire se înscrie in carnetele de legitimare ale sportivilor si in fisele de evidenta a acestora. Operaţiunea respectiva va fi efectuata de către forul competent, conform normelor regulamentare, in termen de maximum 15 zile de la data aprobării. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage imposibilitatea exercitării dreptului de participare in competiţii al sportivilor in cauza, pana la momentul efectuării înscrierii noii denumiri.

            Art. 3. FUZIUNEA
            3.1. Fuziunea se poate face pe întreg parcursul anului competiţional, cu efect asupra înregistrării rezultatelor sportive in contul clubului rezultat din fuziune numai de la data aprobării fuziunii.
            3.2. Documentele care se înaintează forului competent pentru aprobarea fuziunii sunt:
copie legalizata a hotărârii judecătoreşti, definitiva si irevocabila, cu privire la aprobarea fuziunii si de acordare a personalităţii juridice clubului rezultat din fuziune;
documentele prevăzute de art. 1.4.din prezentul regulament, privind clubul rezultat din fuziune;
tabel nominal cu sportivii reţinuţi in urma fuziunii si legitimaţiile acestora pentru efectuarea modificărilor ce se impun;
tabel nominal cu sportivii rămaşi disponibili si care pot fi legitimaţi la alte cluburi ca sportivi nou legitimaţi; asupra acestora vechiul club nu mai are nici un drept.
            3.3. In cazul in care fuziunea a fost aprobata, noul club rămâne afiliat din oficiu la F.R.B.S.
            3.4. Cluburile care au fuzionat se radiază din evidentele F.R.B.S.
            3.5. In cazul in care cererea de fuziune a fost respinsa, cluburile care au solicitat aprobarea fuziunii sunt obligate sa participe la competiţiile de bob, skeleton şi/sau sanie păstrându-si vechile denumiri.

            Art. 4 COMPETENTA SI PROCEDURA 
            4.1. Constituirea si afilierea structurilor sportive, precum si modificările aduse actelor constitutive ale acestora se fac corespunzător dispoziţiilor Legii 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, Regulamentului de punere in aplicare a dispoziţiilor acesteia, Statutului si prevederilor prezentului regulament.
            4.2. Pentru membrii afiliaţi la F.R.B.S., competenta aprobării operaţiunilor privind schimbarea denumirii sau fuziunea cluburilor aparţine F.R.B.S.

            Art. 5 DEZAFILIEREA
            5.1. Calitatea de membru afiliat, potrivit prevederilor Statutului F.R.B.S. (art. 19), încetează prin:
retragerea din federaţie (conform art. 66 din Statutul F.R.B.S.);
dizolvarea membrului afiliat (conform art. 67 din Statutul F.R.B.S.)
excluderea membrului afiliat (conform art. 54 alin. (4) si art. 69 din Statutul F.R.B.S.)
revocarea recunoaşterii ca structura sportiva, potrivit legii si, in consecinţa, radierea sa din Registrul sportiv (conform art. 59 alin. (7) din Statutul F.R.B.S.)
dizolvarea F.R.B.S. (conform art. 70 din Statutul F.R.B.S.)
            5.2. Un membru afiliat este de drept autorizat sa se retragă din F.R.B.S. in următoarele condiţii:
hotărârea de retragere a fost aprobata in prealabil cu minimum 2/3 din voturile adunării generale a membrului afiliat respectiv;
hotărârea de retragere a fost transmisa Comitetului Federal al F.R.B.S., prin scrisoare recomandata, cu cel puţin 6 luni înainte de sfârşitul anului financiar (31 decembrie).
            5.2.1. Împuternicitul desemnat de adunarea generala are obligaţia sa transmită F.R.B.S. prin scrisoare recomandata hotărârea de retragere luata de adunarea generala a membrului afiliat respectiv, in maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.
            5.2.2. Un membru afiliat a cărui retragere a fost acceptata îşi pierde calitatea de membru afiliat si toate drepturile conferite de aceasta.
            5.3. Dizolvarea unui membru afiliat se aproba de adunarea generala a acestuia, in conformitate cu prevederile statutului propriu.
            5.3.1. Împuternicitul desemnat de adunarea generala are obligaţia sa transmită F.R.B.S. prin scrisoare recomandata hotărârea de dizolvare luata de adunarea generala a membrului afiliat respectiv, in maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.
            5.3.2. Daca un membru afiliat se dizolva, el îşi pierde automat calitatea de membru afiliat al F.R.B.S.
            5.3.3. Comitetul Federal al F.R.B.S. va informa adunarea generala a F.R.B.S., la proxima sa şedinţa, cu privire la retragerea sau dizolvarea membrului afiliat respectiv.
            5.4. Daca un membru afiliat încălca in mod repetat statutul, regulamentele si hotărârile F.R.B.S., Comitetul Federal poate sa-i suspende drepturile, cu efect imediat, in condiţiile prevăzute de statut.
            5.5. Un membru afiliat poate fi exclus (radiat) pentru încălcarea grava a statutului regulamentelor si hotărârilor F.R.B.S., pentru ultragii grave la adresa F.R.B.S. sau a membrilor afiliaţi, pentru neîndeplinirea obligaţiilor financiare fata de federaţie si alte abateri grave, potrivit prevederilor statutare.
            5.6. Comitetul Federal al F.R.B.S. poate propune adunării generale excluderea unui membru afiliat care a întrerupt participarea in competiţiile oficiale pentru o perioada mai mare de doi ani competiţionali.
            5.7. Radierea cluburilor este propusa de către Comitetul Federal al F.R.B.S. si se aproba de către adunarea generala, ea devenind operanta de la data comunicării hotărârii.

            Art. 6 REAFILIEREA
            6.1. Cluburile radiate se pot reafilia, in următoarele condiţii:
            6.1.1. Daca schimbarea formei juridice a unui membru  afiliat impune obligaţia reafilierii, aceasta se va face potrivit procedurilor prevăzute de statutul si regulamentele F.R.B.S.
            6.1.2. Cluburile radiate se pot reafilia, redobândindu-si toate drepturile ce decurg din calitatea de membru afiliat.

            Art. 7. COTIZATII, CONTIBUTII BANESTI SI ALTE TAXE
            7.1. Fiecare membru afiliat al F.R.B.S. plăteşte o cotizaţie anuala fixa, care trebuie achitata pana la data de 31 august a anului in curs (înainte de începerea anului competiţional următor).
7.2. Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de adunarea generala a F.R.B.S.
            7.3. Un membru afiliat care nu si-a achitat cotizaţia pana la data de 1 septembrie a fiecărui an este automat suspendat, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare in competiţii, precum si a dreptului de reprezentare in organele F.R.B.S. După plata cotizaţiei, membrul afiliat in cauza îşi reintra automat in drepturile sale. Daca suspendarea a determinat excluderea din competiţie a sportivilor membrului afiliat se vor aplica regulamentele in materie.
7.4. F.R.B.S. are dreptul sa perceapă taxe, contribuţii si penalităţi specifice activităţii, pentru membrii afiliaţi, sportivi si oficiali, potrivit statutului, regulamentelor si normelor aprobate de adunarea generala.
7.5. Cluburile care nu plătesc cotizaţiile, contribuţiile băneşti si alte taxe regulamentare, nu vor fi acceptate in competiţiile oficiale organizate de F.R.B.S.
7.6 Contribuţiile băneşti sau taxele pentru participare in competiţii, legitimare, transferare, contestaţie, apel, recurs, vize si altele asemenea se plătesc la F.R.B.S.

            7.7. Plata se poate face in numerar, prin mandat poştal, virament sau CEC.

Inapoi

CAPITOLUL II
PARTIA

            Art. 8 OMOLOGAREA PARTIILOR
            8.1. Recunoaşterea oficiala a pârtiilor, precum si permisiunea de a fi folosite pentru competiţiile organizate sub egida F.R.B.S., trebuie făcuta de Comitetul Federal F.R.B.S., după ce pârtia o fost inspectata de către o comisie de omologare special desemnata de către F.R.B.S. Acest aviz nu are nici o legătura cu vreo obligaţie de garanţie. Procesul de omologare consta in avizarea planurilor de construcţie, o constatare cu privire la lucrările din timpul verii si un aviz asupra unui test planificat pe timp de iarna.
            8.1.1. Cheltuielile pentru omologare vor cădea pe seama proprietarului pârtiei.
            8.2. In legătura cu omologarea pârtiei, proprietarul trebuie sa primească, in interval de 30 de zile, înştiinţarea scrisa cu privire luata de Comitetul Federal al F.R.B.S. Membrii afiliaţi vor fi de asemenea informaţi, in scris, cu privire la aceasta decizie.
            8.3. Omologarea se face pe baza unei cereri scrise adresata de către solicitant către F.R.B.S. si se constata printr-un proces verbal.
            8.4. Anularea omologării ori de cate ori se constata ca pârtia, anexele si instalaţiile nu mai corespund prevederilor regulamentare sau a expirat termenul pentru care a fost făcuta omologarea.
            8.5. După remedierea cauzelor care au dus la anularea omologării, proprietarul pârtiei poate solicita reomologarea pârtiei, cu respectarea prevederilor de la art. 8 din prezentul regulament.
            8.6. Cheltuielile de omologare a pârtiei, respectiv reomologare sunt suportate de către solicitant.

            Art.9 CONDITII DE OMOLOGARE 
9.1. Toate competiţiile oficiale, organizate sub egida F.R.B.S. se pot desfăşura numai pe pârtii recunoscute de F.R.B.S., indiferent de categoria competiţionala.
9.2. Omologarea pârtiilor de bob/skeleton/sanie poate fi făcuta numai cu respectarea, in mod cumulativ, a următoarelor condiţii regulamentare stabilite de F.I.B.T. si respectiv F.I.L.
a) Pârtia trebuie sa fie conceputa in aşa fel, încât sa poată fi folosita, fără impedimente pentru concursuri de bob/skeleton/sanie sau numai de bob, skeleton si sanie. Atât la proiectarea, cat si la construcţia pârtiei, trebuie sa se acorde o mare atenţie, atât specificului mediului înconjurător, cat si problemelor legate de protecţia acestuia. Anexele si toate dotările adiacente pârtiei trebuiesc astfel concepute, încât costurile de întreţinere si de exploatare a pârtiei sa fie menţinute la un nivel cat mai coborât si sa fie asigurata o buna utilizare post-competiţii a acestora.
b) Sa fie respectate reglementările de protecţie a mediului înconjurător când se pune problema alegerii terenului (zonei), proiectării si exploatării pârtiei.
c) Asigurarea de către F.R.B.S. a contractului cu F.I.B.T. si FIL, care, împreuna, vor supraveghea anteproiectul., proiectarea propriu-zisa, construcţia, precum si recepţia (darea in folosinţa).
d) Înainte de alegerea locului, proprietarul pârtiei va invita reprezentanţii autorizaţi ai FRBS. Federaţia va fi invitata pentru a lua contact cu amplasamentele propuse si a-si exprima punctul de vedere ca for de specialitate. In legătura cu locurile propuse, se vor formula cereri in scris către FRBS si se va stabili care sunt documentele necesare, pe baza cărora sa fie posibila, in continuare, începerea lucrărilor de proiectare.
e) In faza de proiectare, FRBS va trebui consultata periodic. Alegerea locului de construcţie, precum si conceptele de proiectare vor trebui aprobate de către federaţie.
f) Pârtia trebuie orientata, pe cat posibil spre nord, intr-o zona care sa asigure un acces uşor. Pe cat posibil, parcursul pârtiei si traiectoria acesteia trebuie adaptata la condiţiile naturale de relief.
g) Pârtiile combinate de bob, skeleton si sanie trebuie sa aibă o lungime cuprinsa intre 1200 si 1300 m, din care minimum 1200 m trebuie sa fie in coborâre. Aproximativ ultimii 100 m trebuie sa un unghi de urcare care sa nu depăşească 12%. După linia de sosire, porţiunea de frânare nu trebuie sa mai aibă nici un fel de curbe.
h)Pârtia trebuie sa fie astfel amenajata si conceputa încât sa prezinte elemente care cuprind dificultăţi tehnice variate. Porţiunile pretenţioase privind tehnica de pilotaj trebuie prevăzute din construcţie in primele 2/3 ale pârtiei. Din proiect trebuie creata posibilitatea atingerii unei viteze de 80 - 100 km/h, după primii 250 m de la start. Pârtia va trebui sa aibă viraje, combinaţii de viraje si linii drepte, de lungimi apropiate.
i) Zona de elan pentru bob si skeleton (porţiunea dintre pragul de start si începerea cronometrajului) trebuie sa aibă o lungime de 15 m  si o panta de 2%. Pragul de start trebuie sa aibă cel puţin 150 cm lungime si înălţime de 5 cm de deasupra suprafeţei pârtiei (gheţii).
După începerea propriu-zisa a cronometrării (linia de start), pârtia trebuie sa fie in linie dreapta si sa permită patinelor bobului sa atingă o viteza de 35 km/ora. Pârtia trebuie sa fie suficient de lata si sa nu stânjeneasca echipajele. Panta de la start trebuie sa aibă  o lungime de 60 m si o inclinare de 12%. Lungimea dintre linia de start si prima cronometrare intermediara este de 50 m (timpul de start).
In spatele pragului de start trebuie amenajata o zona de pregătire îngheţata. Aceasta trebuie sa permită aşezarea pe gheata a ambelor patine ale bobului, fără a stânjeni insa echipajul aflat la start.
j) Zona de start pentru sanie trebuie sa fie astfel amenajata, încât sa corespunda si sa permită desfăşurarea tuturor probelor(feminin, masculin si dublu).
Zona de start trebuie sa se poată închide cu ocazia concursurilor.
Detaliile, care aparţin zonei de start pentru sanie sunt următoarele:

 • O porţiune orizontala îngheţata, pe care se poate lua poziţia şezând pe sanie;

 • Lungimea porţiuni îngheţate orizontale, pana la mânerele de start, trebuie sa fie de cel puţin 2 m;

 • Lungimea porţiunii orizontale îngheţate de la mânerele de start, pana la începutul pantei trebuie sa fie de 0,5 m;

Dispozitivele reglabile pentru start sunt aşezate lateral si pot fi reglabile, astfel încât sa poată fi folosite de concurent, pentru a atinge viteza de pornire. Detalii:

 • Distanta de la nivelul gheţii pana la muchia superioara a mânerelor este de 230-250 mm, la aceeaşi înălţime;

 • Distanta interioara dintre cele doua mânere este de 700 mm;

 • Lungimea mânerelor pentru mâini este fiecare de minimum 150 mm, iar diametrul de 27 mm. Suprafaţa mânerelor trebuie sa  fie rugoasa;

 • Construcţia dispozitivelor reglabile trebuie sa fie conceputa, încât la tragerea efectuata de concurent, mânerele sa nu se îndoaie;

 • Caracteristica reglabila trebuie sa funcţioneze atât pe verticala cat si pe orizontala, astfel ca dimensiunile mai sus menţionate sa poată fi respectate.

Zona de elan pentru sanie trebuie sa fie suficient de rotunjita atât in partea ei superioara cat si inferioara, încât sa permită o aşezare pe o traiectorie rectilinie si stabila pe pârtie (raza superioara minimum 10 m). Detalii:

 • Unghiul de pornire al rampei către (in) pârtie nu trebuie sa depăşească 8 grade;

 • intre linia de start si instalaţiile reglabile de start trebuie sa existe o distanta de circa 7 m;

 • Intre linia de start si prima cronometrare individuala trebuie sa fie un interval de 3 - 6 secunde (timpul de start).

            k) Lungimea minima a pârtiei, intre linia de start si cea de sosire, pentru sanie simplu masculin este de 1000 m, iar pentru sanie simplu feminin si dublu, precum si pentru juniori, de 800 m; pentru bob si skeleton trebuie sa fie de 1200 m
            l) In viraje nu trebuie sa fie prevăzuta sau gândita o linie de alunecare, ci si o zona care sa cuprindă aceasta linie, astfel încât săniile si boburile sa nu fie obligate sa parcurgă una si aceeaşi linie.
Linia de alunecare (trasa) trebuie sa urce la nivelul de sus al virajului, in partea sa de mijloc.
Rotunjirea parţilor interioare si exterioare ale virajelor trebuie astfel concepute, încât intrarea si ieşirea din viraj sa nu duca la răsturnări, in situaţia in care nu se comit greşeli de pilotaj.
Parapeţii virajelor trebuiesc astfel dimensionaţi si concepuţi prin asamblare, încât sa permită patinelor revenirea pe pârtie. Ei trebuiesc sa fie suficient de lungi si laţi.
            m) Forţele centrifuge de 4G nu trebuie sa depăşească 3 secunde din parcurs. Nivelul maxim este considerat 5G, la un parcurs maxim de 2 secunde.
            n) Construcţia liniilor drepte in gheata, trebuie sa aibă in lăţime maximum 140 cm. In cazul liniilor drepte, înălţimea exterioara a mantinelei trebuie sa fie de 80 - 100 cm, inclusiv dotările adiacente. Aceste cote nu trebuiesc depăşite.
Înălţimea mantinelei trebuie sa fie, in stare îngheţata la cel puţin 50 cm. Pe porţiunile de linie dreapta, mantinela trebuie sa se afle in unghi drept fata de partea orizontala a pârtiei.
Legătura dintre partea laterala si „talpa"  pârtiei se va face printr-un racord. In stare îngheţata, raza lui are 10 cm.
            o) Zona de frânare trebuie sa fie astfel gândita, încât bobul, skeletonul si sania sa se poată opri chiar si fără folosirea frânelor. Înclinarea zonei de frânare nu trebuie sa fie mai abrupta de 20%. Patinele trebuie sa poată aluneca in voie si dincolo de zona îngheţata a pârtiei.
In situaţia in care vitezele se afla sub 30 km/h, se pot amenaja dotări de oprire (prindere), astfel încât sa poată limita riscul de rănire a concurenţilor, sau riscul ca săniile sa se deterioreze.
            p) Daca iluminatul este necesar pentru antrenamente sau concursuri, vor trebui îndeplinite următoarele condiţii:

 • iluminare uniforma, fără umbre si fără sa orbească;

 • instalaţia de iluminare trebuie sa fie deservita de doua circuite electrice, independente intre ele; in cazul căderii unui circuit, cel puţin 50% din intensitatea luminoasa prevăzuta, trebuie sa fie asigurata.

            r) Porţiunile de pârtie care sunt expuse soarelui trebuiesc protejate prin dotări speciale. Parasolariile pot servi drept protecţie si in caz de vreme nefavorabila. Trebuie ţinut cont de caracteristicile de clima locala.
            s) De-a lungul pârtiei trebuiesc amplasate conducte care sa asigure alimentarea cu apa, care sa nu îngheţe si care sa aibă suficiente guri de alimentare. Acestea trebuie sa fie accesibile din interiorul pârtiei.
            ş) Pe întreg parcursul pârtiei se vor amenaja platouri pentru juriu, delegaţi tehnici si antrenori. Ele vor fi închise publicului. Locurile de amplasare a acestor platouri vor fi prevăzute încă din faza de proiectare.
            t) Suprafeţele prevăzute pentru încălzire, boxele pentru boburi, casele de start si de cântărire trebuie sa fie suficient de mari. Mai ales suprafeţele in aer liber, destinate încălzirii sportivilor, trebuiesc sa fie suficient de largi. Se vor avea, de asemenea, in vedere incintele pentru controlul medical, controlul antidoping si centrul de presa. Ele vor fi stabilite de comun acord intre proiectant si forul care omologhează, fiind admisa si realizarea lor de o maniera provizorie.
            ţ) Pe parcursul pârtiei se vor amplasa doua case de start: una la startul de sus - pentru bob skeleton si sanie simplu masculin, iar cealaltă pentru startul de jos - pentru sanie simplu feminin, juniori si sanie dublu. De asemenea, se va amplasa si casa sosirii, care este aceiaşi pentru toate probele.
            9.3. Excepţiile apărute, după caz, vor fi aprobate de către Comitetul Federal al FRBS la propunerea scrisa a comisiilor tehnice de bob/skeleton si sanie ale federaţiei.

 

            Art. 10 VERIFICAREA PARTIEI
Verificarea pârtiilor este efectuata :
            a) de delegatul tehnic al FRBS;
            b) de juriul de concurs; 
            c) de directorul de concurs.

            Art. 11 CONDITII NEREGULAMENTARE
Pârtia, in urma verificărilor efectuate, poate fi declarata ca neîndeplinind condiţiile regulamentare, in următoarele condiţiei:
            11.1. Când lipseşte sau e deteriorata o porţiune din mantinela.
            11.2. Când porţiuni din pârtie, expuse soarelui sau intemperiilor, nu sunt protejate cu parasolare.
            11.3. Când antrenamentele si competiţia se desfăşoară noaptea si nu exista doua circuite electrice independente pentru iluminarea pârtiei.
            11.4. Când nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind asistenta medicala.

            Art. 12 PARTII IMPRACTICABILE
Pârtia devine impracticabila in următoarele cazuri:
            12.1. Timpul nefavorabil nu permite desfăşurarea competiţiei sau antrenamentelor in condiţii de siguranţa.
            12.2 Ninsoare abundenta si zăpada, a cărei grosime împiedica desfăşurarea in condiţii normale a antrenamentelor si competiţiilor.
            12.3. In cazul unor calamitaţi naturale (inundaţii, seisme, viscol puternic.

            12.4. Fisuri in gheata, apărute pe viraje sau liniile drepte ale pârtiei.

Inapoi

CAPITOLUL III
SPORTIVII

Art. 13. LEGITIMAREA SI TRANSFERAREA SPORTIVILOR
            13.1. Legitimarea si transferarea sportivilor se efectuează conform prevederilor Regulamentului privind statutul, legitimarea si transferul sportivilor care practica bobul, skeleton si  sania de competiţie.
            13.2. Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la legitimarea si transferul sportivilor atrage după sine aplicarea sancţiunilor regulamentare.
            13.3. Nerespectarea dispoziţiilor privind viza anuala, viza medicala si asigurarea de accidente atrage aplicarea sancţiunilor regulamentare.
            13.4. Participarea la competiţiile oficiala de bob/skeleton/sanie pe baza de tabele nominale este interzisa.

            ART.14. SPORTIVII LEGITIMATI
14.1. Competiţiile oficiale se dispută între sportivii şi/sau echipajele structurilor sportive afiliate, la următoarele probe:
-  Bob 2 persoane - masculin/feminin; 4 persoane - masculin.
- Skeleton - masculin/feminin;
- echipe, bob/skeleton
- Sanie de cursă: simplu - masculin/feminin; dublu – masculin, echipe; 
- Sanie pe piste naturale: simplu masculin/feminin, dublu, echipe.
14.2. O competiţie oficiala poate începe numai daca a avut loc şedinţa tehnica de validare a sportivilor si de înscriere in antrenamentele oficiale si şedinţa tehnica de tragere la sorti, in prezenta si sub semnătura conducătorilor de echipa.
            14.3. Juriul are obligaţia sa nu înceapă competiţia daca nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus.
            14.4. Sportivii a căror legitimaţie nu este prezentata spre validare juriului de concurs de către conducătorul echipei, nu vor fi acceptaţi la antrenamentele oficiale si competiţii. Juriul de concurs păstrează pe toata durata desfăşurării antrenamentelor oficiale si competiţiei carnetele de legitimare.
            14.5. Pentru antrenamentele oficiale si, respectiv, competiţii poate fi înscris un număr nelimitat de sportivi şi/sau echipaje, cu respectarea prevederilor regulamentare.
            14.6. Înscrierea sportivilor de rezerva, in cazul unui echipaj, se face odată cu înscrierea titularilor.
            14.7. Sportivii juniori sunt consideraţi o categorie ierarhic inferioara fata de categoria seniorilor. Ei pot fi înscrişi la competiţiile de seniori necondiţionat, sub semnătura conducătorului de echipa.
            14.8. După caz, Biroul Executiv al FRBS poate emite hotărârii in legătura cu numărul de sportivi/echipaje de juniori acceptaţi in competiţiile de seniori.

            Art. 15. DESCOMPLETAREA ECHIPAJELOR
            15.1. Un echipaj nu poate continua cursa cu mai puţin de doi sportivi, in proba de sanie dublu si cu mai puţin de 2 sportivi in proba de bob 2 persoane sau 4 sportivi la bob 4 persoane.

            Art. 16. SCHIMBAREA SPORTIVILOR 
            16.1. La antrenamentele oficiale, un sportiv dintr-un echipaj (altul decât pilotul) poate fi schimbat fără nici o solicitare prealabila.
            16.2. In timpul competiţiilor, schimbarea unui coechipier (altul decât pilotul) este permisa numai cu aprobarea juriului de concurs, prin cerere scrisa si in urma unei cauze serioase (ex. accident, îmbolnăvire).
16.3. La bob, componenţii echipajului trebuie sa facă parte fără excepţie din acelaşi club sportiv; la sanie pot forma echipaj doi sportivi legitimaţi la cluburi diferite. In cazul în care un sportiv are dubla reprezentare, acest sportiv  poate participa în competiţie doar pentru un singur club.
            16.4. Sportivul de rezerva, trebuie sa aibă, pe durata competiţiei si antrenamentelor o asigurare la fel cu cea a celorlalţi coechipieri.
            16.5. La rândul ei, rezerva care a înlocuit un sportiv, poate fi înlocuita in aceeaşi competiţie cu alta, cu respectarea prevederilor art. 16.2.
            16.6. Sportivul care a fost înlocuit in timpul unei competiţii, nu mai poate participa in respectiva competiţie.

            Art. 17. SPORTIVII DESCALIFICATI
            17.1. Sesizările privind sportivii care au comis acte de indisciplina înainte, in timpul sau la terminarea competiţiei vor fi înaintate juriului de concurs, care va decide, conform reglementărilor FRBS.
            17.2. Sportivii descalificaţi in timpul unei competiţii trebuie sa părăsească zona de start a pistei, vestiarele sau locul de încălzire.
            17.3. Sportivii suspendaţi de organele afiliate ale FRBS nu pot participa in competiţiile oficiale, pana când nu le-a expirat sancţiunea.
            17.4. Daca, datorita condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor cauze independente de organizatori, o manşa de concurs începuta se anulează, sportivilor descalificaţi in respectiva manşa li se anulează descalificarea.

 

 

            Art. 18. PARTICIPAREA LA COMPETIŢII IN CONDITII NEREGULAMENTARE
            18.1. Sportivii legitimaţi, indiferent de categoria de vârsta nu pot participa in competiţii fără antrenament oficial. Sunt exceptaţi de la aceasta prevedere, in conformitate cu prevederile FIBT, împingătorii de bob.
            18.2. Nerespectarea celor de mai sus duce, automat, la descalificare.
            18.3. Sportivii şi/sau echipajele care au obţinut legitimarea  si validarea cu încălcarea prevederilor regulamentare, fapt dovedit ca urmare a soluţionării unei contestaţii, vor fi automat descalificaţi ulterior soluţionării.

            Art.19. VALIDAREA SPORTIVILOR 
            19.1. Conducătorii unităţilor sportive sau, in lipsa lor, delegaţii acestora sunt obligaţi sa prezinte la şedinţa tehnica carnetele de legitimare ale sportivilor care vor participa la antrenamente oficiale si, respectiv competiţii, cu viza anuala si viza medicala la zi, precum si asigurarea de accidente.
19.2. Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la prezentarea carnetelor de legitimare a sportivilor, viza anuala si viza medicala atrage aplicarea sancţiunilor regulamentare.
19.3. Carnetele de legitimare vor fi păstrate de juriu pana la terminarea competiţiei, după care se restituie conducătorilor sau delegaţiilor ce reprezenta clubul.
19.4. Înainte de începerea competiţiei, cluburile pot verifica reciproc, prin conducătorul/delegatul care reprezenta clubul, validarea sportivilor.
19.5. In cazul in care un club sportiv solicita verificarea altor sportivi, pe motiv de substituire, juriul de concurs are următoarele obligaţii:
a) Sa dispună ca sportivul in cauza sa-si înscrie datele personale in caietul de procese verbale al şedinţelor tehnice organizate pentru respectiva competiţie.
b) Sa menţioneze in caietul de procese verbale al şedinţelor pentru competiţia respectiva momentul formulării contestaţiei, precum orice alte elemente care ar duce la identificarea sportivului presupus a fi substituit si sa verifice daca s-a achitat taxa de contestaţie.

            Art. 20. OBLIGATIILE SPORTIVILOR
20.1. Sportivii sunt obligaţi sa păstreze disciplina si sa respecte regulile de conduita in societate, atât la pârtie, cat si in afară ei.
20.2. In timpul desfăşurării unei competiţii, sportivii au următoarele obligaţii:
a) sa execute întocmai hotărârile si dispoziţiile juriului;
b) sa aibă o ţinuta vestimentara regulamentara;
c) sa aibă o atitudine corecta si decenta fata de public;
d) sa concureze la adevărata lor valoare;
e) sa nu incite coechipierii si publicul la acte de violenta sau dezordine;
f) sa nu-si determine coechipierii sa abandoneze cursa;
g) sa participe la ceremonia de deschidere, de premiere si de închidere a competiţiei.
            h) să-şi desemneze la prima competiţie din calendar sportiv intern prin vot deschis al tuturor sportivilor participanţi la acea competiţie, câte un reprezentant al sportivilor la sanie, bob şi skeleton, care vor putea participa în calitate de membru fără drept de vot la şedinţele comisiilor tehnice de bob/sanie/skeleton şi în cadrul adunării generale ordinare a FRBS.
            20.3. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea sancţiunilor in raport cu gravitatea faptelor, conform prevederilor regulamentare.

            Art. 21. ECHIPAMENTUL DE CONCURS
            21.1. Sportivii sunt obligaţi sa se prezinte la antrenamentele si competiţiile oficiale cu echipament regulamentar.

            A. BOB
            21.2. Toate manşele dintr-o competiţie vor fi efectuate cu acelaşi bob. Bobul, precum si echipamentul de concurs, trebuie sa se încadreze in prevederile regulamentare stabilite prin Regulamentul de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de bob, aprobat de FRBS.
            21.3 Cu acordul juriului, in urma unei cereri scrise si in cazuri întemeiate poate fi folosit un bob de rezerva.
            21.4. Schimbarea patinelor este permisa numai in cazul deteriorării acestora, cu acordul juriului, in urma unei cereri scrise.
            21.5. Nu este permisa tratarea  patinelor cu substanţe chimice lichide, solide, sau gazoase  care favorizează alunecarea, cu excepţia celor permise de regulamentul FIBT.
            21.6. Toţi membrii echipajului trebuie sa poarte in timpul coborârii cate o casca integrala, omologata in norma de securitate ECE, OKM sau DOT. Cluburile din care fac parte sportivii sunt obligate sa se asigure ca normele de securitate sunt respectate. 
            21.7. Costumele de cursa (combinezoanele) cu mâneci scurte sau pantaloni scurţi sunt interzise.
            21.8. Utilizarea mănuşilor, cotierelor, apărătorilor pentru umeri si genuncherelor este permisa.
            21.9. Este permisa, pentru împingerea bobului, utilizarea pantofilor cu cuişoare, daca acestea sunt dispuse pe talpa pantofului sub forma de perie. Cuişoarele trebuie sa aibă diametrul de 1 mm, înălţimea de maxim 4 mm, iar distanta dintre cuie nu poate fi mai mare de 3 mm.

            B. SKELETON
            21.10. Toate manşele dintr-o competiţie vor fi efectuate cu acelaşi skeleton.
            21.11. Skeletonul, precum si echipamentul de concurs, trebuie sa se încadreze in prevederile regulamentare stabilite prin Regulamentul de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de skeleton, aprobat de FRBS.
            21.12. Cu acordul juriului, in urma unei cereri scrise si in cazuri întemeiate, poate fi folosit un skeleton de rezerva.
            21.13. Schimbarea patinelor este permisa numai in cazul deteriorării acestora, cu acordul juriului, in urma unei cereri scrise.
            21.14. Nu este permisa tratarea patinelor cu substanţe chimice, lichide, solide, sau gazoase care favorizează alunecarea, cu excepţia celor permise de regulamentul FIBT.
            21.15. Toţi membrii echipajului trebuie sa poarte in timpul coborârii cate o casca integrala, omologata in norma de securitate ECE, OKM sau DOT. Cluburile din care fac parte sportivii sunt obligate sa se asigure ca normele de securitate sunt respectate. 
            21.16. Costumele de cursa (combinezoanele) cu mâneci scurte sau pantaloni scurţi sunt interzise.
            21.17. Utilizarea mânuşilor, cotierelor, apărătorilor pentru umeri si genuncherelor este permisa.
21.18. Este permisă, pentru împingerea skeletonului, utilizarea pantofilor cu cuişoare, daca acestea sunt dispuse pe talpa pantofului sub forma de perie. Cuişoarele trebuie sa aibă diametrul de 1 mm, înălţimea de maxim 4 mm, iar distanta dintre cuie nu poate fi mai mare de 3 mm. Acoperitoare de pantofi sunt interzise.

            C. SANIE
            21.19. Toate părţile componente ale echipamentului de concurs  - casca de protecţie, costum de cursa, pantofi de cursa, mănuşi - trebuie sa corespunda masurilor sportivului.
            21.20. Pentru participarea într-o competiţie trebuie îndeplinire dispoziţiile regulamentare privind sania şi echipamentul de competiţie prevăzute in Regulamentul de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de sanie din România, aprobat de FRBS şi dispozitiile pentru acestea prevăzute în Regulamentele F.I.L.
            21.21. In toate competiţiile de sanie juniori, simplu masculin/feminin si dublu si sanie seniori, simplu  masculin/feminin si dublu, folosirea lestului individual este permisa. Acesta se poarta pe corp si trebuie bine fixat.
            21.22. Sania de competiţie trebuie să se încadreze în dispoziţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor interne de bob şi sanie şi dispozitiile pentru aceasta prevăzute în Regulamentele F.I.L.
            21.23. Intr-o competiţie, sania sau una din componentele ei pot fi schimbate de la o manşa la alta.
            21.24. La startul din fiecare manşa se va măsura temperatura patinelor, iar daca aceasta nu se încadrează in limitele regulamentare, sportivul va fi descalificat.
            21.25. In timpul desfăşurării cursei, un arbitru, desemnat de juriul de concurs, poate controla respectarea dispoziţiilor privind echipamentul de concurs si nu va permite sportivilor sa ia startul in manşa, daca ei nu se conformează regulamentar.
            21.26. In cazul pierderii, pe pârtie, a unei componente din echipamentul de concurs se aplica dispoziţiile reglementate prin Regulamentul de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de bob si sanie, aprobat de FRBS.

Inapoi

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA CONCURSURILOR

            Art. 22. CARACTERUL CONCURSURILOR
Concursurile de bob/skeleton/sanie pot fi:
            a) concursuri oficiale interne, care se disputa in cadrul unei competiţii organizate de FRBS , in baza unui regulament si a unui program dinainte stabilit.
            b) concursuri oficiale internaţionale inter-tari si intre cluburi care sunt organizate de FRBS, FIBT, FIL sau alte foruri in România;
            c) concursuri interne care se organizează de către FRBS, sau de către cluburi;
            d) concursuri internaţionale, organizate în România sau tutelate de FRBS, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret şi cu acordul federaţiilor internaţionale de resort;
            e) concursuri necuprinse in calendarele competiţionale ale FRBS, organizate de alte persoane juridice sau fizice, cu autorizare FRBS.

            Art.23. REGULAMENTUL CONCURSURILOR

            23.1. La concursurile oficiale interne  se aplica regulamentele de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de bob/skeleton/sanie, aprobate de FRBS.
            23.2. Pentru concursurile de starturi de bob/skeleton/sanie se aplica regulamentele de organizare si desfăşurare a concursurilor de starturi cu bobul/skeletonul/sania, aprobate de FRBS.
            23.3. La concursurile internaţionale se aplica regulamentele respectivelor concursuri, stabilite de organizatori, in conformitate cu reglementările FIBT/FIL.

            Art. 24. CONDITIILE DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR
Organizatorii sunt obligaţi sa asigure pentru desfăşurarea concursurilor oficiale următoarele:
            a) vestiare pentru sportivi;
            b) un spaţiu pentru juriu si delegaţi tehnici;
            c) un spaţiu pentru crainic, cu vedere la sosire si pentru cronometrajul electronic;
            d) cel puţin o echipă de prim ajutor calificat, care utilizează ambulanţă de tip B;
            e) participarea unui număr adecvat de arbitrii;
            f) mijloace de transport pentru boburi/skeletoane/sănii;
            g) masuri de ordine.

 

            Art. 25. ASISTENTA MEDICALA
            25.1. FRBS, cluburile sportive, asociaţiile sportive şi/sau alţi organizatori sunt obligaţi să asigure asistenta medicală, pe toată durata desfăşurării competiţiilor pe care le organizează, cel puţin cu o echipă de prim ajutor calificat, care utilizează ambulantă de tip B.
            25.2. La toate competiţiile, cadrul medical delegat va prezenta o delegaţie eliberata de organul sanitar competent, precum si un act de identitate, aceasta persoana fiind recunoscuta ca fiind cadrul medical delegat.
            25.3. Delegatul tehnic are obligaţia sa nu înceapă concursul daca medicul delegat si ambulanta nu sunt prezente la ora oficiala la care este programat concursul.
            25.4. Delegatul tehnic si directorul de concurs sunt obligaţi sa nu înceapă competiţia sau antrenamentele oficiale, in cazul in care cadrul medical si ambulanta nu sunt prezente la locul desfăşurării si sa nu continue competiţia daca asistenta medicala nu este asigurata pe toata durata desfăşurării ei.
            25.5. In cadrul şedinţei tehnice, organizata înaintea competiţiei, delegatul tehnic si directorul de concurs vor verifica împreuna daca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul regulament, privind asistenta medicala.
            25.6. FRBS nu-si asuma nici o răspundere in caz de accidentare a sportivilor la antrenamente sau in timpul competiţiilor.

            Art. 26. CONTROLUL DOPING
            26.1. In conformitate cu prevederile art. 11 lit. k) din statut, FRBS întreprinde masuri pentru prevenirea si controlul folosirii substanţelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mărească artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competiţiilor, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 552/2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport si in concordanta cu reglementările FIBT/FIL si CIO si Agenţiei Mondiale Antidoping.
            26.2. Controlul doping, in competiţie si in afară competiţiei, se efectuează conform programului naţional anual stabilit de Agenţia Noţionala Antidoping, cu respectarea standardului internaţional pentru testări al Agenţiei Naţionale Antidoping.
            26.3. Controlul doping se solicita Agenţiei Naţionale Antidoping de către FRBS sau cluburile interesate.
            26.4. Procedura de desfăşurare a controlului antidoping in timpul competiţiei atrage descalificarea, având drept consecinţa invalidarea rezultatelor individuale şi/sau ale echipajului din care face parte, retragerea medaliilor, a punctelor sau a premiilor, precum si sancţionarea in conformitate cu dispoziţiile in materie, adoptate pe plan intern si internaţional de organismele autorizate, atât a respectivului sportiv, cat si a altor persoane din anturajul acestuia, dovedite a fi implicate.

                Art. 27. MASURI DE ORDINE
27.1. .„În baza gradului de risc stabilit de Federaţia Română de Bob şi Sanie, organizatorii răspund de buna desfăşurare a concursurilor şi au obligaţia să ia toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce    s-ar produce înainte, în timpul sau după terminarea concursurilor. În acest sens organizatorii au următoarele obligaţii:
 a) să aducă permanent în atenţia spectatorilor principiile spiritului de sportivitate, fair-play,ale ordinii şi disciplinei;
 b) să se asigure ca publicitatea în incinta pistei să se facă în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind competiţiile sportive;
c) să interzică introducerea şi vânzarea băuturilor alcoolice în incinta pistei;
d) să nu permită accesul la vestiare a persoanelor neautorizate;
e) să execute necondiţionat dispoziţiile juriului sau ale delegatului tehnic cu privire la respectarea prevederilor regulamentare.”
            27.2. Nerespectarea celor de mai sus atrage sancţionarea celor vinovaţi si a cluburilor sportive implicate, potrivit prevederilor regulamentare.

Inapoi

CAPITOLUL V
ARBITRII, JURIUL SI DELEGATUL TEHNIC

            Art.28. COLECTIVUL DIRECTOR AL CONCURSULUI
            28.1. Conducerea competiţiilor de bob, skeleton si sanie revine directorului de concurs, căruia i se subordonează seful startului, seful de sosire, seful pârtiei.
            28.2. Directorul de concurs este răspunzător de desfăşurarea concursului. El, in urma confirmării date de delegatul tehnic, da pârtia libera pentru antrenamente si competiţie.
            28.3. Daca juriul sau delegatul tehnic constata carente care pot periclita o buna desfăşurare a antrenamentelor sau a competiţiei, directorul de concurs are obligaţia sa le îndepărteze.
            28.4. Pârtia de concurs nu poate fi data libera de către directorul de concurs, decât atunci când toţi oficialii si când toate dotările tehnice, după o proba de lucru, sunt la dispoziţie si, respectiv, in perfecta stare de funcţionare.
            28.5. In cazul producerii unor accidente sau al unor defecţiuni ale instalaţiilor tehnice, directorul de concurs închide pârtia, pana când totul este din nou in ordine si poate garanta continuarea concursului.
            28.6. El trebuie sa informeze permanent pe delegatul tehnic si preşedintele juriului cu privire la tot ce vine in legătura cu pista de concurs.
            28.7. In caz de încălcare a prevederilor regulamentare, directorul de concurs este acela care ia primele masuri.
            28.8. Directorul de concurs este obligat ca înaintea antrenamentului sau începerea unui concurs sa dea posibilitatea delegatului tehnic sa inspecteze pârtia.
            28.9. Seful de start are in supraveghere zona startului si răspunde de respectarea procedurii de start.
            28.10. Încălcarea regulamentului cu privire la start trebuie imediat comunicată sefului de cursa.
            28.11. Seful de sosire este răspunzător pentru coordonarea tuturor sarcinilor si desfăşurarea concursului, in perimetrul de sosire, precum si pentru cronometrare si controalele ce trebuiesc efectuate.
            28.12. Toate încălcările regulamentului trebuiesc anunţate imediat juriului si directorului de concurs.
            28.13. Seful pârtiei răspunde de starea perfecta a pistei de concurs, atât la antrenamente, cat si la concurs.
            28.14. El are obligaţia sa comunice imediat directorului de concurs motivele care pledează împotriva folosirii pârtiei.

            Art.29. JURIUL DE CONCURS 
            29.1. Juriul de concurs este organul suprem. Juriul este format din preşedinte, numit si convocat de Biroul Executiv al FRBS şi doi membrii, aleşi la prima şedinţă tehnică
            29.2. Decizia cu privire la nominalizarea preşedintelui juriului va fi comunicata in scris, membrilor afiliaţi, organizatorul competiţiei si arbitrilor desemnaţi.
            29.3. Juriul exercita in cadrul regulamentelor FRBS, control cu drept de decizie pe durata disputării unui concurs.
            29.4. Este interzisa membrilor juriului preluarea unei funcţii sau alte îndatoriri pe perioada disputării concursului.
            29.5. Pe lângă îndatoririle de control, juriul decide in privinţa tuturor contestaţiilor scrise.
            29.6. Orice membru al juriului are, fără anunţ preliminar, drept de acces la toate dotările necesare desfăşurării unui concurs.
            29.7. Juriul trebuie sa fie gata si sa stea la dispoziţie odată cu începerea antrenamentelor.
            29.8. In cazul absentei unui membru al juriului, preşedintele juriului, împreuna cu seful comitetului de organizare al concursului respectiv decide cu privire la persoana care îl va înlocui.

            Art.30. DELEGATUL TEHNIC
            30.1. Delegatul tehnic este reprezentant al FRBS, care, prin aprecieri de specialitate, oferă sprijin organizatorilor unei competiţii si, prin ducerea la îndeplinire a obligaţiilor de control si supraveghere, asigura respectarea regulamentelor FRBS.
            30.2. Pentru competiţiile desfăşurate sub egida FRBS, delegatul tehnic este numit si convocat de către Biroul Executiv al FRBS.
            30.3. Pentru celelalte competiţii, altele decât cele menţionate la art. 32.1. Biroul Executiv al FRBS va numi un delegat tehnic, iar organizatorul competiţiei va desemna un al doilea. Acesta din urma se va afla in subordinea primului si va sta la dispoziţia acestuia pentru rezolvarea oricăror probleme.
            30.4. Punctul de vedere al delegatului tehnic trebuie luat in considerare atunci când juriul analizează contestaţii, proteste, etc. sau in situaţia in care directorul de concurs trebuie sa ia vreo hotărâre.
            30.5. Delegatul tehnic răspunde in fata Biroului Executiv al FRBS.

            Art. 31 ARBITRII
            31.1. La campionatele si competiţiile de bob, skeleton si sanie din România nu pot oficia decât acei arbitrii nominalizaţi de FRBS, care se afla in posesia carnetului de arbitru, eliberat de FRBS.
            31.2. Comitetul Federal al FRBS aproba lista nominală a arbitrilor cu drept de a oficia in competiţiile interne.
            31.3. FRBS are dreptul sa organizeze cursuri pentru formarea si perfecţionarea arbitrilor pentru activitatea de bob, skeleton si sanie.
            31.4. Acordarea carnetului de arbitru de bob/skeleton/sanie se face in urma absolvirii unui examen, de către fiecare persoana in parte.
            31.5. Selecţionarea persoanelor indicate pentru pregătire in vederea solicitării si obţinerii carnetului de arbitru de bob/skeleton/sanie cade in sarcina FRBS.
            31.6 Carnetul de arbitru eliberat de FRBS este sub forma unei legitimaţii, cu fotografie si cu semnătura preşedintelui federaţiei.
            31.7. Organizatorii competiţiilor au obligaţia de a asigura accesul liber arbitrilor FRBS la competiţiile de bob, skeleton şi/sau sanie, la care aceştia nu oficiază. Arbitrii respectivi vor trebui, in aceasta situaţie, sa prezinte carnetul de arbitru FRBS.
            31.8. Organizatorii competiţiilor de bob, skeleton şi/sau sanie vor comunica Comisiei de arbitrii ai FRBS lista nominala a arbitrilor ce vor oficia la respectiva competiţie, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea acesteia.
            31.9. Arbitrii au dreptul:
            a) barem de arbitraj;
            b) cheltuieli de transport, cazare si masa.
            31.10. FRBS sau, după caz, organizatorul unei competiţii stabilesc baremurile de arbitraj in funcţie de categoria competiţionala si eliberează documente privind plata acestora. Cheltuielile de cazare si masa se suporta de către organizator, iar cele de transport se achita arbitrilor pe baza deconturilor întocmite de aceştia.
            31.11. Drepturile financiare ale arbitrilor se achita de organizatorul competiţiei, la finele acesteia.
31.12. In cazul în care F.R.B.S. este organizatorul competiţiei, drepturile financiare ale arbitrilor se achita de către federaţie prin încheierea unui contract civil pentru arbitrii.

 

Inapoi

CAPITOLUL VI
COMPETIŢII OFICIALE

Art.32. COMPETENTA DE ORGANIZARE
            32.1.1. In fiecare an competiţional Federaţia Română de Bob şi Sanie organizează următoarele competiţii oficiale:
- Campionatul naţional de bob 2 persoane seniori masculin;
- Campionatul naţional de bob 2 persoane seniori feminin;
- Campionatul naţional de bob 4 persoane seniori masculin;
- Campionatul naţional de bob 2 persoane juniori masculin;
- Campionatul naţional de bob 2 persoane juniori feminin;
- Campionatul naţional de bob 4  persoane juniori masculin;

- Campionatul naţional de skeleton masculin;
- Campionatul naţional de skeleton feminin;
- Campionatul naţional de skeleton tineret masculin;
- Campionatul naţional de skeleton tineret feminin;
- Campionatul naţional de skeleton juniori masculin;
- Campionatul naţional de skeleton juniori feminin;

- Campionatul naţional de starturi bob 2 persoane seniori masculin;
- Campionatul naţional de starturi bob 2 persoane seniori feminin;
- Campionatul naţional de starturi bob 4 persoane seniori masculin;
- Campionatul naţional de starturi bob 2 persoane juniori masculin;
- Campionatul naţional de starturi bob 2 persoane juniori feminin;
- Campionatul naţional de starturi bob 4 persoane juniori masculin;

- Campionatul naţional de starturi skeleton seniori masculin;
- Campionatul naţional de starturi skeleton seniori feminin;
- Campionatul naţional de starturi skeleton tineret masculin;
- Campionatul naţional de starturi skeleton tineret feminin;
- Campionatul naţional de starturi skeleton juniori masculin;
- Campionatul naţional de starturi skeleton juniori feminin;

- Campionatul naţional de sanie seniori masculin;
- Campionatul naţional de sanie seniori dublu;
- Campionatul naţional de sanie seniori feminin;
- Campionatul naţional de sanie juniori I masculin;
- Campionatul naţional de sanie juniori I dublu;
- Campionatul naţional de sanie juniori I feminin;
- Campionatul naţional de sanie juniori II masculin;
- Campionatul naţional de sanie juniori II feminin;
- Campionatul naţional de sanie juniori II dublu;
- Campionatul naţional de sanie cadeţi masculin;
- Campionatul naţional de sanie cadeţi feminin;
- Campionatul naţional de sanie copii masculin;
- Campionatul naţional de sanie copii feminin;
- Campionatul naţional de sanie pe echipe seniori;
- Campionatul naţional de sanie pe echipe juniori I;
- Campionatul National de sanie pe echipe juniori II.

- Campionatul naţional de sanie pe piste naturale seniori masculin;
- Campionatul naţional de sanie pe piste naturale seniori dublu;
- Campionatul naţional de sanie pe piste naturale seniori feminin;
- Campionatul naţional de sanie pe piste naturale juniori I masculin;
- Campionatul naţional de sanie pe piste naturale juniori I dublu;
- Campionatul naţional de sanie pe piste naturale juniori I feminin;
- Campionatul naţional de sanie pe piste naturale pe echipe seniori;
- Campionatul naţional de sanie pe piste naturale pe echipe juniori I.

- Campionatul naţional de starturi  sanie seniori masculin;
- Campionatul naţional de starturi sanie seniori dublu;
- Campionatul naţional de starturi sanie seniori feminin;
- Campionatul naţional de starturi sanie juniori I masculin;
- Campionatul naţional de starturi sanie juniori I dublu;
- Campionatul naţional de starturi sanie juniori I feminin;
- Campionatul naţional de starturi sanie juniori II masculin;
- Campionatul naţional de starturi sanie juniori II feminin;
- Campionatul naţional de starturi sanie juniori II dublu;
-Campionatul naţional de starturi sanie pe echipe seniori;
- Campionatul naţional de starturi sanie pe echipe juniori I

32.1.2. Următoarele concursuri oficiale fac parte din calendarul competiţional intern, se organizează de F.R.B.S., sunt fixate în şedinţa de calendar a F.R.B.S., la propunerea Comisiei pentru organizarea campionatelor şi competiţiilor naţionale şi cu aprobarea Comitetului Federal:

- Cupa Federaţiei bob 2 masculin - open;
- Cupa Federaţiei bob 2 feminin ;
- Cupa Federaţiei bob 4 masculin - open;
- Cupa Federaţiei skeleton masculin - open;
- Cupa Federaţiei skeleton feminin - open;
- Cupa Federaţiei sanie simplu masculin - open;
- Cupa Federaţiei sanie dublu masculin -  open;
- Cupa Federaţiei sanie feminin - open;

- Cupa Federaţiei starturi bob 2 masculin - open;
- Cupa Federaţiei starturi bob 2 feminin;
- Cupa Federaţiei starturi bob 4 masculin - open;
- Cupa Federaţiei starturi skeleton masculin - open;
- Cupa Federaţiei starturi skeleton feminin - open;
- Cupa Federaţiei starturi sanie simplu masculin - open;
- Cupa Federaţiei starturi sanie dublu masculin -  open;
- Cupa Federaţiei starturi sanie feminin - open;

- Cupa României bob 2 masculin - open;
- Cupa României bob 2 feminin;
- Cupa României bob 4 masculin - open;
- Cupa României skeleton masculin - open;
- Cupa României skeleton feminin - open;
- Cupa României sanie simplu masculin – juniori, seniori;
- Cupa României sanie dublu masculin -  juniori, seniori;
- Cupa României sanie feminin – juniori, seniori;

- Cupa României starturi bob 2 masculin - open;
- Cupa României starturi bob 2 feminin;
- Cupa României starturi bob 4 masculin - open;
- Cupa României starturi skeleton masculin - open;
- Cupa României starturi skeleton feminin - open;
- Cupa României starturi sanie simplu masculin – juniori, seniori;
- Cupa României starturi sanie dublu masculin -  juniori, seniori;
- Cupa României starturi sanie feminin – juniori, seniori;

 

            32.2. Cu autorizarea FRBS pot fi organizate concursuri de bob/skeleton/sanie si de către alţi organizatori - direcţiile pentru sport judeţene si a municipiului Bucuresti, asociaţiile judeţene si a municipiului Bucuresti pentru bob si sanie, cluburile sportive cu secţii de bob, skeleton si sanie, alte persoane juridice si fizice.
            32.3. Pentru organizarea competiţiilor interne si internaţionale de bob/skeleton/sanie pe teritoriul României este obligatorie respectarea dispoziţiilor art. 57 si respectiv, art. 58 din Statutul FRBS si a regulamentelor in materie ale Federaţiei Romane de Bob si Sanie.
            32.4. Participarea la competiţiile de bob/skeleton/sanie interne si internaţionale este permisa numai daca sunt îndeplinite dispoziţiile prevăzute la art. 18 din Statutul FRBS.

            Art. 33. ANUL COMPETITIONAL
Competiţiile oficiale dintr-un an competiţional se programează in perioada 01 septembrie a anului calendaristic curent - 31 august a anului calendaristic următor.

            Art. 34. PROGRAMUL COMPETITIONAL 
            34.1. In funcţie de programul competiţional internaţional de bob, skeleton si sanie, al FIBT si FIL, FRBS întocmeşte programul competiţional pentru sezonul următor şi îl comunică membrilor afiliaţi până la data începerii anului competiţional.
            34.2. Ceilalţi organizatori sunt obligaţi ca, in întocmirea programelor competiţionale proprii, sa nu suprapună competiţiile locale peste datele de organizare a competiţiilor prevăzute in calendarul sportiv al FRBS.

            Art. 35. SCHIMBAREA PROGRAMARII UNUI CONCURS OFICIAL
            35.1. Comitetul director al unui concurs poate schimba, in caz de forţa majora, data şi/sau ora de desfăşurare a respectivei competiţii.
            35.2. Comitetul Federal al FRBS are dreptul de a aproba, la cerere, sau de a hotărî din proprie iniţiativa, devansarea sau amânarea unei competiţii prevăzute in calendarul sportiv intern al FRBS.

            Art. 36. CONCURSURI INTRERUPTE SAU AMANATE
            36.1. Concursurile oficiale nu pot fi continuate daca pârtia devine impracticabila, potrivit art. 12 al prezentului regulament, sau din cauza întreruperii instalaţiei de nocturna, intervenita după începerea concursului.
            36.2. Concursul poate fi întrerupt pentru cauzele arătate mai sus, numai de către membrii juriului si Directorul de concurs.
            36.3. Concursul va fi reluat in aceiaşi zi, in cel mult o ora de la întrerupere, daca pârtia devine practicabila, condiţiile atmosferice devin favorabile desfăşurării concursului sau instalaţia de nocturna a fost repusa in stare de funcţionare. Daca reluarea concursului na va fi posibila in maximum 60 minute de la întrerupere, Juriul impreuna cu Directorul de concurs va lua o decizie de reprogramare, cu acordul delegatului tehnic.
            36.4. Alte reglementari sunt cuprinse in regulamentele de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de bob, skeleton si sanie.

Inapoi

CAPITOLUL VII
CAMPIONATELE NAŢIONALE

            Art.37. FORMULA DE ORGANIZARE A CAMPIONATELOR 
            37.1. FRBS stabileşte formulele de desfăşurare a campionatelor, pe categorii, care vor fi anunţate la începutul fiecărui an competiţional.
            37.2. Modificarea formulei competiţionale va fi aprobata de Adunarea Generala a FRBS si va fi anunţata public şi pusă în aplicare pentru anul competiţional următor.
            37.3. Campionatele naţionale se desfăşoară pe următoarele categorii de vârsta:
            A. Bob: juniori, seniori.
Sportivii care participa la competiţiile juniori - vârsta maxima 26 de ani.(împliniți după 01.09. a anului in curs)
            B. Skeleton: juniori, tineret, seniori.
Sportivii care participa la competiţiile juniori - vârsta maxima 20 de ani; tineret – vârsta maximă 23. (împliniți după 01.09. a anului în curs)
            C. Sanie: copii, cadeţi, juniori II, juniori I, seniori.
Sportivii care participa la competiţiile de copii, cadeţi, de juniori II, de juniori I, seniori trebuie sa se încadreze in următoarele vârste:
Juniori I  - Vârsta maxima in anul competiţiei: 20 ani.
Juniori II - Vârsta maxima in anul competiţiei: 17 ani.
Cadeţi - Vârsta maxima in anul competiţiei: 14 ani.
Copii: vârsta maximă în anul competiţiei: 12 ani.
            D. Sanie pe piste naturale: juniori, seniori
Sportivii care participa la competiţiile juniori - Vârsta maxima in anul competiţiei: 20 ani.
La un concurs din prima parte a unui an competiţional (01.07 - 31.12), sportivul trebuie sa fie plasat in categoria de vârsta corespunzătoare, in perspectiva competiţiilor la care urmează sa participe de la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

            Art.38. OMOLOGAREA REZULTATELOR
            38.1.Rezultatele unui concurs se considera definitiv stabilite numai după ce au fost omologate de către juriul concursului respectiv.
            38.2. Hotărârile luate, precum si clasamentele oficiale vor fi semnate de membrii juriului si ataşate la procesele verbale întocmite pentru concursul respectiv.

            Art.39. CLASAMENT
            39.1. Ierarhia valorică a sportivilor participanţi într-un concurs se stabileşte prin însumarea timpilor realizaţi de concurenţi în fiecare manşă.
            39.2. Daca doi sau mai mulţi concurenţi obţin acelaşi timp general, ei vor ocupa acelaşi loc in clasament.
            39.3. Clasamentele oficiale, omologate prin semnăturile membrilor juriului, vor fi semnate si de către delegatul tehnic si directorul de concurs.
            39.4. Clasamentele campionatelor si concursurilor naţionale vor fi publicate la finele fiecărui an competiţional.
            39.5. Alţi organizatori de competiţii de bob/skeleton şi/sau sanie vor trimite la FRBS clasamentele concursurilor pe care le organizează, in termen de maxim 10 zile de la trimiterea lor, dar nu mai târziu de data stabilita anual de FRBS (in vederea emiterii publicaţiei clasamentelor).

            
Art.40. TITLURI
            40.1. Sportivului/echipajului clasat pe primul loc, la un campionat naţional i se acorda titlul de campion naţional si primeşte medalia si tricoul de campion naţional.
            40.2. Titlul de campion naţional se va decerna învingătorului, in următoarele probe:
- Campion naţional de bob 2 persoane seniori masculin;
- Campion naţional de bob 2 persoane seniori feminin;
- Campion naţional de bob 4 persoane seniori masculin;
- Campion naţional de bob 2 persoane juniori masculin;
- Campion naţional de bob 2 persoane juniori feminin;
- Campion naţional de bob 4  persoane juniori masculin;

- Campion naţional de skeleton masculin;
- Campion naţional de skeleton feminin;
- Campion naţional de skeleton tineret masculin;
- Campion naţional de skeleton tineret feminin;
- Campion naţional de skeleton juniori masculin;
- Campion naţional de skeleton juniori feminin;

- Campion naţional de starturi bob 2 persoane seniori masculin;
- Campion naţional de starturi bob 2 persoane seniori feminin;
- Campion naţional de starturi bob 4 persoane seniori masculin;
- Campion naţional de starturi bob 2 persoane juniori masculin;
- Campion naţional de starturi bob 2 persoane juniori feminin;
- Campion naţional de starturi bob 4 persoane juniori masculin;

- Campion naţional de starturi skeleton seniori masculin;
- Campion naţional de starturi skeleton seniori feminin;
- Campion naţional de starturi skeleton tineret masculin;
- Campion naţional de starturi skeleton tineret feminin;
- Campion naţional de starturi skeleton juniori masculin;
- Campion naţional de starturi skeleton juniori feminin;

- Campion naţional de sanie seniori masculin;
- Campion naţional de sanie seniori dublu;
- Campion naţional de sanie seniori feminin;
- Campion naţional de sanie juniori I masculin;
- Campion naţional de sanie juniori I dublu;
- Campion naţional de sanie juniori I feminin;
- Campion naţional de sanie juniori II masculin;
- Campion naţional de sanie juniori II feminin;
- Campion naţional de sanie juniori II dublu;
- Campion naţional de sanie cadeţi masculin;
- Campion naţional de sanie cadeţi feminin;
- Campion naţional de sanie copii masculin;
- Campion naţional de sanie copii feminin;.
- Campion naţional de sanie pe echipe seniori;
- Campion naţional de sanie pe echipe juniori I;
- Campion national de sanie pe echipe juniori II.

- Campion naţional de sanie pe piste naturale seniori masculin;
- Campion naţional de sanie pe piste naturale seniori dublu;
- Campion naţional de sanie pe piste naturale seniori feminin;
- Campion naţional de sanie pe piste naturale juniori I masculin;
- Campion naţional de sanie pe piste naturale juniori I dublu;
- Campion naţional de sanie pe piste naturale juniori I feminin; 
- Campion naţional de sanie pe piste naturale pe echipe seniori;
- Campion naţional de sanie pe piste naturale pe echipe juniori I.
- Campion naţional de starturi  sanie seniori masculin;
- Campion naţional de starturi sanie seniori dublu;
- Campion naţional de starturi sanie seniori feminin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori I masculin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori I dublu;
- Campion naţional de starturi sanie juniori I feminin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori II masculin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori II feminin;
- Campion naţional de starturi sanie juniori II dublu;
- Campion naţional de starturi sanie pe echipe seniori;
- Campion naţional de starturi sanie pe echipe juniori I.
            40.3. In cazul echipajului, toţi partenerii bobului de 2 persoane - masculin/feminin, bobului de 4 persoane, saniei pe piste naturale de dublu sau saniei de dublu masculin primesc acelaşi titlu şi aceleaşi distincţii.

            Art.41. DIPLOME
            41.1. Diplomele constituie dovada nominala si scrisa care atesta clasarea unui concurent la campionatele naţionale de bob/skeleton/sanie sau la alte concursuri.
            41.2. Diploma trebuie sa conţină:
            a) numele organizatorului concursului;
            b) felul concursului, ramura de sport (bob/skeleton/sanie) si proba;
            c) numele concurentului - clubul la care acesta este legitimat;
            d) locul ocupat de concurent in clasamentul final;
            e) timpul total realizat de concurent;
            f) semnătura preşedintelui FRBS sau, după caz, a organizatorului;
            41.2. Diplomele sunt puse la dispoziţie de către organizatorii respectivelor competiţii;

            Art.42. MEDALII
            42.1. Medaliile se acorda pentru primele trei locuri.
            42.2. Medaliile care se acorda vor fi puse la dispoziţie de către organizatori.
            42.3. Premierea se face in cadrul festivităţii de premiere.

Inapoi

CAPITOLULVIII
COPETIŢIILE INTERNAŢIONALE SI PREGATIREA LOTURILORNAŢIONALE

            Art.44 ORGANIZAREA COPETIŢIILOR
            44.1.  FRBS este singura in drept sa organizeze sau sa tuteleze competiţii de bob/skeleton/sanie cu participarea echipelor respective ale altor federaţii, membre ale FIBT/FIL.
            44.2. FRBS poate programa pe orice pista omologata competiţiile prevăzute la alineatul precedent.
            44.3. Membrii afiliaţi nu pot contacta, organiza si susţine competiţii cu sportivi străini si nu se pot deplasa pentru a participa la asemenea competiţii fără aprobarea FRBS. In orice caz, ele nu vor putea susţine competiţii cu echipe din tarile aflate sub embargou sportiv său cu cele aparţinând unor federaţii neafiliate la FIBT sau FIL.
            43.4. Prezentul articol se completează cu dispoziţiile art. 58 din Statutul FRBS.
            
            Art.45 LOTURILE NAŢIONALE
            45.1 Membrii afiliaţi au obligaţia sa sprijine direct FRBS pentru o cat mai buna comportare a echipelor reprezentative. In acest scop, vor pune la dispoziţie sportivii selecţionaţi in loturile naţionale si se vor ocupa de buna lor pregătire pentru a se prezenta la acţiunile loturilor in condiţii optime. In caz contrar se vor lua masuri de sancţionare a celor vinovaţi, in conformitate cu prevederile regulamentare.
            45.2. Sportivul selecţionaţi in loturile naţionale sunt obligaţi sa se prezinte la convocări, antrenamente sau competiţii, sa se pregătească in mod corespunzător si sa reprezinte tara cu demnitate. Sportivii care nu respecta aceste dispoziţii vor fi sancţionaţi conform prevederilor regulamentare in vigoare.
            45.3. Sportivii convocaţi la acţiunile loturilor naţionale, care sunt declaraţi indisponibili, nu vor putea participa la alte acţiuni ce le-ar împiedica prezenţa la loturile naţionale pe perioada cat durează acţiunile acestora.
            45.4. Loturile naţionale sunt pregătite de antrenori si alţi tehnicieni numiţi de Comitetul Federal al FRBS, dintre antrenorii din structura federaţiei, dintre antrenorii angajaţi la cluburi sau dintre alţi tehnicieni  cu pregătire de specialitate.
            45.5. FRBS nu este obligata sa despăgubească cluburile cu secţii de bob, skeleton şi/sau sanie pentru perioadele in care sportivii, antrenorii si personalul medical din cadrul lor sunt convocaţi si desfăşoară activitate la loturile naţionale.

 

Inapoi

CAPITOLUL IX
CONTESTAŢII

            Art. 46. FORMULAREA CONTESTAŢIILOR
Daca un participant se simte frustat sau dezavantajat in timpul desfăşurării unui concurs, seful de echipă are dreptul sa-i susţină cauza in baza unei contestaţii adresata juriului de concurs.

            Art. 47. PROCEDURA SOLUTIONARII
            47.1. Contestaţiile se fac in scris si trebuie sa poarte semnătura sefului de echipa sau adjunctului acestuia.
            47.2. Contestaţiile formulate pot fi dovedite cu mijlocul următoarelor mijloacelor de proba: înscrisuri, martori, interogatorii, confruntări, imagini video sau televiziune, fotografii.
            47.3. Contestaţia se înaintează preşedintelui juriului de concurs; odată cu aceasta se plăteşte taxa de contestaţie prevăzuta in normele aprobate de FRBS. Nedepunerea taxei de contestaţie atrage după sine respingerea ei ca netaxata.
            47.4. Înaintarea in scris a contestaţiei trebuie sa aibă loc la cel târziu 10 minute după închiderea manşei.
            47.5. Contestaţia trebuie sa conţină pe scurt motivele si cauzele care o determina. Neconsemnarea motivului duce la respingerea contestaţiei.
            47.6. In vederea deciziei asupra unei contestaţii, juriul de concurs se întâlneşte cel târziu intr-o ora de la înaintarea contestaţiei si trebuie sa anunţe soluţia in 30 de minute de la momentul întâlnirii. 
47.7. Deciziile privind contestaţiile depuse chiar în timpul concursurilor de starturi vor trebui luate pana la inceperea mansei urmatoare, în aşa fel încât cei implicaţi să poată continua concursul în cazul în care contestaţia a fost soluţionată in acest sens. Juriul decide prin majoritate simplă de vot: în caz de egalitate, votul preşedintelui decide.
            47.8. Daca s-au comis abateri sau încălcări ale prevederilor regulamentelor de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de bob/skeleton/sanie care au fost aduse la cunoştinţa abia după terminarea concursului, decizia trebuie luata de către instanţele jurisdicţionale ale FRBS, in conformitate cu prevederile art. 62, art. 63, si art. 65 din Statutul FRBS.
            47.9. Cluburile (echipele) care, prin delegaţii lor introduc contestaţii nejustificate, de rea credinţa, lipsite de motivaţie, sau fără a achita taxa de contestaţie, sunt obligate sa suporte cheltuielile de deplasare a tuturor persoanelor citate in fata comisiei competente. In asemenea cazuri membrul contestatar va fi sancţionat cu avertisment, iar in caz de recidiva, va fi obligat la plata unei penalităţi cu un cuantum reprezentând dublul taxei de contestaţie.
            47.10. Fac excepţie de la sancţiunile arătate in alineatul precedent cluburile (echipele) care, după terminarea concursului, in cel mult 10 minute renunţa la contestaţie, specificând acest lucru in procesul verbal al juriului de concurs.

Inapoi

CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE

            Art. 48. Constituirea si dobândirea personalităţilor juridice a asociaţiilor judeţene si a municipiului Bucuresti de bob si sanie, precum si organizarea si desfăşurarea activităţii acestora se face potrivit prevederilor art. 46, art. 47 si art. 48 din Statutul FRBS.
            Art. 49. Prezentul Regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile: Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001; Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport; Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive; Legii nr.10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive; Statutului Federatiei Române de Bob şi Sanie, precum şi cu celelalte Regulamente şi Norme interne ale federaţiei, specific activităţii competiţionale”.

                Art. 50 INTRAREA IN VIGOARE
Prezentul regulament a fost aprobat în adunarea generală a FRBS din data de 26.04.2012 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art.51. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, Comitetul Federal al Federaţiei Române de Bob şi Sanie va emite Criteriile de stabilire a gradului de risc la competiţiile de bob, sanie, skeleton, care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

bottom of page