top of page

REGULAMENT INTERNATIONAL SANIE AL F.I.L.
PARTII NATURALE
EDITIA 2012

1.Reguli generale

2.Competiţii FIL-atribuire

3. Discipline, manşele de concurs, drept de participare, clasament

4. Administraţia cursei, Juriul, Delegaţi tehnici, Arbitri internaţionali

5. Sanie şi echipament

6. Serviciile medicale

7. Reglementari de publicitate. Aplicabilitate, procedee de măsurare

8. Antrenamentul

9.Pregătirea competiţiei

10.Programul competiţional şi rezultate

11.Contestaţii

12.Decernarea titlurilor, Festivitatea de Premiere

13.Prevederi regulamentare finale

Anexa 2Reguli pentru instruirea arbitrilor internaţionali

Anexa 4Anexa 4

CAPITOLUL I
Reguli generale

1.1. Regulamentul internaţional de sanie pe piste naturale conţine reglementările de organizare  corespunzătoare a tuturor competiţiilor de sanie pe pârtii naturale, inclusiv campionate şi competiţii internaţionale FIL. Este de asemenea valabil şi pentru competiţiile de sanie din cadrul Jocurilor Olimpice, precum şi pentru competiţiile de sanie cu coarne.
1.2.    Organele de decizie şi organizatorii de evenimente, precum şi naţiunile participante, cluburile sportive, echipele, sportivii, arbitrii şi personalul auxiliar sunt obligaţi să respecte  reglementările următoare şi să le aplice în timpul desfăşurării competiţiilor pe pârtii naturale din cadrul J.O, campionatelor FIL şi competiţiilor internationale, cu condiţia ca ele să nu contravină Regulamentelor C.I.O, statutului FIL sau altor rezolutii dictate de organismele FIL.
1.3.    Sportivii înscrişi de federaţiile lor naţionale pot participa în toate competiţiile FIL dacă posedă o licenţă valabilă. Licenţele sunt completate de federaţiile naţionale în numele FIL şi sunt semnate de preşedintele federaţiei naţionale sau de o persoană desemnată de acesta în fiecare sezon. Prin semnătura persoanei autorizate de federaţia naţională  se confirmă că sportivul:
- este membru al federaţiei naţionale respective sau al unui club afiliat acesteia
- este asigurat în vederea practicării saniei, inclusiv în afara ţării sale
- posedă un aviz medical obţinut în urma unei examinari efectuate în ultimele 12 luni  sau ca urmare a unui accident grav, care să ateste că din punct de vedere al medicinei sportive este apt pentru practicarea saniei
- are un grad suficient de antrenament pentru a putea parcurge pârtiile de sanie în timpul competiţiilor şi al antrenamentelor oficiale
Licenţa devine validă numai după ce sportivul declara sub semnătura ca a luat la cunoştinţă şi este de acord cu statutul şi regulamentele FIL, în special cu Regulamentul Internaţional, cu legile şi procedurile FIL, precum şi cu celelalte regulamente. Licenţa trebuie înmânată preşedintelui juriului înaintea fiecărei competiţii.
Organizatorul competiţiei desemnat de FIL este obligat să încheie o asigurare pentru terţi valabilă pe toată durata desfăşurării competiţiei, ale cărei prevederi trebuiesc stipulate intr-un acord scris. Exonerarea de orice răspundere a FIL va fi explicit prevăzută.
1.4. Orice Federaţie naţională  are dreptul să solicite organizarea de campionate FIL sau de competiţii internaţionale, în concordanţă cu regulamentul internaţional de sanie pe pârtii naturale. Prin cererea de organizare a unei competiţii, federaţia naţională  respectiva certifică luarea la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului Internaţional şi a celorlalte regulamente FIL. Abaterile de la aceste regulamente este posibilă doar daca organismele FIL răspunzătoare le aproba explicit. În cazul discrepanţelor dintre Regulamentul Internaţional şi alte regulamente sau reglementari FIL, prevalează Regulamentul Internaţional, dacă Statutul FIL nu prevede altceva.
1.5. Sportivii, oficialii FIL, federaţiile naţionale, medici, antrenori, manageri, precum şi alte categorii de participanţi la competiţii sunt obligaţi să respecte Codul FIL Antidoping în timpul şi în afara competiţiei.
1.6. Cuvântul “sportiv” utilizat in Regulamentul Internaţional descrie ambele sexe, atât masculine, cât şi feminin.
1.7. Anul competiţional al FIL începe la 1 Iulie şi se încheie la 30 Iunie al anului următor.
1.8. Încălcarea Regulamentului Internaţional de sanie pe pârtii naturale se sancţionează cu descalificarea sau cu alte sancţiuni prevăzute in Regulamentul de Procedura.

Inapoi

CAPITOLUL II
Competiţii FIL-atribuire

1. Competiţii FIL
1.1 Concursurile de sanie la Jocurile Olimpice de Iarnă (OUG)
1.2 Campionatele FIL - prin rotaţie 
1.2.1 Campionate Mondiale (Wh) – în anii impari
1.2.2 Campionatele Mondiale de Juniori (WJCh) – în anii pari
1.2.3 Campionatele Continentale  – în anii pari
Excepţie: Campionatele Americii de Nord - anual
1.2.4 Campionatele Continentale de Juniori – în anii impari
1.2.5 Campionatele Continentale pentru sănii cu coarne – în anii impari
Campionatele vor fi în continuare numerotate, chiar dacă o competiţie acordată se elimina:
a XIX-a ediţie a Campionatului Mondial(WJCh) 2013
a IX-a ediţie a Campionatului Mondial de Juniori (WJCh) 2014
a XXV-a ediţie a Campionatului European (ECh) 2014
a XXXII-a ediţie a Campionatului European Juniori (EJCh)2013
a X-a ediție a Campionatului European pentru sănii cu coarne (ECh HS) 2013
1.3. Competiţii internaţionale 
1.3.1 Cupă Mondială (WC) – cel puţin 5 curse
În situaţii de excepţie sunt posibile Cupe Mondiale duble. Este posibilă şi o competiţie de sanie în paralel. 
1.3.1.1 Numărul competiţiilor, locurile de desfăşurare, precum şi perioadele vor fi propuse de Comisia Sport şi aprobate de Biroul Executiv. 
1.3.1.2. La toate Cupele Mondiale, sportivii înscrişi la organizatori de federaţiile lor naţionale au drept de participare doar dacă se respectă prevederile regulamentare (vezi § 3)
1.3.1.3 Sprijin financiar
La fiecare Cupă Mondială, FIL oferă sprijin financiar pentru cel mult 2 sportivi/ FN (federaţie naţională)  
1.3.2 Cupa Europei la sanie pe pârtii naturale
1.3.2.1 Numărul concursurilor, locurile de disputare, precum şi perioadele vor fi propuse de Comisia Sport şi aprobate de Biroul Executiv. 
1.3.2.2 În principiu, Cupa Europei la sanie trebuie să servească stimulării talentelor pentru sania pe piste naturale
1.3.2.3 La toate competiţiile de Cupă Intercontinentală, sportivii înscrişi organizatorilor de propriile FN sau cluburi au drept de participare dacă sunt respectate prevederile regulamentare (vezi § 3).  
1.3.2.4 Fiecare câştigător, în clasamentul general al Cupei Europei primeşte dreptul de a participa la o competiţie de Cupă Mondială în sezonul imediat următor ca starter fix suplimentar al federaţiei lui (astfel se măreşte cota de participare al federaţiei respective).
1.3.3 Jocurile Tineretului ale FIL
1.3.3.1 La Jocurile Tineretului ale FIL, sportivii înscrişi organizatorilor de propriile FN sau cluburi au drept de participare dacă sunt respectate prevederile regulamentare (vezi § 3).  
1.3.3.2 Durata competiţiei este limitată la 3 zile.
1.3.4 Alte competiţii internaţionale
Internaţionale sunt considerate acele competiţii la care participă sportivi de la cel puţin două FN.

2. Procedura de acordare a dreptului de organizare pentru campionate FIL şi concursuri internaţionale 
2.1 Congresul acordă drept de organizate a unor campionate FIL unei FN cu cel mult 4 ani înainte.   
Acordarea se face pe baza solicitării scrise din partea FN. 
Solicitarea trebuie să parvină preşedintelui FL cu 8 săptămâni înainte de Congres.
Cu 2 ani înainte de Campionat trebuie depusă Executivului, fie confirmarea omologării pârtiei, fie acordul favorabil al preşedintelui Comisiei Tehnice/ Piste Naturale. 
Dacă nu este întrunită niciuna din cele două condiţii de mai sus, organizarea competiţiei va fi atribuită unui alt organizator. 
2.2 Acordarea organizării WC se face în scris federaţiei naţionale cu 2 ani înainte şi de comun acord cu aceasta (după ce s-a primit confirmarea omologării).
2.3 Stabilirea perioadelor pentru Cupele Intercontinentale se face identic precum şi în cazul calendarului competiţional.  
2.4 Toate celelalte competiţii FIL sunt stabilite de Executiv.

Inapoi

CAPITOLUL III
Discipline, manşele de concurs, drept de participare, clasament

1. Disciplinele
Campionatele şi concursurile de sanie pe pârtii naturale se desfăşoară la următoarele discipline:
- Simplu feminin
- Simplu masculin
- Dublu
- Concursul pe echipe la Campionatele FIL
O echipă este formată dintr-o sportivă, un sportiv şi un echipaj de sanie de dublu
- La concursurile pe echipe, drept de participare nu au decât sportivii care au împlinit vârsta majoratului. 
Organizatorii decid dacă, concursul pe echipe se desfăşoară înaintea sau după competiţiile individuale. 
În cazul în care concursul pe echipe are loc înaintea competiţiilor individuale, sportivii care nu au participat la concursul pe echipe primesc o coborâre de antrenament suplimentară. 
2. Manşe de concurs

 

Simplu

Dublu

Sănii cu coarne

Campionat Mondial/Campionat Mondial Juniori

3

2

 

Campionat Continental

3

2

3

Competiţii internationale

2

2

2

Pauza dintre coborârile la simplu trebuie să fie de cel puţin 30 minute iar cele dintre manşa 1 şi manşa 2 la dublu, de cel puţin 45 minute.

3. Drept de participare (Feminin masculin dublu) 
3.1 Campionate Mondiale 4 6 3
3.2 Campionate Continentale 4 6 3
3.3 Campionate Europene (Sanie cu coarne) 5 15
Excepţie: Campionatele Americii de Nord, fără limită la numărul participanţilor 
La Campionatele Mondiale şi cele continentale, deţinătorii titlurilor au drept suplimentar de participare (la dublu, doar în componenţa în care s-a câştigat titlul). 
3.4 La Campionatele Continentale pot lua startul toate naţiunile dar, doar cei din continentul respectiv acced la locurile 1 – 3. Din acest motiv se vor întocmi liste separate de rezultate.  
3.5 Număr de participanţi la Cupa Mondială 
Simplu feminist: 4
Simplu masculin: 6
Dublu: 3
3.6 Număr de participanţi la Cupa Europei 
Nu există limitări de participare pentru: 
- Simplu feminin
- Simplu masculin
- Simplu feminin juniori
- Simplu masculin juniori
- Simplu cadeţi junior
- Simplu feminine cadeţi 
- Simplu masculine cadeţi
- Dublu juniori
- Dublu 
Categoria de vârstă „copii“ nu este admisă.
3.7 Jocurile Tineretului FIL - participare:
Nu există limită numerică de participare pentru:
- Copii I simplu, masculin şi feminin
- Copii II simplu, masculin şi feminin
- Cadeţi I simplu, masculin şi feminin
- Cadeţi II simplu, masculin şi feminin

4.       Vârsta  
4.1     Categoriile  de vârstă  după  cum urmează:

  • Copii  I

  • Copii II

  • Cadeţi I

  • Cadeţi II

  • Junior II

  • Junior I

  • Seniori

4.2Categoriile de vârsta

 Copii  IVârsta minimă

Vârsta - 7 ani

 Copii  IVârsta maximă

Vârsta - 8ani

 Copii IIVârsta minimă

Vârsta - 9ani

 Copii IIVârsta maximă

Vârsta - 10ani

 Cadeţi  IVârsta minimă

Vârsta - 11 ani

 Cadeţi  IVârsta maximă

Vârsta - 12 ani

 Cadeţi IIVârsta minimă

Vârsta - 13 ani

 Cadeţi IIVârsta maximă

Vârsta - 14 ani

 Junior IIVârsta minimă

Vârsta - 15 ani

 Junior IIVârsta maximă

Vârsta - 17 ani

 Junior  IVârsta minimă

Vârsta -18 ani

 Junior  IVârsta maximă

Vârsta - 20 ani

 SenioriVârsta minimă

Vârsta - 21 ani

 (vârsta minimă  şi vârsta maximă  =  clasele de vârstă )
În timpul unui concurs care are loc la începutul sezonului (1 iulie – 31 decembrie) sportivul  cade în clasa de vârstă valabilă pentru  el / ea în timpul unei competiții care începe la 1 ianuarie .

4.3 Pentru campionatele şi competiţii  internaţionale, sportivii tebuie să fi îndeplinit vârsta minimă ( varsta maximă 15 ani).

5. Ordinea de start
5.1 Ordinea de start se va stabili pentru fiecare disciplină şi/ sau clasă înainte de tragerea la sorţi şi repartizarea numerelor de start, respectiv:
- simplu feminin
- simplu masculin
- dublu
5.1.2 Sanie cu coarne
- feminin – sanie de concurs
- masculin sanie de concurs

6. Autorizarea de a participa la antrenamente
Un sportiv este autorizat să participe la antrenamente dacă:

  • nu a luat startul pentru altă naţiune pe parcursul anului sportiv respectiv;

  • poate prezenta o licenţă valabilă;

  • face parte din categoria de vârstă respectivă.

La Campionate şi Cupele Mondiale, doar un singur sportiv, la disciplinele de simplu şi doar un singur dublu pot lua startul în plus la cei menţionaţi la § 3.3.5 Toţi concurenţii de la dublu au de asemenea dreptul la o singură coborâre de antrenament la simplu.

 

7. Autorizarea de a participa la competiţie
Un sportiv este autorizat de a participa la competiţie dacă a participat la antrenamentul oficial şi dacă nu este angajat ca oficial în cadrul acelei competiţii.

8. Clasament
8.1 Cupa Mondială 
8.1.1 În general sunt şase competiţii într-un sezon iar în cazuri speciale sunt permise Cupe Mondiale duble (?) şi/ sau o cursă în paralel. Deoarece clasamentul la dublu se întocmeşte pe echipe, orice modificare nominală înseamnă crearea unei noi echipe. 
8.1.2 Pentru rezultatele obţinute într-o Cupă Mondială se vor acorda următoarele puncte:


MASCULIN / FEMININ / DUBLU

Loc 1 100   Puncte

Loc 15  26 Puncte

Loc 29  12 Puncte

Loc 2   85   Puncte

Loc 16  25 Puncte

Loc 30  11 Puncte

Loc 3  70   Puncte

Loc 17   24 Puncte

Loc 31  10 Puncte

Loc 4  60   Puncte

Loc 18  23 Puncte

Loc 32  9 Puncte

Loc 5  55   Puncte

Loc 19  22 Puncte

Loc 33  8 Puncte

Loc 6  50   Puncte

Loc 20  21 Puncte

Loc 34  7 Puncte

Loc 7  46   Puncte

Loc 21  20 Puncte

Loc 35  6 Puncte

Loc 8  42   Puncte

Loc 22  19Puncte

Loc 36  5 Puncte

Loc 9  39   Puncte

Loc 23  18 Puncte

Loc 37  4 Puncte

Loc 10  36   Puncte

Loc 24  17 Puncte

Loc 38  3 Puncte

Loc 11  34   Puncte

Loc 25  16 Puncte

Loc 39  2 Puncte

Loc 12  32   Puncte

Loc 26  15 Puncte

Loc 40  1 Puncte

Loc 13  30   Puncte

Loc 27  14 Puncte

Loc 41  acesta continuă cu 1 punct

Loc 14  28   Puncte

Loc 28  13 Puncte

Câştigătorul la total al Cupei Mondiale este sportivul care a acumulat cel mai mare număr de puncte. În caz de egalitate în clasamentul final, primele cele mai bune rezultate obţinute (locurile 1, 2, 3 etc.) şi apoi, cele mai bune în ordine în finală sunt criterii de departajare în clasamentul final. 
8.1.3 Clasamentul pe naţiuni
Pentru clasamentul pe naţiuni, punctele obţinute de sportivii unei federaţii naţionale se acumulează, la care se adaugă şi rezultatele de la dublu.
După fiecare Cupă Mondială se întocmeşte un clasament intermediar pentru individual şi pe naţiuni.
8.2 Cupa Europei la Sanie
8.2.1 Cupa Europei la Sanie se organizează după regulamentul de desfăşurare al Cupei Mondiale (§ 3.8.1)
8.3 Competiţia pe echipe
8.3.1 O echipă este alcătuită de o sportivă, un sportiv şi un echipaj de dublu (un total de 4 sportivi pe naţiune).  Nu sunt permise echipele mixte. Această competiţie înseamnă o singură manşă (coborâre). 
Ordinea de start: feminin, masculin, dublu
Procedura de start: se opreşte cronometrul la timpul realizat de sportivă
Sportivul pleacă de la acest timp
Se opreşte timpul după coborârea sportivului
Echipajul de dublu pleacă de la acest timp total (cumulat)
Echipa cu cel mai bun timp total este câştigătoare
Naţiunea respectivă are posibilitatea de schimba componenţa nominală a echipei la fiecare cursă.
8.3.2 La Campionatele Mondiale şi Continentale se permite participarea a cel mult două echipe/ naţiune. La toate celelalte competiţii ale FI este permisă doar participarea unei singure echipe/ naţiune. La Campionatele Mondiale, Continentale şi Cupele Mondiale se impune înscrierea a cel puţin 5 echipe naţionale. La mai puţin de 5 echipe, competiţia nu se ţine.
8.3.3 La Cupele Mondiale, punctele (conform clasamentului de Cupă Mondială) se pot adăuga doar la clasamentul pe naţiuni.

Inapoi

CAPITOLUL 4
Administraţia cursei, Juriul, Delegaţi tehnici, Arbitri internaţionali

1. Administraţia cursei

Administraţia cursei este compusă din directorul de concurs, starterul, şeful sosirii şi şeful pârtiei.

1.1 Directorul de concurs
1.1.1 Directorul de concurs este pe deplin responsabil de desfăşurarea cursei.
1.1.2 La antrenamente şi la cursă, directorul de concurs declară pârtia liberă dacă: - delegatul tehnic principal a acordat confirmarea
- toti oficialii şi-au ocupat poziţiile şi echipamentul tehnic a fost găsit în stare de funcţionare în urma verificări şi/sau testării
- echipamentul de comunicare este funcţional
- au fost îndeplinite toate prevederile Regulamentului Internaţional
- serviciul de asistenţă medicală este prezent
1.1.3  Dacă juriul sau delegaţii tehnici constată deficienţe de natură să influenţeze buna desfăşurare a competiţiei, acestea vor fi remediate de către directorul de concurs.
1.1.4   Dacă se produce un accident, sau dacă echipamentul tehnic se defectează, directorul de concurs va declara pârtia închisă.
1.1.5   Directorul de concurs are dreptul să supună unui control medical orice sportiv accidentat sau bolnav, sau al cărui start poate pune in pericol sănătatea sau viaţa sa. Dacă medicul de concurs confirmă în scris prezenţa unui risc privind sănătatea sau viaţa unui sportiv, directorul de concurs are dreptul să retragă sportivului în cauză permisiunea de start în antrenamente şi/sau cursă.
1.1.6  Directorul de concurs va informa preşedintele de juriu şi delegatul tehnic principal asupra unor astfel de incidente.
1.1.7  În caz de infracţiune, directorul de concurs va lua deciziile ce se impun.
1.1.8  Dacă directorul de concurs nu va acţiona conform directivelor FIL şi o va face din proprie iniţiativă, acesta poate fi destituit din funcţie de către reprezentantul FIL, în acord cu juriul de concurs.
Dacă directorul de concurs devine indisponibil în timpul desfăşurării competiţiei, sau este destituit, locul acestuia va fi luat de şeful sosirii pâna la numirea unui nou director de concurs. Această numire va fi făcută de organizator în cooperare cu juriul.
1.1.9 Şedinţele cu căpitanii de echipe vor fi conduse de directorul de concurs, coordonatorul Cupei Mondiale, sau de reprezentantul FIL.

1.2        Starterul
1.2.1    Starterul este responsabil de supravegherea zonei de start.
Răspunde de controlul săniilor şi al echipamentului sportivilor şi supervizează procedura de start.
1.2.2     Starterul va informa imediat directorul de concurs asupra oricărei încălcări a regulamentului.
1.2.3     Nu va fi permis startul în timpul unei competiţii dacă se constată vreo încălcare a regulamentului internaţional.
1.2.4     Dacă startul la un antrenament va fi refuzat din motive de securitate (§5 1.4.7, § 5   2.2,   §5 2.3 si  § 5 2.4.1), sportivul va fi considerat “fără start”, ceea ce nu va duce la descalificare. Raportul acelui antrenament va conţine abrevierea “n. start”.

1.3         Şeful sosirii
1.3.1     Şeful sosirii monitorizează sosirea sportivilor la linia de sosire.
1.3.2     Şeful sosirii va informa imediat directorul de concurs asupra oricărei încâlciri a regulamentului

1.4         Seful pârtiei
1.4.1     Şeful pârtiei răspunde de menţinerea pârtiei în condiţii optime în timpul antrenamentelor şi cursei.
1.4.2     Şeful pârtiei va informa imediat directorul de concurs asupra motivelor neutilizării pârtiei.

2. Juriul

2.1         Numire şi componenta
2.1.1     Pentru campionatele FIL, toţi membrii juriului vor fi numiţi de către Biroul Executiv al FIL.
2.1.2     În cazul unei competiţii FIL (inclusiv Campionatul Mondial), federaţia naţională organizatoare poate propune Biroului Executiv al FIL 3 membri ai juriului şi 3 înlocuitori.
2.1.3     Candidaţii propuşi trebuie să fie membri ai federaţiei naţionale respective şi să posede licenţa de arbitru internaţional.
2.1.4     Decizia numirii juriului va fi comunicată în scris federaţiei naţionale, organizatorului concursului şi persoanelor numite.
2.1.5     Juriul se compune din 3 membri, dintre care unul este preşedintele juriului.
Pentru Campionatele FIL şi Cupele Mondiale, preşedintele juriului va fi numit de către Biroul Executiv FIL.
2.1.6     La competiţiile FIL doar un singur membru al juriului poate fi membru al federaţiei naţionale organizatoare.
La Campionatele FIL şi la Cupele Mondiale membrii juriului trebuie să fie membri a 3 federaţii naţionale diferite.

2.2         Îndatoririle juriului
2.2.1     Juriul este autoritatea supremă a competiţiei.
În conformitate cu Regulamentul Internaţional, juriul este împuternicit să ia decizii pe toată durata competiţiei.
2.2.2     Membrii juriului nu pot ocupa nici o funcţie tehnică sau de oficial în competiţia respectivă.     
2.2.3     Juriul ia decizii şi soluţionează contestaţii cu majoritatea simplă a voturilor.
2.2.4     Membrii juriului au acces necondiţionat la toate echipamentele tehnice şi amenajările necesare desfăşurării competiţiei.
2.2.5     Juriul trebuie să fie disponibil de la începutul desfăşurării antrenamentelor.
2.2.6     Dacă un membru al juriului nu poate participa, atunci ceilalţi 2 membri, de comun acord cu şeful organizării competiţiei vor numi un alt membru.

3. Delegaţii tehnici

3.1        Numire si component
3.1.1     Delegaţii tehnici acţionează în numele FIL. 
             Ei sprijină organizatorul cu expertiza lor si garantează respectarea Regulamentului Internaţional prin supervizare şi inspecţii.
Unul dintre delegaţii tehnici este desemnat ca preşedinte.
3.1.2     La campionatele FIL cei 3 delegaţi tehnici sunt numiţi de Biroul Executiv FIL şi trebuie să fie membri ai Comisiei Tehnice a FIL.
3.1.3     La toate celelalte competiţii FIL, Biroul Executiv numeşte 1 delegat.
La Cupa Mondială, cel puţin 1 delegat tehnic trebuie să  fie membru al Comisiei Tehnice a FIL.
3.1.4     Un înlocuitor al delegatului tehnic poate fi numit de preşedintele Comisiei Tehnice.

3.2         Îndatoriri
3.2.1      Delegatul tehnic are acces necondiţionat la toate echipamentele tehnice şi amenajările necesare desfăşurării competiţiei.
3.2.2     În timpul antrenamentelor, delegatul tehnic, de comun acord cu Directorul de Concurs, trebuie sa asigure sportivilor posibilitatea verificării săniilor şi echipamentului.
3.2.3     În timpul antrenamentelor şi competiţiei, delegatul tehnic poate efectua controale suplimentare ale săniilor şi echipamentului de comun acord cu Directorul de Concurs.
3.2.4     Înaintea fiecărei manşe de antrenament sau competiţie, Delegaţii Tehnici trebuie să verifice pârtia şi facilităţile ei; în urma verificări, preşedintele delegaţilor tehnici va informa Directorul de Concurs daca pârtia este deschisă sau nu. O declaraţie scrisă asupra deschiderii pârtiei va fi data la începutul fiecărei zile de antrenament sau de concurs.
La campionatele FIL la clasa generala şi la Cupele Mondiale, reprezentantul sportivilor sau înlocuitorul său va participa la inspecţia pârtiei înaintea primului antrenament; participarea acestuia are caracter consultativ.
3.2.5   Delegaţii tehnici, în colaborare cu Directorul de Concurs şi cu şeful Pârtiei, se vor asigura că, pe parcursul desfăşurării manşelor de concurs, pârtia se prezintă în cele mai bune condiţii posibile.
3.2.6   Juriul sau Directorul de Concurs vor consulta delegaţii tehnici cu privire la diversele decizii, rezolvarea contestaţiilor, sau altor aspecte.
3.2.7   Delegaţii tehnici trebuie să pose  licenţa de arbitru internaţional.
3.2.8   Preşedintele delegaţilor tehnici trebuie sa redacteze raportul tehnic şi să-l transmită pe mail celor îndreptăţiţi.

4. Sarcini comune ale juriului şi delegaţilor tehnici  

Înaintea fiecărei competiţii, Directorul de Concurs, Preşedintele de Juriu şi Delegatul Tehnic vor stabili un plan de acţiune pentru juriu şi pentru Delegatii tehnici, plan ce va fi prezentat şi medicului de concurs şi personalului medical.

5. Arbitri internaţionali

5.1 La competiţiile FIL, membrii juriului, delegaţii tehnici, directorul de concurs,    starterul, şeful sosirii, şeful pârtiei şi acei arbitri care efectuează măsuratorile la inspectii trebuie să posede licenţa de arbitru internaţional FIL.
5.2 Federaţiile naţionale trebuie să asigure instruirea arbitrilor in vederea obţinerii  licenţei internaţionale.
5.3 Federaţiile naţionale care nu au arbitri internaţionali licenţiaţi trebuie să îi solicite FIL în vederea organizării de competiţii. Cheltuielile ocazionate de venirea acestor arbitri vor fi rambursate de federaţia naţională organizatoare conform normativelor FIL.
5.4 Oficialii unei competiţii nu pot participa ca sportivi în competiţia în care oficiază.

 

Inapoi

CAPITOLUL V
Sanie şi echipament

1. Reguli generale despre sanie

1.1 Sania
Sania trebuie sa aibă o singură pereche de portpatine.
Componentele principale ale saniei sunt:
-2 portpatine
scaun moale sau rigid
-2 patine
Patinele trebuie sa fie fiecare dintr-o singură bucată, şi nu pot fi flexibile.
Muchiile exterioare trebuie să fie rotunjite.
-2 punţi monobloc
Sunt admise doar punţi metalice.
-2 glisiere de protecţie
-1 curea de cârmire
Sunt premise pârtile sudate inseparabil plasate in aria E (300 mm)
Cea mai mare secţiune orizontală, verticală sau transversală a unei punţi conectate la o portpatine vertical, orizontal sau lateral nu poate fi mai mare de 15 mm (măsura I) în interiorul ariei de măsurare E (300 mm) 
Secţiunea verticală a unei punţi conectată orizontal şi lateral de o portpatine nu poate fi mai mare de 15 mm (măsura I) pentru o sanie de simplu, şi de 20 mm (măsura I) pentru o sanie de dublu.
Este permisă angulara punţilor care sunt sudate împreuna. Sudurile sunt premise la îmbinări.
Legătura dintre portpatine trebuie să fie o piesa continuă dispusă între punctele de prindere ale acestora.
Toate pârtile componente ale saniei trebuie sş fie accesibile delegaţilor tehnici şi/sau membrilor juriului, şi trebuie să poată fi verificate fără dificultate.
Este interzisă acoperirea în orice fel a punctelor de joncţiune sau a altor detalii constructive.

1.2 Conducerea
Conducerea trebuie să rezulte din interacţiunea componentelor primare ale saniei descris mai sus, suplimentate cu bare stabilizatoare şi curele de cârmire.
La o sanie de dublu, conducerea poate fi suplimentată şi cu suporţi de picioare pentru sportivul din spate.
Suporţii de picioare trebuie fixaţi pe marginea superioară a portpatine de lemn şi nu pot depăşi marginea exterioară a patinei sau înălţimea secţiunii mediane a puntii anterioare.
Sistemele de frână mecanice sunt interzise.

1.3 Greutatea saniei
Începători masculin şi feminin     12 kg.
Tineret masculin şi feminin          12 kg.
Juniori masculin şi feminin           14 kg.
Masculin şi feminin                     14 kg.
Dublu                                        20 kg.
Greutaţile de mai sus sunt greutăţi maxime şi includ accesoriile atasate.

1.4 Dimensiunile saniei
1.4.1 Distanţa dintre marginile interne ale patinelor:
Maximum 450 mm.
Maximum 400 mm pentru săniile de tineret-desenul F
1.4.2 Distanţa dintre portpatine între cele 2 punţi:
Minimum 300 mm-desenul E
Minimum 250 mm pentru săniile de tineret-desenul E
1.4.3 Lăţimea saniei inclusiv manere si apărători de mâini:
Maximum 600 mm-desenul H
1.4.4 Înăltimea saniei de la marginea superioară a suportului punţii anterioare până la spatele saniei
Maximum 250 mm-desenul D
1.4.5 Înaltimea secţiunii mijlocii a punţii anterioare
Maximum 200 mm-desenul C
1.4.6 Unghiul patinelor:
Maximum 45 grade pentru simplu
Maximum 40 grade pentru dublu
Maximum 40 grade pentru tineret-desenul A
Unghiul/înclinaţia patinelor nu poate depăşi acest unghi în nici un punct. Măsurarea se face de la mijlocul punţii anterioare până la mijlocul punţii posterioare (măsura J)
Punţile saniei de începători trebuie încastrată în portpatine de sus în interiorul a 35 mm (măsura K)
Lăţimea maximă a portpatine 35 mm-desenul K
Înăltimea maximă a portpatine 65 mm-desenul L
1.4.7 Glisierele la săniile de simplu şi de dublu sunt amplasate în exteriorul portpatinelor, între cele 2 punţi (masura J)
Măsurarea se face de la mijlocul punţii din faţa la mijlocul punţii din spate (măsura J) minimum 50 mm-desenul G (de la marginea interioara a patinei, pe orizontală spre înafara), şi maximum 75 mm-desenul B (de la marginea glisierei vertical la amant).
1.4.8 Desenele servesc exclusiv pentru ilustrarea dimensiunilor specificate în regulament, fără a avea rol de proiect de construcţie.

Desenul 1-4: sanie generală, junior si dublu
Punti fata
 

Punti spate


Desenul 1-3: sanie începători-patine nemontate
Punti fata

Punti spate
 

1.5 Scaunul
1.5.1 Înălţimea scaunului în faţa mijlocului punţii anterioare poate fi de maximum 200   mm.
1.5.2 Scaunul nu poate depăşi spre înainte portpatinele.
1.5.3 Scaunul nu poate depăşi spre înapoi umerii sportivului.

2. Reglementări generale ale echipamentului

2.1 Generalitatea
2.1.1 Toate componentele echipamentului de cursă, inclusiv casca şi pantofii de cursă, trebuie să fie pe măsura sportivului.
Sunt interzise modificările ulterioare.
Este permisă utilizarea unui vizor.
Sunt interzise conexiuni aerodinamice între cap şi trunchi.
Sportivii sunt obligaţi să poarte echipamentul special de cursa atât la antrenament, cât şi la cursă.
2.1.2 Protecţiile adiţionale trebuie să fie pe măsura sportivului, şi nu pot fi mai groase de 10 mm.

2.2 Mânuşi
Forma şi lungimea ghearelor de pe mânuşi nu sunt reglementate.

2.3 Casca de protecţie
Purtarea caştii de protecţie este obligatorie pentru toţi sportivii.
Fiecare sportiv participant intr-o competiţie FIL trebuie să poarte o cască de protecţie în conformitate cu prevederile de securitate ale federaţiei sale naţionale. Casca trebuie să acopere urechile cu acelaşi material din care este confecţionata şi calota. Perforaţii pentru a îmbunătăţi auzul sunt premise (vezi poza).

2.4 Pantofii de cursă
2.4.1 Pantofii de cursă trebuiesc prevăzuţi cu cuie ferm fixate pe o placă ferm fixata la rândul ei pe talpă.

2.5 Costumul de cursă
Pentru producerea costumelor de cursă este premisă utilizarea doar a materialelor textile, a căror suprafaţa nu poate fi plastifiată sau impermeabilizată.

Inapoi

CAPITOLUL VI
Serviciile medicale

1. Reglementari generale

În timpul desfăşurării antrenamentelor oficiale şi competiţiilor FIL, trebuie să fie disponibile următoarele:
a) Un medic de concurs cu pregătire în asistenţa medicală de urgentă.
Se poate renunţa la prezenţa medicului în timpul antrenamentelor doar în concordanţa cu prevederile 1.1a, când în ţara organizatoare există un program de asistentă medicală de urgenţă legal aprobat şi a cărui respectare este obligatorie.
b) O ambulantă cu paramedic/asistent. Ambulanţa trebuie să fie echipată cu echipament de resuscitare, şi trebuie să poată pătrunde pe toate drumurile din jurul şi din vecinătatea pârtiei. Ambulanţa trebuie plasată astfel încât să poată prelua imediat un sportiv accidentat sau bolnav din orice zona a pârtiei.
Daca serviciile medicului sau ale ambulanţei devin indisponibile, cursa sau antrenamentul se vor întrerupe şi vor fi reluate doar atunci când aceste servicii redevin disponibile.

2. Responsabilitatea
Medicul de concurs şi personalul medical al ambulantei răspund de primul ajutor acordat sportivilor accidenta şi sau bolnavi. Medicul de concurs trebuie să notifice în scris directorul de concurs dacă participarea unui sportiv comporta un risc vital sau de sănătate ca urmare a unei boli, a unei accidentari sau a oricărei alte cauze medicale. (§4, cap.1.1.5).

3. Evacuarea sportivilor accidentali
Organizatorii trebuie să garanteze că persoanele accidentate pot fi evacuate din orice punct situat de-a lungul întregii pârtii fară a întâmpina vreo dificultate sau obstrucţie.

Inapoi

CAPITOLUL VII
Reglementari de publicitate
Aplicabilitate, procedee de măsurare

Aplicabilitate
Aceste reglementari sunt valabile pe parcursul desfăşurării competiţiilor FIL şi a evenimentelor media sau de publicitate, şi sunt aplicabile sportivilor şi oficialilor.

1. Măsurători
Dimensiunea unei mărci înregistrate sau comerciale este suprafaţa din interiorul liniei ce urmăreşte conturul integral al mărcii.
Dacă marca este conţinută într-o arie de culoare diferită, se va măsura toată această arie.
Respectarea dimensiunilor corecte ale unei mărci cade în responsabilitatea federaţiei naţionale.
La o competiţie FIL, directorul de concurs, delegaţii tehnici şi juriul au dreptul să verifice în orice moment dimensiunile.

2. Echipamentul de concurs
Pot apărea pe echipamentul de concurs marca producătorului şi/sau mărcile înregistrate ale altor sponsori.
Suprafaţa totală a mărcilor înregistrate (cu excepţia capului, mânuşilor si pantofilor) de pe echipamentul unei persoane nu poate depăşi 350 cm pătraţi.
Această suprafaţă poate fi divizată în maximum 8 părţi.
Suprafaţa maximă a fiecărei pârti nu poate fi mai mare de 100 cm pătraţi.
Mărcile aceluiaşi sponsor nu pot apărea una sub alta sau una lângă alta.
Amplasarea mărcilor este la latitudinea federaţiei naţionale.
Suprafaţa mărcilor va fi măsurată cu echipamentul dezbrăcat de pe sportiv.
Federaţia naţională  respectivă răspunde de respectarea regulamentului de reclama (plus prevederile aprobate in 2005).

3. Caşti de protecţie
Pe casca de concurs pot apărea 2 mărci ale producătorului  cu o suprafaţa maxima fiecare de 15 cm pătraţi dispuse pe fiecare parte deasupra urechilor.
Suprafaţa de reclama frontala aparţine exclusiv FIL (60 cm pătraţi).
Este permisă afişarea emblemei naţionale (max. 30 cm pătraţi) şi numelui sportivului (max. de 2 ori, scris cu litere înalte de max. 15 mm) fară a obstrucţiona reclama FIL.

4. Ochelari
Elasticul ochelarilor trebuie să corespundă designului comercial. 
Lăţimea elasticului va fi de max. 4 cm.
În cazul prezenţei a 2 benzi elastice, numai una va purta marca.

5. Căciuli, bentiţe, glugi
Căciulile, bentiţele, glugile, etc. pot purta max. 3 mărci ale producătorului şi/sau sponsorilor cu o suprafaţa totala de max. 90 cm pătraţi.

6. Numere de start
Este permisă reclama pe pieptarele de număr. Suprafaţa reclamei nu poate depăşi suprafaţa numărului în sine.
La competiţiile de dublu, ambii sportivi vor purta numere de concurs.
In competiţiile FIL si Cupele Mondiale este obligatorie purtarea pieptarelor cu numerele de concurs date de sponsorul FIL atât la antrenamente, cât şi la competiţie.

7. Pantofii de cursă
Pe pantofii de cursa poate apărea marca producătorului o singură dată pe fiecare. Mărimea mărcii nu poate fi mai mare decât cea a mărcii prezente pe produsul liber comercializat.

8. Mânuşi
Pe fiecare mânuşa poate apărea o singura data marca producătorului, in suprafaţa de max. 15 cm pătraţi.
Marca poate fi împărţită în 2 parţi.

9. Sania
În afara de marca producătorului, mai  pot apărea max. 5 mărci pe toată sania, dintre care doar 2 pot fi pe spatele scaunului.
Suprafaţa publicitară maximă de pe spatele scaunului nu poate depăşi 900 cm pătraţi.

10. Sportivii
Reclama cu sportivii este permisă doar cu aprobarea federaţiei lor naţionale.
Numele, titlul si poza sportivilor pot fi folosite o singură data pe fiecare reclamă.

11. Reclama interzisa
Cu condiţia ca să nu existe legi naţionale mai restrictive, sunt interzise următoarele reclame:
1. Pe sportiv şi pe sănii: reclame pentru tutun, droguri sau alcool.
Excepţie: reclama pentru berea fără alcool şi, la sportivii majori, reclama pentru produse cu un conţinut alcoolic de sub 10%.
2. În baza sportivă şi pe numerele de concurs: reclame pentru tutun, droguri sau produse alcoolice  cu un conţinut alcoolic de peste 10%. Biroul Executiv FIL poate aproba excepţii de la aceasta restricţie în urma unei cereri a organizatorului sau a administratorului bazei.
3. Publicitatea privind discriminarea religioasă, rasială, sau de orice altă natură.

Inapoi

CAPITOLUL VIII
Antrenamentul

     1. Antrenamente internaţionale

1.1 Înainte de competiţiile oficiale organizate de FIL toate Federatiile Naționale trebuie sa beneficieze zile de antrenamente naţionale sau internaţionale înainte de competiţia oficială.

1.2 Organizarea si participarea  la antrenamente pe partia respectiva depinde de Federatia Naționala care va stabili termenii si perioada de participare in contractul cu organizatorul evenimentului

     2. Antrenamentul oficial

2.1 Manşe oficiale
2.1.1 Trebuie să fie cel puţin un deschizător de pârtie înaintea fiecărei manşe de antrenament. Deschizătorul de pârtie nu are voie sa utilizeze partia numai după terminarea manşei de către toţi concurenţii.

                              Duble
Single                                        
Campionate FIL               Minimum 2                      Minimum 2
Cupa Mondiala                Minimum 2                      Minimum 2
Alte compeţii FIL             Minimum 1                     Minimum 1

2.1.2 Ordinea de start va fi stabilită la prima şedinţa cu şefii de echipa. Fiecare manşa oficială începe de la numărul 1 si se continua pana la ultimul număr 
Sportivi care participa la ambele probe, simplu şi dublu, au prioritate fată de ceilalţi.
2.1.3 Fiecare sportiv trebuie sa participe la minimum 1 manşă oficială sanie simplu şi sanie dublu.
Un sportiv poate participa la concurs chiar dacă nu a parcurs toată lungimea pârtiei.
2.1.4 Reducerea manşelor oficiale
Dacă din condiţii neprevăzute, căldura, vânt, zăpadă, directorul de concurs împreuna cu şeful pârtiei şi delegatul tehnic, cu consultarea directorului tehnic, pot să întreruptă antrenamentele sau sa fixeze o alta dată de antrenament.
În unele cazuri directorul de concurs cu consultarea directorului tehnic poate să determine şi să completeze numărul de manşe oficial.
2.1.5 În timpul antrenamentului menţionat în capitolul 3.3.5  se poate să ia startul câte un sportiv suplimentar la simplu şi la dublu.
Toţi participanţii la dublu pot să ia parte şi o manşa de antrenament la simplu.
2.1.6 Pentru antrenamente oficiale la dublu se va acorda o altă sesiune de antrenament.
2.1.7 În timpul competiţiei sunt interzise alte antrenamente decât cele oficiale.
2.1.8 Pârtia va fi închisă cu doua zile înainte de începere a manşelor oficiale.
2.1.9 În cazuri extreme cu aprobarea directorului de concurs şi a juriului, sportivii întârziaşi pot să participe la un număr de manşe oficiale  minime pentru participarea în competiţia respectivă.

2.2 Arbitraj
2.2.1 Timpul fiecărei manşe trebuie să cuprindă, timpul de start,doi timpi intermediari şi timpul final fiind adus la cunoştinţă  în scris.
2.2.2 Toate manşele de antrenament trebuie cronometrate electronic iar timpii transmişi oficial.
2.2.3 Oficialii şi sportivii nu au voie să intre în zona de arbitraj.
2.2.4 Măsurarea neoficială a manşelor este posibilă doar dacă directorul de concurs împreună cu directorul tehnic sunt de acord.

3. Inspecţia
Inspecţia la start este obligatorie în timpul antrenamentului şi trebuie să cuprindă verificarea întregului echipament.

Inapoi

CAPITOLUL IX
Pregătirea competiţiei

1. Înscrieri
Înscrierile sportivilor trebuie trimise organizatorului pâna la termenul limită.

2. Taxa de înscriere 
2.1 Taxa de înscriere pentru sportivi va fi plătită organizatorului care va elibera chitanţa şi numărul de start.
Pentru toţi competitorii FIL, valoarea taxei pe disciplina va fi determinată în euro de către Biroul Executiv FIL.
Taxa de înscriere rămâne în proprietatea organizatorului chiar şi atunci când o federaţie îşi retrage sportivi din competiţie.

3. Tragerea la sort
3.1 Timpul si locaţia unde va avea loc, va fi indicat în invitata oficială
3.2 Directorul concursului este persoana răspunzătoare pentru tragerea la sort.
3.3 În timpul trageri la sort juriul de concurs trebuie să fie prezent.
3.4 Procesul verbal al tragerii la sort trebuie sa fie înregistrat şi semnat de către directorul şi membri juriului de concurs
3.5 În timpul Campionatului FIL, maieurile trebuie să fie folosite pentru numărul de concurs de ambii sportivi în cardul probei de duble. Numărul de start trebuie să fie vizibil şi pe piept şi pe spate. Este interzisă fixarea maieurilor cu scoci mai lat de 5 cm.
In timpul festivităţii de premiere, cei trei învingători trebuie să poarte maieul de concurs, având numărul vizibil.
3.6 Ordinea de start pentru competiţie va fi trasă la sort la prima şedinţă tehnică pentru fiecare disciplina în parte. Schimbarea numărului de start nu este permisă.
3.7 Tragerea la sort va fi terminată odată cu începerea antrenamentelor.
Numele sportivului şi numărul de start pentru antrenamente rămân neschimbate.
Tragerea la sort computerizată este permisă.
La competiţiile FIL şi în Cupa Mondială, tragerea la sort se va efectua după clasamentul cupei mondiale (număr mic de puncte obţinute=primele extrageri la sort).
Sportivi care nu apar în clasamentul general al cupei mondiale au 0 puncte şi sunt extraşi primi.
3.8 pentru dublu, numele membrilor echipei trebuie să fie cunoscute înaintea extragerii la sort.
3.9 Înregistrarea numerelor de concurs la dublu este obligatoriu. 
3.10 Cupa Mondiala
Numerele de start sunt fundamentale şi nu se mai trag la sort, acordarea numerelor de start din timpul cupei mondiale din primul sezon nou se face în conformitate cu clasamentul general al cupei mondiale din sezonul precedent. Sportivului cele mai puţine puncte din WC primeşte numărului de start unu, ascendent până la câştigătorul WC. Prin introducerea acestui sistem de atribuire a numerelor de start in timpul curselor WC, numai sportivi cu acelaşi număr de puncte sau sportivii care nu au puncte trebuie să fie trase la sort.
În a doua cupă mondială, acordarea numerelor de start se va baza pe rezultatele obţinute anterior.
3.11 Lista de start se va anunţa public şi va fi expusă atât la start cât şi la sosire, făcându-se suficiente exemplare încât să primească şi şefi de echipa.

Inapoi

CAPITOLUL X
Programul competiţional şi rezultate

1 Startul

1.1 Reguli de start
Toate disciplinele trebuie să pornească de pe rampa de start.
Timpul de start şi ordinea de start: 
Timpul de start şi ordinea de start trebuie să fie afişat pentru sportivi atât la start cât şi la sosire.
Este responsabilitatea sportivului  de a se informa despre ordinea şi timpul de start.
În timpul OWG, campionate FIL, WC şi cupa intercontinentală, trebuie să avem de la unul pană la trei deschizători pe manşă.
La o întrerupere mai lungă a competiției, înainte de a se relua competiția, deschizătorul trebuie să facă o manşă înaintea continuării cursei.
Deschizătorii de pârtie nu au voie să folosească pârtia ca şi închizător. 
1.2 Apelul startului
La începutul fiecărei manşe trebuie anunțat pe speaker de lungul pârtiei la fiecare 15, 10, 5 minute începerea cursei.
După chemarea sportivului la start, sania se va verifica în zona de start.
Sportivului trebuie să meargă în zona de start înainte cu 2 minute şi poate fi însoțit de o singură persoană.
1.3 Comanda de start 
1.3.1 Comanda la start cu 10 secunde înainte de plecare este " atenție", ultimele 5 secunde vor fi anunțate astfel: 5,4,3,2,1 pleacă.
Ultimele secunde vor fi numărate de starter sau poate fi utilizat un ceas acustic care va număra ultimele 5 secunde înainte de plecare.
1.3.2 Startul este valabil dacă sportivului nu a trecut linia de plecare mai devreme de numărarea inversă a celor 5 secunde.
1.3.3 Toți sportivii care trec linia de start mai repede de 5 secunde alocate ca timp de pornire vor fi descalificaţi deoarece se consideră a fi un start fals.
1.3.4 În cazul în care un sportiv începe cursa după terminarea timpului alocat plecării, timpul final va fi calculat ca şi cum acesta ar fi plecat la comanda starterului.
1.3.5 În timpul WC şi campionatului FIL, se anunță start liber.
În același timp pe pârtie pot să existe două sanii, o sanie de simplu sau de dublu în coboare şi una în zona start, pregătindu-se.
1.4 Comanda de start pentru un start liber
1.4.1 În timpul campionatelor FIL şi cupa mondială, este permis de a lua startul numai după ce se anunță start liber.
Este permis doar unui sportiv sau o pereche de dublu să intre în pârtie în același timp.
1.4.2 Starterul dă ordinul de plecare când primește anunțul de la sosire că sosirea este liberă.
1.4.3 După comandă "startul este liber" sportivul trebuie să declanşeze numărătoarea, având la timp 20 de secunde.
1.4.4 În caz de întrerupere, sportivul are un minut timp de pregătire pentru a relua startul.
1.5 Start fals
Dacă exista un start fals şi vina nu aparține sportivului, starterul informează directorul de concurs care va da instrucțiuni pentru un nou start.
De îndată ce sportivul este gata să înceapă din nou, directorul concursului va decide ora de start pentru repetarea manșei .
1.6 Asistenţa la start
Este interzis a se folosi asistenţa pentru a obține o viteza mai mare în timpul antrenamentelor oficiale şi a competiţiilor.

2 Inspecția la start si la sosire

2.1 La start vor fi făcute următoarele verificări:
- greutatea saniei sau a cornului
- temperatura patinei
- măsurarea saniei sau a cornului
- fixarea numărului de start
Toate încălcările regulamentar trebuie să fie înregistrate într-un raport. După controlul materialelor acestea nu mai pot fi scoase din zona de start (dacă se amână startul). Greutatea saniei este verificate cu ajutorul unui cântar aşezat în zona de start. Greutăţi pentru cântar de minimum 1 kg trebuie să fie disponibil la start iar gradaţia să fie din 100 gr in 100 de gr.
Control la start şi la sosire
La start se fac următoarele controale:
- greutatea saniei
- temperatura patinelor
- măsurile saniei
- fixarea numărului de start
Toate datele de la control se trec într-un formular de protocol. După controlul oficial nu mai are voie nimeni să scoată sania din camera de start (cu excepția întreruperilor de start)
Greutatea saniei este controlată înainte de fiecare coborâre în sală de start.
O greutate oficială de cel puţin 1 kg trebuie să se găsească în start.
Cântarul trebuie să aibă o scală de 100 de grame.
2.2 Temperatura patinelor:
2.2.1 La start trebuie să se găsească 2 aparate de măsurat.
Unu aparat de măsură al temperaturii stă la dispoziţia arbitrului din start iar al doilea aparat de măsură este pus la dispoziţia atleţilor pentru a controla înainte de controlul oficial.
Temperatura oficială controlată a patinelor se va da de aparatul de măsură din sala de start.
Temperatura fiecărei patine va fi măsurată pe capra la fiecare al doilea control, măsurarea se poate face în orice punct în interiorul caprelor.
După ce s-a măsurat temperatura, patinele nu au voie să fie încălzite.
2.2.2 Diferenţa  de temperatură a patinelor , ce au fost măsurate la o înălţime între 0.5m şi 1m de la pământ nu are voie să fie mai mare de +5 grade fată de patina de referinţă. Coboară temperatura patinei de control sub -5 grade, are voie temperatura patinelor de concurs să fie la 0 grade. 
2.2.3 În camera de start este o patină de control într-un spaţiu ocrotit cu o lungime de 50 cm ce serveşte ca baza de măsurare.
Temperatura patinei de control trebuie să fie măsurată cu 30 de minute înainte de start. Din 15 în 15 minute se va relua acest control. Rezultatul este scris vizibil şi citeţ pe o tabla pusă la vedere. 
2.2.4 Nu au voie să se măsoare în acelaşi timp în camera de start  mai mult de două sănii
2.3 Măsurători şi carena (îmbrăcăminte)
2.3.1Controlul saniei se va face înainte de fiecare coborâre în cabina de start de un arbitru oficial cu o patina a FIL oficială.
2.4 Controlul
Probe aleatorii ale întregii sănii sau a pârtilor din ea pot fi făcute de un delegat tehnic la sfârşitul unei coborâri.

3. Reguli de cursă (pilotaj). Reguli generale

3.1 Reguli de bază
La toate competiţiile FIL întreaga suprafaţă între start şi sosire va fi parcursă șezând sau culcat pe sanie. Răsturnarea nu înseamnă oprire.
Competiţiile se desfășoară în orice condiţii meteo însa până la -25 de grade Celsius.
La temperaturi mai joase delegatul tehnic poate decide încheierea concursului.
3.2 Părăsirea saniei
3.2.1 Daca în cazul unei răsturnări atletul nu poate menţine sanie în alunecare are voie să işi ia elan pentru a pune sania în mişcare. 
3.2.2 NU este permis ajutorul unei a 3-a persoane
3.2.3 Este permisă legarea  sportivului de sanie dar doar cu legături cu arici sau cu legături ce se desfac imediat în cazul unei răsturnări.
3.2.4Folosirea unei scurtături intre start si sosire este interzisa.
3.3 Modificarea sau schimbarea saniei.
Schimbarea sau modificarea saniei între manşele unui concurs este permisă
3.4Comportament
Fiecare participant la competiție (atlet sau oficial) trebuie să se comporte fair-play cu şi fată de ceilalți. Orice abatere de la comportament va fi pedepsită conform deciziilor ce se vor lua pe moment de membrii executivului. 
3.5 Ordinea de start 
3.5.1 La concursurile ce se desfăşoară în 2 manşe, ordinea în a doua manşă va fi de la cel mai slab clasat până la cel mai bun clasat. După prima manşă se va afişa rezultatul primei manşe la start şi în sosire.
3.5.2 La concursurile din 3 manşe ordinea va fi în manşa a doua de la cel mai slab clasat la cel mai bun din prima manşă iar, în a 3-a manşă de la cel mai slab la cel mai bun din a 2-a manşă. După prima şi a 2-a manşă se publică rezultatele intermediare la start şi la sosire.
3.5.3 Cupa Mondială
În prima manşă startul se va lua în ordinea tragerii la sorţ   de la numărul 1 la sfârşit şi în manşa a 2-a  manşă de la ultimul la primul clasat. 
3.6 Opriri
3.6.1 Dacă un atlet este oprit în timpul unei curse de o persoană sau de altceva are dreptul să repete manşa
3.6.2 Arbitrul decide ora de start a reluării cursei
3.6.3 Timpul cursei reluate este cel valabil.

4. Sosirea
4.1 Sosirea trebuie trasată cu o linie colorată şi marcată cu timp electronic. Totodată trebuie marcat cu o pancartă publicitară sau pe care scrie sosire.
4.2 Sportivul trebuie să treacă linia în contact cu sania. 
4.3 La dublu trebuie amândoi să fie în contact cu sania, ordinea sportivilor nu este importantă.

5. Măsurarea timpului
5.1 Instalaţia de măsurare a timpului trebuie să fie automată şi să permită scrierea automată a timpilor. Trebuie să permită măsurarea a 2 timpi intermediari la sutimi. Locul celulelor trebuie marcat cu o linie colorată pe pârtie şi în antrenament şi în concurs.
5.2 Instalaţia trebuie verificată cel târziu după o ora de la concurs.
5.3 Pe lângă instalaţia principală trebuie să existe şi o a doua ce funcţionează independent cu cea principală. Dacă timpul este măsurat manual se va sincroniza ceasul din start cu cel din sosire. Timpii la start şi la sosire sunt trecuții pe o foaie de protocol împreună cu numărul de start şi dat din ziua respectivă.
5.4 Orice defecţiune se va anunța juriului iar acesta va opri concursul până se va putea face o evaluare exactă a timpuri. Pentru sportivii a căror cursă a fost afectată este valabil timpul instalaţiei secundare.
5.5 Atleţii sau  membrii echipelor nu au voie în camera de unde se înergistrează timpii.

6. Rezultate
6.1 Rezultatul oficial este dat de suma timpilor realizați în manşele de concurs. (exceptând concursul pe echipe)
6.2 În caz de timpi egali amândoi sportivii ocupă acelaşi loc.
6.3 Pe lista finală vor apărea şi reluatele  atleţilor descalificaţi ulterior  sau care nu au luat startul.
Nicht am strat (nu a fost la start) n.a.St
Nicht gestartet  (nu a luat startul) n.gest
Nicht im ziel (nu a ajuns in sosire) n.i.z
Disqualifiziert (descalificat) dis
6.4 Rezultatele oficiale trebuie semnate de juriu. Toţi membrii juriului vor fi menționați pe lista cu rezultate. Pe lista de rezultate se trec toţi atleţii. Pentru liste oficiale se foloseşte modelul de listă.
6.5 Fiecărui participant i se va da o listă cu rezultate la sfârşitul concursului. Preşedintele comisiei de sport şi reprezentatul presei vor primi şi ei câte o listă.
6.6 Timpul fiecărui sportiv va fi consemnat în scris imediat. Fiecare dovadă poate folosită fi în cazul unui protest sau contestaţie. Timpii fiecărei competiții vor fi păstrați de organizator cel Putin un an.

Inapoi

CAPITOLUL XI
Contestaţii

1. Motivul unei contestaţii
Dacă un concurent se consideră a fi fost dezavantajat datorită unor factori care au survenit pe parcursul antrenamentului oficial, al cursei sau în oricare alt moment al competiţiei, acesta sau căpitanul de echipă are dreptul de a înainta o contestaţie. Flash-ul unei camere de luat vederi nu constituie motiv de plângere (protest, contestaţie). Juriul decide asupra tuturor contestaţiilor. 
2. Procedură
2.1 Contestaţiile se formulează în scris, trebuie semnate de căpitanul de echipă sau de reprezentantul acestuia.
2.2 Contestaţia va fi înaintată preşedintelui juriului care, prin semnătură va confirma primirea, cu data şi ora. 
2.3 Taxa de contestaţie este 60 Euro (sau echivalentul valorii în valută convertibilă). Aceasta se plăteşte odată cu depunerea contestaţiei. 
2.4 Contestaţia scrisă se va depune în termen de 10 minute după încheierea antrenamentului oficial, al seriei respective sau după ce s-a întâmplat incidentul care a cauzat contestaţia.  
Dacă obiectul contestaţiei îl constituie descalificarea de către Directorul de Cursă, cele 10 minute vor fi cronometrate din momentul publicării informaţiei primite de la biroul de informaţii după încheierea manşei.
3. Verdict
3.1 Referitor la o contestaţie, juriul are obligaţia de a se întruni în termen de o (1) oră de la depunerea acesteia. 
Dacă motivul contestaţiei este cunoscut abia după cele 10 minute, juriul trebuie să analizeze cele semnalate. 
Termenul final este încheierea competiţiei (festivitatea de premiere). 
3.2 Juriul are latitudinea de a audia toate persoanele implicate sau a face apel la toate evidenţele relevante pentru a clarifica circumstanţele. 
De asemenea, juriul va decide care piese sunt relevante (spre exemplu, filme, înregistrări video etc.). 
Materialul va fi folosit doar pentru a ajuta în luarea unei decizii. 
3.3 Decizia juriului în privinţa tuturor contestaţiilor este definitivă. Poate fi atacată doar prin apel, în conformitate cu prevederile regulamentare ale FIL în această privinţă. 
Decizia va fi transmisă în scris persoanei care a înaintat contestaţia. 
3.4 Taxa de contestaţie va fi returnată integral persoanei care a contestat, dacă se constată că are dreptate. T
3.5 Dacă contestaţia este respinsă, taxa nu va mai fi returnată contestatarului, ci va intra în bugetul organizatorilor competiţiei. 
3.6 Dacă se constată nereguli sau încălcări ale regulamentului IRO după încheierea competiţiei, Biroul Executiv al FIL va decide în consecinţă.

Inapoi

CAPITOLUL XII
Decernarea titlurilor, Festivitatea de Premiere

1. Titluri pentru Campionatele Mondiale
Se acordă următoarele titluri:
1.1 Simplu masculin cu titlul:
"Campion Mondial la simplu masculin"
1.2 Simplu feminin cu titlul:
"Campioană Mondială la Simplu feminin"
1.3 Dublu cu titlul:
 "Campion Mondial la Dublu"
Ambii sportivi din echipaj primesc acelaşi titlu şi aceeaşi distincţie.
1.4 Concursul pe echipe cu titlul
“Campioană Mondială în Concursul pe Echipe”
Sportivii din echipaj primesc acelaşi titlu şi aceeaşi distincţie.
1.5 Se conferă aceleaşi titluri şi distincţii pentru Campionatele Mondiale de Juniori (cu excepţia concursului pe echipe).
2. Titluri pentru Campionatele Continentale
Se conferă aceleaşi titluri şi distincţii, cu menţiunea Campionatului Continental respectiv (fără competiţia pe echipe). 
3. Decernarea de titluri în cazul reducerii numărului de manşe
Dacă numărul manşelor (coborârilor) la o disciplină este redus, se acordă titlurile doar dacă toţi concurenţii participă la cel puţin o coborâre. 
4. Diplome
4.1 Diploma reprezintă o confirmare personalizată a participării într-un campionat sau la o competiţie.  Diplomele vor conţine următoarele: 
- Numele FN care a sponsorizat
- Tipul de campionat sau competiţie, precum şi disciplina în care a participat sportivul 
- Numele sportivului
- Locul ocupat de sportiv în clasamentul final
- Semnătura reprezentantului FIL, preşedintelui juriului şi a directorului de cursă
- Locul de desfăşurare a concursului, precum şi perioada
4.2 Toţi concurenţii şi oficialii care au participat trebuie să primească diplome.
5. Medalii
5.1 Pentru Campionatele FIL, Cupele Mondiale şi Europene la Sanie, medaliile se acordă pentru locurile 1-3.  
5.2. Medaliile sunt asigurate, după cum urmează:
- de către FIL, pentru Campionatele Mondiale şi Clasamentul general de Cupă Mondială;
- de către organizatori, pentru Campionatele Continentale, Cupele Mondiale individuale şi Cupele Europene la Sanie. 
6. Insigne pentru concurenţi şi oficiali 
Este obligaţia organizatorilor de Campionate Mondiale, Campionate Mondiale de Juniori sau Campionate Europene de a oferi insigne şi ecusoane sportivilor şi oficialilor. 
7. Cadouri simbolice şi suveniruri
Organizatorii competiţiei au dreptul de a oferi cadouri simbolice şi suveniruri participanţilor. 
8. Festivitatea de premiere şi încheierea competiţiei
8.1 Procedură
Organizatorii au obligaţia de a anunţa câştigătorul în zona de sosire, respectiv imediat după ce s-a încheiat concursul. 
8.2 Festivitatea de premiere pentru învingători, precum şi pentru locurile 2-3 la fiecare disciplină se desfăşoară, după cum urmează: 
- La festivitatea de premiere din cadrul Campionatelor şi competiţiilor FIL se ridică pe catarg steagurile naţionale ale celor trei finalişti, timp în care se intonează imnul naţional al ţării câştigătorului. 
- Dacă sunt mai puţin de trei finalişti într-o disciplină, festivitatea de premiere nu va avea loc. 
- Este permisă asocierea dintre festivitatea de premiere cu oferirea de flori. 
- În cazul în care sunt doi concurenţi clasaţi la egalitate pe primul loc, se vor intona imnurile naţionale ale în ordinea alfabetică a numelor lor de familie. 
- În cazul egalităţii la dublu, se foloseşte numele de familie al celui din faţă. In the case of a tie in doubles, the family name of the front man is used.
- În caz de egalitate se înalţă ambele drapele naţionale pe acelaşi catarg. 
8.3 Aceeaşi procedură este valabilă pentru toate competiţiile internaţionale. 
8.4 Medaliile se decernă primilor 3 clasaţi, la fiecare disciplină de către reprezentanţi ai FIL-ului. 
În cazul absenţei reprezentantului FIL, medaliile vor fi decernate de preşedintele juriului în cadrul unei ceremonii festive. 
8.5 Festivitatea de premiere pentru clasamentul general al Cupei Mondiale
Câștigătorii la general în probele de simplu masculin, simplu feminin şi dublu primesc trofeele de Cupă Mondială. 
Cei clasaţi la general pe locurile 2-3 în Cupa Mondială primesc de asemenea trofee. 
Primii trei clasaţi la fiecare disciplină, precum şi la total primesc medalii de aur, argint şi bronz. 
Trofeele de Cupă Mondială, medaliile şi diplomele sunt decernate în cadrul festivităţii de premiere de la ultima competiţie de Cupă Mondială (finala). 
Trofeele de Cupă Mondială, precum şi medaliile sunt asigurate de FIL. 
8.6 Festivitatea de premiere pentru clasamentul general în Cupa Europei la Sanie
Câștigătorii la general, precum şi locurile 2-3 la feminin, masculin şi dublu primesc trofee. Trofeele, oferite la finala Cupei Europei sunt asigurate de FIL.  
8.7 Festivitatea de premiere la Jocurile Tineretului FIL
Învingătorii la individual primesc medalii şi premii onorifice.  
8.8 La sfârşitul festivităţii de premiere, ca gest simbolic, după desfăşurarea unui campionat FIL şi într-un cadru ceremonios, preşedintele FIL sau un reprezentant al acesteia oferă drapelul FIL reprezentantului federaţiei naţionale care va găzdui următoarea ediţie a acelui campionat.

 

Inapoi

CAPITOLUL XIII
Prevederi regulamentare finale

1. Regulamentul Internaţional de Competiţie al FIL (IRO) pentru Piste Naturale este redactat în germană şi engleză. În caz de neclarităţi, prevalează varianta germana care este cea originală. 
2. Rezoluţiile sau amendamentele la IRO se vor face doar la Congresul Ordinar şi vor trebui adoptate cu o majoritate sima, cu excepţia situaţiei în care Statutul FIL, în anumite situaţii prioritare nu prevede altceva. Moţiunile de urgenţă privind modificarea IRO sunt permise doar în concordanţă cu prevederile Statutului. 
3. În cazuri excepţionale sau pe deplin justificate, modificările la IRO pot fi decise de Executivul FIL-ului, la propunerea comisiei de experţi corespunzătoare. Ele vor fi propuse pentru ratificare la următorul Congres al FIL. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul unor interpretări diferite, contradicţii sau omisiuni în Regulamentul IRO pentru Piste Naturale.
4. Modificările şi completările la IRO Piste Naturale intră în vigoare la începutul anului sportiv următor, respectiv 1 iulie.
5. Această ediţie a IRO Piste Naturale a intrat în vigoare la 1 iulie 2012. Automat, prevederile regulamentare din fostul IRO Piste Naturale ies din vigoare.

Inapoi

Anexa 2
Reguli pentru instruirea arbitrilor internaţionali

1. Generalităţi
1.1 Regulamentul de instruire FIL este un document de lucru obligatoriu pentru toate federaţiile naţionale membre FIL.
1.2 Pentru a oficia in competiţii FIL, pot fi numiţi arbitri aparţinând federaţiilor naţionale doar dacă posedă o licenţă de arbitru internaţional FIL obţinută în conformitate cu prevederile acestui regulament de instruire şi calificare.
1.3 Federaţiile naţionale au dreptul să organizeze instruirea şi calificarea arbitrilor internaţionali.
1.4 Sunt admişi la cursurile de instruire şi calificare doar membri ai federaţiei naţionale afiliata FIL.
1.5 Eliberarea licenţei de arbitru internaţional celor interesaţi se face numai după promovarea unui examen (test).
1.6 FIL poate retrage licenţa internaţională unui arbitru care în timpul oficierii a încălcat grav regulamentul sau a dat dovada de etica şi morală nesportivă.
De asemenea, licenţa internaţională poate fi retrasă dacă după mai mulţi ani, arbitrul respectiv nu poate face dovada că a oficiat sau ca a participat la un curs de reciclare.

2.   Instruirea
2.1 Sarcina federaţiei naţionale este să selecteze persoane apte care pot fi înscrise în vederea instruirii şi calificării ca arbitri internaţionali. Numărul acestora pentru fiecare federaţie naţională este nelimitat.
2.2 Pentru cursurile de instruire şi calificare, federaţia naţională va numi un instructor-şef şi 2 asistenţi care posedă cunoştinţele necesare pentru instruirea participanţilor.
2.3 Instruirea şi calificarea candidaţilor va fi făcută de către federaţia naţională.
Cursurile de instruire şi calificarea se vor ţine sub supravegherea federaţiei naţionale în conformitate cu planul de curs prevăzut în acest regulament, şi trebuie să conţină cel puţin 22 ore de curs.
2.4 Perioada de instruire nu va depăşi 6 luni de la data începerii cursului până la data susţinerii examenului.

3. Conţinutul lecţiilor
3.1 Toate capitolele Regulamentului Internaţional
3.2 Toate suplimentele Regulamentului Internaţional
3.3 Lucrul practic cu instrumentele de măsură
3.4 Lucrul în timpul unei competiţii FIL cu asumarea de sarcini precise şi discuţii

4. Componenta comisiei de examinare
4.1 Delegatul FIL
4.2 Preşedintele comisiei de examinare
4.3 Primul asistent al preşedintelui
4.4 Al doilea asistent al preşedintelui

5. Sarcinile comisiei de examinare
5.1 Comisia de organizare este numită de federaţia naţională şi va administra susţinerea examenului final al candidaţilor. De regulă, instructorul-şef va fi membru al comisiei de examinare.
5.2 Preşedintele comisiei de organizare trebuie să informeze responsabilul FIL al arbitrilor internaţionali asupra datei de susţinere a examenului cu cel puţin 8 săptămâni înainte, astfel încât să poată fi numit delegatul FIL şi să poată fi confirmat în scris de către federaţia naţională. Cheltuielile de masă şi transport ale delegatului FIL vor fi suportate de către federaţia naţională.
5.3 Se va întocmi un proces-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului.
Acest proces-verbal va fi semnat de către comisia de examinare şi de către delegatul FIL şi va conţine locul şi data desfăşurării examenului.
5.4 Delegatul FIL va trimite procesul-verbal responsabilului FIL al arbitrilor internaţionali.

6. Reguli de examinare
6.1 Examenul va fi susţinut scris şi oral.
Documentele de examinare vor fi furnizate de către  responsabilului FIL al arbitrilor internaţionali.
6.2 Comisia de organizare stabileşte durata probelor scrise şi orale.
6.3 Candidaţii care vor folosi surse externe ce pun la îndoială nivelul cunoştinţelor şi abilităţilor lor vor fi descalificaţi.
6.4 Este declarat admis candidatul care va răspunde corect la cel puţin 2/3 din întrebări.

7. Eliberarea licenţei de arbitru internaţional
7.1 Delegatul FIL eliberează licenţa şi insigna de arbitru internaţional candidaţilor care au promovat examenul.
7.2 FIL distribuie licenţele de arbitru internaţional sub forma de legitimaţie semnată de preşedintele FIL.
7.3 Numele si federaţia naţională a arbitrilor internaţionali va fi înscris în registrul FIL al arbitrilor internaţionali.
7.4 La prezentarea licenţei de arbitru internaţional, federaţiile naţionale membre FIL trebuie să permită accesul la competiţiile FIL, chiar dacă arbitrul respectiv nu oficiază în acea competiţie.
7.5 Comitetul Executiv al FIL poate retrage licenţa de arbitru internaţional unui arbitru ale cărui acţiuni aduc prejudicii reputaţiei FIL.

Inapoi

Anexa 4

Muster für Ergebnisliste – Deckblatt (model de lista de rezultate)
BEZEICHNUNG DER VERANSTALTUNG (descrierea concursului)
mit Datum (data)
Durchführender Verein: (clubul organizator)
FIL-Repräsentant: Name (reprezentant FIL)
(WC-Koordinator bei Weltcup) (coordonator de cupă mondială –în caz de cupă mondială)
Juryvorsitzender: Name Nation (preşedintele juriului)
Jurymitglied: Name Nation (membru juriului)
Jurymitglied: Name Nation (membru juriului)
Techn. Delegierter: Name Nation (delegat tehnic)
Rennleiter: Name (coordonator de cursă)
Startleiter: Name (coordonator de start)
Zielleiter: Name (coordonator de sosire)
Bahnleiter: Name (coordonator de pârtie)
Bahn-/Witterungsverhältnisse: (condiţii meteo şi de pârtie)
Anzahl der teilnehmenden Nationen: (nr de naţiuni participante)
Alphabetische Aufzählung in Kurzform: (enunerare alfabetică, prescurtări)
Wettkämpfer: Herren/Jun. Damen/Jun. Doppelsitzer/Jun.
ausgelost: (nr de concurenţi înscrişi) ...................................................................................................
ausgeschieden: (nr de concurenţi descalificaţi).....................................................................................
Unterschrift Unterschrift (semnătura)
Rennleiter Jury-Vorsitzender (președintele juriului)

bottom of page