top of page

REGULAMENT
PRIVIND STATUTUL, LEGITIMAREA SI  TRANSFERUL SPORTIVILOR
CARE PRACTICA BOBUL, SKELETONUL SI SANIA DE COMPETITIE

EDITIA 2017

PREAMBUL  

CAPITOLUL  I  

CAPITOLUL  II LEGITIMAREA SPORTIVILOR

CAPITOLUL III DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE SPORTIVILOR DIN BOB, SKELETON ŞI SANIE

CAPITOLUL IV DREPTUL DE PARTICIPARE ÎNTR-O COMPETIŢIE OFICIALĂ

CAPITOLUL V TRANSFERUL SPORTIVILOR

CAPITOLUL VI PUNEREA LA DISPOZIŢIE A SPORTIVILOR PENTRU
ACŢIUNILE LOTURILOR NAŢIONALE

CAPITOLUL VII ABATERI ŞI SANCŢIUNI

CAPITOLUL VIII LITIGII

CAPITOLUL IX DISPOZIŢII FINALE

PREAMBUL
1. Prezentul regulament se referă la statutul, legitimarea şi transferarea de la un club la altul a sportivilor din bob, skeleton şi sanie pe plan naţional.
2.Dispoziţiile acestui regulament sunt obligatorii pemtru toţi membrii afiliaţi ai F.R.B.S. şi pentru sportivii legitimaţi ai acestora, orice litigii urmând să fie soluţionate pe baza aplicării acestor reglemetări.

CAPITOLUL  I

Art.1. (1) Sportivii membrilor afiliaţi ai F.R.B.S. sunt amatori.
(2)Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea bobului, skeletonului sau saniei de competiţie, nu au relaţii contractuale de muncă cu cluburile sau asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi.
(3)Potrivit legii, introducerea sportului profesionist şi condiţiile de practicare a acestuia în bob, skeleton şi sanie se stabilesc prin hotărârea Guvernului, iniţiată de Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Sport, la propunerea F.R.B.S., facută în conformitate cu statutele şi regulamentele F.I.B.T. şi F.I.L.
Art.2. F.R.B.S., asociaţiile sportive şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie şi cluburile sportive de bob/skeleton/ şi/sau sanie sunt obligate să ţină evidenţa sportivilor aflaţi în jurisdicţia lor, într-un registru special.
Art.3. Statutul F.R.B.S., regulamentele sau normele emise de F.R.B.S., ori alte hotărâri ale Comitetului Federal al F.R.B.S. angajează răspunderea sportivilor din bob, skeleton şi sanie, ei fiind obligaţi să se supună prevederilor acestora şi autorităţii jurisdicţionale şi disciplinare a F.R.B.S.
Art.4. (1) Prezentul regulament vizează:
(1)Instaurarea unor raporturi echitabile între unităţile sportive, între acestea şi sportivii care practică bobul, skeletonul şi sania de competiţie.
(2)Asigurarea stabilităţii şi continuităţii în activitatea sportivilor legitimaţi ai secţiilor de bob, skeleton şi sanie.
(3)Stimularea tuturor factorilor interesaţi în domeniul bobului, skeletonului şi saniei pentru asigurarea celor mai bune condiţii de pregătire a sportivilor.

CAPITOLUL  II
LEGITIMAREA SPORTIVILOR

Art.5.Sportivii din bob, skeleton şi sanie pot participa la competiţiile organizate de F.R.B.S. sau de alţi organizatori, cu autorizarea FRBS dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a)Sunt legitimaţi la unul din cluburile afiliate, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament;
b)Posedă carnetul de legitimare pe care sunt aplicate viza anuală a federaţiei şi viza medicală acordată de unitatea sanitară competentă;
c) Pe bază de invitaţii, pot participa la competiţiile oficiale naţionale sau locale de bob, sanie şi skeleton, şi sportivi provenind de la cluburi sau asociaţii din alte ţări, care nu sunt cetăţeni români, cu respectarea regulamentelor de participare, dar aceştia nu pot fi incluşi în clasamentul oficial al campionatelor naţionale.
Art. 6.Legitimarea sportivilor se efectuează la secretariatul F.R.B.S. pe baza următoarelor documente:
a) Cerere tip de legitimare completată şi semnată de sportiv, precum şi de reprezentantul clubului sportiv pentru care se legitimează, parafată cu ştampila acestuia.
b) Avizul medical favorabil, consemnat într-un document separat sau pe cererea de legitimare, eliberat de unităţile de medicină sportivă. Avizul medical va purta parafa medicului şi ştampila unităţii medicale respective;
c) Încuviinţarea scrisă pentru legitimare şi acordul de a practica bobul/skeletonul/sania de competiţie dată de părinţii/tutorele minorilor, certificată de directorul/preşedintele clubului care solicită legitimarea şi parafată cu ştampila acestuia.
d) Cartea (buletinul) de identitate în copie sau, numai pentru minorii sub 14 ani, certificatul de naştere în copie, certificate conform cu originalul de directorul/preşedintele clubului, parafate cu ştampila acestuia;
e) Două fotografii identice şi recent făcute;
f) Chitanţa de plata a taxei de legitimare;
g) Exclusiv pentru sportivii minori, sub 18 ani care se vor legitima la bob şi sportivii minori sub 16 ani care se vor legitima la skeleton –  acordul de a practica bobul, respectiv skeletonul de competiţie dat de părinţii/tutorele minorilor, sub semnătură autentificată la notariat.
Art.7.(1) Organele de specialitate/persoana desemnată din cadrul F.R.B.S., care efectuează legitimarea, eliberează carnetul de legitimare  are obligaţia să păstrezeze toate documentele depuse şi să înregistreze legitimarea într-un registru special. Acest document se completează cu caractere majuscule. Legitimaţia va cuprinde:
►semnătura şi ştampila F.R.B.S.;
►rubrici destinate vizelor medicale, vizelor anuale;
►semnătura sportivului privind însuşirea şi respectarea Statutului şi a regulamentelor F.R.B.S.
(2)În caz de pierdere a carnetului de legitimare, F.R.B.S. poate elibera o legitimaţie – duplicat, pe baza înscrierilor din cererea tip de legitimare a sportivului având la dispoziţie următoarele documente:
a) cererea de eliberare a duplicatului, întocmită de delegatul clubului, semnată şi ştampilată de director/preşedinte;
b) chitanţa de plată a taxei pentru eliberarea duplicatului;
c) două fotografii identice şi recente.
Art.8.(1)În situaţia în care înscrisurile din carnetul de legitimare prezintă ştersături, modificări, adăugiri, sportivul a terminat junioratul, carnetul este deteriorat sau rubricile sale au fost completate în întregime, se va proceda la preschimbarea carnetului.
(2)Pentru preschimbarea carnetului sunt necesare următoarele documente:
a) cerere de preschimbare a carnetului;
b) dovada achitării costului carnetului;
c) două fotografii identice şi recent făcute;
d) Cartea (buletinul) de identitate în copie sau, numai pentru minorii sub 14 ani, certificatul de naştere în copie, certificate conform cu originalul de directorul/preşedintele clubului, parafate cu ştampila acestuia.
Art.9. Carnetele de legitimare ale sportivilor la terminarea perioadei junioratului, în mod obligatoriu, vor fi preschimbate cu noi carnete ce vor avea fotografii recente.
Art.10. Orice fel de ştersături, adăugiri, corecturi sau modificări în cererile şi în carnetele de legitimare atrag respingerea cererii de legitimare, respectiv anularea carnetului de legitimare.
Art.11. Un sportiv poate fi legitimat dacă:
a) nu a mai fost legitimat anterior la nici un club afiliat la F.R.B.S.;
b) s-a transferat de la un club afiliat altei federaţii naţionale pe baza unui certificat internaţional de transfer, în conformitate cu prevederile F.I.L. şi F.I.B.T.
Art.12.(1) Legitimarea la oricare club afiliat al F.R.B.S. se face pe tot parcursul anului, în cazurile prevăzute la art.11, dar nu cu mai puţin de 7 zile înaintea începerii unei competiţii la care sportivul urmează să participe, la secretariatul F.R.B.S.
(2) Prin asimilare, un sportiv legitimat poate deveni nou legitimat şi are dreptul să solicite legitimarea la oricare club afiliat al F.R.B.S., respectând prevederile art.12(1), în următoarele cazuri:
a) sportivii care nu au participat la nici o competitie oficială din calendarul sportiv intern timp de doi ani;
b) sportivii disponibilizaţi ca urmare a schimbării sediului clubului în altă localitate, a efectuării unei fuziuni, ce are ca rezultat schimbarea sediului în altă localitate ori ca urmare a încetării afilierii la F.R.B.S. a clubului respectiv;
c) sportivii juniori din cadrul cluburilor sportive şcolare, liceelor cu program sportiv, colegii  – la terminarea junioratului, cu excepţia unor clauze prevăzute în contractul de dublă reprezentare.
(3) Termenul de doi ani prevăzut la alineatul 2 lit. a) se socoteşte astfel:
a) de la data legitimării, în cazul în care sportivul nu a participat la nici o competiţie oficială;
b) de la data ultimei competiţii oficiale susţinută de sportiv pentru clubul la care a fost legitimat, aceasta însemnând participarea efectivă în competiţie şi nu numai simpla înscriere la antrenamente oficiale sau competiţie, plata sau neplata vizei anuale nu poate fi invocată în acest caz; 
c) în cazul când sportivul respectiv a fost suspendat ca urmare a unor abateri săvârşite în ultima competiţie desfăşurată, termenul de doi ani se calculează de la data terminării sancţiunii.
(4) Cazurile de asimilare prevăzute la alin. 2, lit b se dovedesc cu documente din care rezultă schimbarea situaţiei juridice a clubului afiliat.
Art.13. Sportivii din bob, skeleton şi sanie au drept de legitimare la un singur club în aceeaşi perioada de timp pe disciplină. În cazul în care un sportiv semnează două sau mai multe cereri de legitimare, are prioritate cererea cu cea mai veche dată de înregistrare la F.R.B.S., iar persoanele vinovate vor fi sancţionate potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE SPORTIVILOR DIN BOB, SKELETON ŞI SANIE

Art.14. Principalele drepturi ale sportivilor din bob, skeleton şi sanie sunt:
a) să li se asigure mijloacele necesare pentru pregătire, sprijin ştiinţific şi medical necesar (inclusiv prim-ajutor), refacere şi recuperare adecvate pentru antrenamente şi competiţii, încadrarea în sistemul de educaţie şi deplină integrare socială şi profesională;
b) să li se încheie o asigurare de către clubul la care sunt legitimaţi sau de către F.R.B.S. pe perioada convocării la loturile naţionale pentru riscurile în caz de accidente sau deces, provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi/sau competiţiilor oficiale;
c) să-şi desemneze la prima competiţie din calendar sportiv intern prin vot deschis al tuturor sportivilor participanţi la acea competiţie, câte un reprezentant al sportivilor la sanie, bob şi skeleton, care vor putea participa în calitate de invitat fără drept de vot la şedinţele comisiilor tehnice de bob/sanie/skeleton şi în cadrul adunării generale ordinare a F.R.B.S.;
d) sportivii de performanţă au dreptul să beneficieze de renta viageră, în condiţiile legii după terminarea activităţii ca sportiv activ;
e) alte drepturi prevăzute de lege.
Art.15. (1) Îndatoririle principale ale sportivilor din bob, skeleton şi sanie sunt:
a) să respecte programul de pregătire stabilit de conducerea clubului şi/sau F.R.B.S.;
b) să participe la competiţii, în funcţie de valoarea, pregătirea şi forma lor sportivă;
c) să respecte prevederile Statutului şi regulamentelor F.R.B.S., precum şi Statutul şi regulamentele de ordine interioară ale clubului la care este legitimat;
d) să păstreze disciplina şi să respecte regulile de conduită în societate, atât la pârtie, cât şi înafara ei;
e) să execute întocmai hotărârile şi dispoziţiile juriilor de competiţie;
f) să aibă o ţinută vestimentară regulamentară;
g) să aibă o atitudine corectă şi decentă faţă de public;
h) să nu incite coechipierii şi publicul la acte de violenţă sau dezordine;
i) să nu îşi determine coechipierii să abandoneze cursa;
j) să participe la ceremonia de deschidere, de premiere şi de închidere a competiţiei;
k) alte îndatoriri prevăzute de lege.
(2)Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea sancţiunilor în raport cu gravitatea faptelor, conform prevederilor regulamentare.

CAPITOLUL IV
DREPTUL DE PARTICIPARE ÎNTR-O COMPETIŢIE OFICIALĂ

Art.16. Sportivii din bob, skeleton şi sanie au drept de participare în competiţii pentru clubul la care sunt legitimaţi, după cum urmează:
a) sportivii nou legitimaţi – de la data eliberarii carnetului de legitimare;
b) sportivii asimilaţi ca nou legitimaţi – de la data înregistrării în carnetul de legitimare;
c) sportivii transferaţi de la un club la altul – de la data înregistrării la F.R.B.S.;
d) în caz de sancţiuni cu suspendare, de la data terminării sancţiunii;
Art.17. Dreptul de participare dobândit de sportivii legitimaţi, potrivit art.16,  poate fi exercitat dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) există acordul F.R.B.S., dovedit prin aplicarea pe carnetul de legitimare a vizei anuale;
b) există avizul favorabil al unităţii medico–sportive competente sub forma vizei medicale aplicate pe carnetul de legitimare,;
c) sportivul este acoperit pe perioada respectivei competiţii de o asigurare valabilă, pentru riscurile de accidentare sau deces provenite dintr-o accidentare survenită în cursul antrenamentelor şi competiţiilor oficiale de bob/skeleton şi/sau sanie;
d) exclusiv pentru sportivii minori, sub 18 ani care practică bobul şi sportivii minori sub 16 ani care practică skeletonul – prezintă acordul de a practica bobul, respectiv skeletonul de competiţie dat de părinţii/tutorele minorilor, sub semnătură autentificată la notariat;
e) sportivul certifică prin semnătura pe legitimaţie că a luat la cunoştinţă  şi declară că este de acord cu prevederile Statutului şi ale regulamentelor F.R.B.S.
f) dacă a participat la antrenamentul oficial şi s-a calificat la respectiva competiţie;
g) sportivul nu are calitatea de oficial în competiţia respectivă.
Art.18.Controlul îndeplinirii condiţiilor necesare exercitării dreptului de participare în competiţii este obligatoriu şi este în sarcina juriului, care este dator să-l efectueze înainte de începerea oricărei competiţii (înainte de antrenamentele oficiale) şi să nu permită participarea la competiţii a sportivilor care nu îndeplinesc condiţiile arătate anterior.
Art.19.Viza anuală se aplică pe carnetele de legitimare pentru fiecare an competiţional, începând cu data de 1 iulie a anului în curs până cu 7 zile înainte de participarea la prima competiţie a respectivului sportiv la sediul F.R.B.S.
Art.20.(1) Controlul medical al sportivilor legitimaţi este obligatoriu şi se efectuează periodic şi ori de câte ori este nevoie la unităţile de medicină sportivă.
(3) Viza medicală aplicată pe carnetul de legitimare va cuprinde :
a) data şi numărul de înregistrare a efectuării controlului medical; b) semnătura şi parafa medicului; c) ştampila unităţii sanitare în cadrul careia s-a efectuat controlul.
(4) Neefectuarea controlului medical obligatoriu, atrage suspendarea exercitării dreptului de participare în antrenamente şi competiţii a sportivului respectiv, până la îndeplinirea acestei cerinţe.
Art.21.(1) Un sportiv legitimat la unul din membrii afiliaţi la F.R.B.S. poate participa la competiţii internationale oficiale numai dacă are acordul F.R.B.S. şi licenţa de participare specifică F.I.B.T. şi F.I.L. eliberate de F.R.B.S.
(2) Unui sportiv i se eliberează licenţa de participare internaţională pe baza următoarelor documente:
a) cerere scrisă a clubului afiliat către F.R.B.S. pentru acord de participare. Pentru participarea la campionatele mondiale şi europene, cererea trebuie depusă la F.R.B.S. cu minim 21 zile înaintea competiţiei, fiind necesar avizul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret cu 14 zile înainte de desfăşurarea respectivelor campionate;
b) o fotografie recentă color a sportivului (tip pasaport).
(3) Pentru ierarhizarea cererilor de eliberare a licenţelor internaţionale se vor aplica criteriile de selecţie la lotul naţional; cererile vor primi avizul comisiei tehnice de specialitate; 
(4) Organele de specialitate/persoana desemnată din cadrul F.R.B.S. are obligaţia să păstrezeze toate documentele depuse şi să înregistreze evidenţa licenţelor de participare specifice F.I.B.T. şi F.I.L. eliberate de F.R.B.S. într-un registru special.
(5) Licenţele F.I.B.T. şi F.I.L. se vor depune la F.R.B.S. după terminarea competiţiei internaţionale la care s-a participat în termen de cinci zile lucrătoare.

CAPITOLUL V
TRANSFERUL SPORTIVILOR

Art.22. (1)Transferul sportivilor din bob, skeleton şi sanie constă în trecerea lor de la clubul la care sunt legitimaţi la un alt club cu acordul sportivului şi al celor două cluburi, cu excepţia prevederilor atr.28.
(2) Transferul sportivilor de bob, skeleton şi sanie se efectuează numai de către F.R.B.S., organele de specialitate/persoana desemnată din cadrul F.R.B.S., care efectuează transferul are obligaţia să păstrezeze toate documentele depuse şi să înregistreze transferul într-un registru special.
Art.23.(1)Transferul sportivilor se efectuează în perioada 1.04–1.09. a fiecărui an calendaristic.
Art.24. Transferurile de sportivi se pot efectua: 
a)  Pe plan intern,  competenţa de a aproba transferul aparţine Biroului Executiv al F.R.B.S.;
b) (1) Pe plan internaţional, în vederea împrumutului pe perioadă determinată a unui sportiv legitimat la un club afiliat F.R.B.S., pe baza acordului scris al clubului/asociaţiei afliate F.R.B.S. sau în cazul dublei reprezentări este obligatoriu acordul ambelor cluburi/asociaţii, cu consimţământul scris al sportivului în cauză, precum şi a solicitării scrise a clubului afiliat altei federaţii naţionale care doreşte transferul, conform reglementărilor în vigoare ale F.I.L. şi F.I.B.T.; competenţa de a aproba transferul aparţine Comitetului Federal al F.R.B.S.
(2) Toate cerinţele prevăzute la alin (1) vor ţine cont de angajamentele şi obligaţiile asumate de club în vederea realizării obiectivelor F.R.B.S. şi a membrilor acesteia în anul în curs.
(3) Dreptul unui sportiv de a concura pentru o altă federaţie sportivă naţională de bob şi sanie se va acorda numai de către F.R.B.S., cu respectarea regulamentelor F.I.L. şi F.I.B.T. În acest caz F.R.B.S. îşi rezervă dreptul de a stabili condiţiile tranferului cu federaţia naţională de bob şi/sanie sanie din ţara respectivă.
Art.25.(1) Transferul sportivilor din cadrul cluburilor sportive şcolare între ele sau între acestea şi celelalte unităţi de învăţământ cu profil sau secţii sportive se realizează în baza acordului celor două unităţi interesate, pe o perioadă determinată sau definitivă fără a pretinde nici un fel de taxe sau bunuri materile între acestea.
(2) Transferul sportivilor din cadrul cluburilor sportive şcolare la cluburi din afara sistemului de învăţământ se realizează în baza acordului celor două unităţi interesate, pe o perioadă determinată sau definitivă cu achitarea obligaţiilor financiare de către clubul care solicită transferul. Negocierea se va face conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare.
(3) Sportivii din cluburile sportive şcolare care nu mai frecventează o formă de învăţământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste cluburi până la terminarea junioratului. Transferul lor se va face respectând prevederile alin. (1)/(2).
Art.26.(1)Transferul unui sportiv din bob, skeleton şi sanie se face pe baza depunerii la F.R.B.S. a următoarelor documente:
a) Cerere de transfer pe formularul tip al F.R.B.S.;
b) Carnetul de legitimare al sportivului;
c) Chitanţa de plată a taxei de transfer;
d) Alte documente justificative, pe baza cărora se motivează cererea de transfer, după caz.
Art.27.(1) Taxa de transfer este cea stabilită anual de Comitetul Federal al F.R.B.S.
(2) Taxa de transfer  se depune la F.R.B.S. numerar sau prin ordin de plată.
(3) Neachitarea taxei de transfer atrage dupa sine anularea transferului.
(4) Cluburile care eliberează pentru acelaşi sportiv acorduri de transfer pentru mai multe cluburi în aceeaşi perioadă de transfer, vor fi sancţionate potrivit « Regulamentului Disciplinar » al F.R.B.S.
(5) Sportivii care, în aceeaşi perioadă de transfer, depun la F.R.B.S. două sau mai multe cereri de transfer, vor fi sancţionaţi conform prevederilor din « Regulamentul Disciplinar » al F.R.B.S.
(6) Semnarea în fals a sportivului sau a acordului de transfer atrage după sine sancţionarea persoanelor vinovate, potrivit « Regulamentului Disciplinar » al F.R.B.S.
Art.28. F.R.B.S. poate aproba transferul pentru sportivii din bob, skeleton şi sanie fără respectarea prevederilor de la art.22 şi art.23 în următoarele situaţii :
a) Schimbarea domiciliului părinţilor sau a tutorelui minorului şi/sau a unităţii de învăţământ, după caz, în altă localitate pentru sportivii până în 18 ani;
b) sportivii disponibilizaţi ca urmare a schimbării sediului clubului în altă localitate, a efectuării unei fuziuni, ce are ca rezultat schimbarea sediului în altă localitate ori ca urmare a încetării afilierii la F.R.B.S. a clubului respectiv;
c) Pentru sportivii care au fost cuprinşi în clasele a IX-a – a XII-a într-o unitate de învăţământ cu secţie afiliată la F.R.B.S., în altă localitate decât cea de domiciliu, cu excepţia cazurilor când aceştia sunt sub contract de dublă reprezentare la momentul depunerii cererii de transfer;
d) sportivii care nu au participat la nici o competiţie oficială timp de doi ani.

CAPITOLUL VI
PUNEREA LA DISPOZIŢIE A SPORTIVILOR PENTRU ACŢIUNILE LOTURILOR NAŢIONALE

Art.29.(1) Cluburile de bob, skeleton şi sanie, indiferent de statutul lor, au obligaţia de a pune la dispoziţia F.R.B.S. sportivii selectionaţi pentru loturile naţionale.
(2) Un club care pune la dispoziţie sportivi în scopul prevăzut la alin.(1) nu are dreptul la nici o indemnizaţie financiară.
Art.30.(1) Sportivii minori, sub 18 ani, convocaţi la loturile naţionale trebuie să prezinte acordul de a practica bobul/skeletonul/sania de competiţie dat de părinţii/tutorele minorilor, sub semnătură autentificată la notariat; pentru ceilalţi sportivi este necesară semnarea Declaraţiei de responsabilitate. 
(2) Un sportiv care nu se poate prezenta la convocarea F.R.B.S. ca urmare a unei accidentări sau a unei boli, trebuie să se supună examenului medical efectuat numai la I.N.M.S. Bucureşti.
(3) Un sportiv care nu se poate prezenta la convocarea F.R.B.S. din  alte cauze decât cele medicale trebuie să prezinte documente justificative sau declaraţie pe propria răspundere.
(4) Clubul care refuză să pună la dispoziţie sportivii săi convocaţi pentru loturile naţionale sau care nu permite  acestora să se prezinte la convocări va fi sanctionat potrivit prevederilor regulamentare.
Art.31. Spotivii selectionaţi în  loturile naţionale sunt asiguraţi pentru accidente de către F.R.B.S.pe perioada convocării.

CAPITOLUL VII
ABATERI ŞI SANCŢIUNI

Art.32. Constituie abateri de la prevederile prezentului regulament:
►Efectuarea cu rea credinţă a unor modificări în cererile şi carnetele de legitimare, în acordurile de transfer, în actele adiţionale la acestea, precum şi în alte documente oficiale.
►Semnarea unui număr de două sau mai multe cereri de legitimare ;
►Nedepunerea la F.R.B.S. a taxei de transfer ;
►Refuzul de a se supune sau prezenta la examenul medical pentru constatarea unei pretinse accidentări sau îmbolnăviri a sportivului convocat de F.R.B.S. pentru acţiunile loturilor  naţionale;
►Participarea în competiţii pentru cluburile la care sunt legitimaţi a sportivilor convocaţi de F.R.B.S. pentru acţiunile loturilor naţionale, pe timpul cât a durat sau trebuia să dureze punerea la dispoziţie de către cluburile respective.
Art.33. Abaterile sportivilor de la prevederile art.32 din prezentul regulament, se sancţionează potrivit dispoziţiilor « Regulamentului Disciplinar » al F.R.B.S.

CAPITOLUL VIII
LITIGII

Art.34.(1) Cluburile, reprezentanţii sau sportivii lor au obligaţia să procedeze la negocieri în caz de litigiu şi, numai dacă nu vor ajunge la consens, pot sa recurgă la instanţele de jurisdictie sportivă ale F.R.B.S. Litigiile de această natură nu pot fi duse în faţa instanţelor judecătoreşti.
(2) Comisiile de specialitate ale F.R.B.S., potrivit compeţentelor lor, soluţionează litigiile referitoare la :
a) acordurile de transfer între cluburi
b) executarea clauzelor contractuale dintre cluburi, precum şi dintre cluburi şi sportivi ;
(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi ai F.R.B.S. şi membrii acestora, litigiile apărute în legătură cu aplicarea respectivelor prevederi urmând să fie soluţionate pe cale amiabilă de către părţile aflate sub contract şi în măsura în care nu vor fi soluţionate pe cale amiabilă acestea urmează să fie soluţionate de către organele cu activitate jurisdicţională din cadul F.R.B.S. Litigiile de această natură nu pot fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de drept comun.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE

Art.35.(1) Cererea de legitimare, Cererea pentru eliberarea licenţei de participare internaţională, Cererea de transfer şi Declaraţia de responsabilitate sunt anexe la prezentul regulament şi fac parte integrantă din acesta.
(2) Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Federal al F.R.B.S. în şedinţa sa din data de 22 SEPTEMBRIE 2017 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.
(3)Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.

bottom of page