top of page

 STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE A BOBULUI, SKELETONULUI ŞI SANIEI

 

 

Programul strategic
privind activitatea de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale
de competiţie din România
pe perioada ciclului olimpic 2010 – 2014

 • INTRODUCERE

Prin lansarea şi susţinerea prezentei strategii, elaborate pentru ciclul olimpic 2010-2014 se propune alinierea activităţii sportive interne de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale la standarde internaţionale şi satisfacerea intereselor naţionale în acord cu practica şi normele internaţionale de specialitate.
Misiunea Federaţiei Române de Bob şi Sanie este de a organiza şi dezvolta activitatea de bob, sanie, skeleton de competiţie din România prin mijloacele specifice unei federaţii naţionale.
În conceperea strategiei s-a pornit de la poziţia federaţiei, locul pe care instituţia noastră doreşte să-l ocupe, potenţialul şi sfera în care aceasta acţionează. Prezenta Strategie a fost elaborată de grupul de lucru numit prin Hotărârea Comitetului Federal al Federaţiei Române de Bob şi Sanie, care a colectat date în urma consultării membrilor afiliaţi, a tehnicienilor implicaţi direct în procesul de pregătire a sportivilor,  a reprezentanţilor unor instituţii cu atribuţii în domeniul sportului, administraţiilor publice locale, precum şi a unor persoane neimplicate direct în activitatea noastră ca aplicaţie a metodei Brainstorming. S-au stabilit direcţii de acţiune pentru eficientizarea activităţii de bob, sanie, skeleton în scopul realizării obiectivelor strategice.

Principalele elemente conturate sunt orientate către:

 • Participarea activă a membrilor afiliaţi, în cât mai multe discipline (bob, sanie, skeleton), probe ale acestora şi categorii de vârstă;

 • Creşterea numărului de practicanţi ai bobului, saniei, skeletonului cu precădere la categoriile de vârstă copii şi juniori, în scopul asigurării schimbului de generaţii la loturile naţionale;

 • Susţinerea membrilor afiliaţi privind practicarea şi încurajarea practicării bobului, saniei, skeletonului şi saniei în România;

 • Susţinerea activităţii de performanţă, în vederea creşterii calitative şi cantitative a performanţelor din bob, sanie, skeleton  interne şi internaţionale.

Graficul de realizare în timp al Strategiei cuprinde:

Obiective/măsuri pe termen scurt (2011) – care vizează, în principal, activităţi de organizare şi funcţionare a Federaţiei Române de Bob şi Sanie -  resurse umane, colaborarea ştiinţifică, asistenţă interdisciplinară în activitatea loturilor naţionale;
Obiective şi măsuri pe temen mediu (2011-2012)  – care vizează dezvoltarea pe orizontală a activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale -  sportul pentru toţi, finanţarea activităţii, relaţii internaţionale, valori etice, imagine şi publicitate sportivă;
Obiective şi măsuri pe termen lung (2010-2014)  – care vizează, în principal, măsuri privind bazele sportive şi baza materială a bobului, saniei, skeletonului şi saniei pe piste naturale, precum şi dezvoltarea pe verticală a activităţii sportive, implicând ridicarea nivelului performanţial.

 • INFORMAŢII GENERALE

Federaţia Română de Bob şi Sanie reprezintă instituţia de utilitate publică, cu personalitate juridică de drept privat,  autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial; a fost fondată în anul 1924, reorganizată conform Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000 şi are Statut propriu adoptat în anul 2001 elaborat în conformitate cu dispoziţiile acestei legi şi cu regulamentul de punere a ei în aplicare, cu prevederile legislaţiei române în vigoare privind persoanele juridice – asociaţii şi fundaţii, precum şi cu statutele F.I.B.T. şi F.I.L., completat conform prevederilor Legii nr.472/2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, Legii nr.551/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă şi Legii nr.552/2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
Federaţia Română de Bob şi Sanie este constituită prin asocierea cluburilor de bob, skeleton şi/sau sanie şi asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie afiliate şi recunoscute de ea. Este afiliată la F.I.B.T. ŞI F.I.L. şi recunoscută de acestea, inclusiv de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român  ca singura autoritate pe plan naţional în problemele ce privesc activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România.
Scopul Federaţiei Române de Bob şi Sanie îl constituie organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a bobului, skeletonului şi saniei de competiţie pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare, precum şi organizarea propiei activităţi, în temeiul Statutului şi pe baza regulamentelor, normelor şi hotărârilor (deciziilor) adoptate de organele sale potrivit competenţelor stabilite de statut.
Adunarea generală este organul de conducere şi legislativ al F.R.B.S. alcătuit din totalitatea membrilor săi şi, în consecinţă, autoritatea supremă. Comitetul Federal este organul de conducere executivă între adunările generale. Biroul Executiv este organul de administrare şi gestionare a activităţii F.R.B.S. Cenzorul este organ de control financiar intern al F.R.B.S. Comisiile centrale sunt organisme de specialitate ale Comitetului Federal al F.R.B.S. Împuterniciţii F.R.B.S. sunt: preşedintele, secretarul general şi trezorierul.
Sursele de finanţare ale F.R.B.S. provind din: sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz; veniturile obţinute din activităţile economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei; cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor statutului, regulamentelor şi normelor proprii; donaţii şi sponsorizări; alte venituri, în condiţiile legii; sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

Ca instrument de lucru pentru elaborarea Strategiei a fost utilizată analiza SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Pericole ale cărei rezultate se prezintă astfel:

SINTEZA PUNCTELOR TARI

► tradiţie şi rezultate sportive obţinute în decursul timpului;
► dezvoltare cantitativă prin creşterea numărului de membrii afiliaţi, a numărului de sportivi legitimaţi şi a numărului de clasări în competiţiile oficiale internaţionale de bob şi sanie;
► recunoaşterea internaţională a federaţiei;
► tehnicieni de specialitate, personal cu experienţă, bine pregătit;
► creşterea interesului pentru practicarea, în special a disciplinei sanie;
► existenţa cluburilor sportive şcolare şi universitare distribuite echilibrat din p.d.v. geografic – Argeş, Braşov, Harghita, Hunedoara, Prahova, Suceava;
► implicarea activă a Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, a Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret şi a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
► existenţa cluburilor departamentale, care prin aportul adus la dezvoltarea activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale pot devei exemple;
► iniţierea unor lucrări de investiţii în obiective sportive modern;
► susţinerea şi interesul acordate activităţii de bob sanie de către administraţiile publice centrale şi locale.

SINTEZA PUNCTELOR SLABE

► inexistenţa unei pârtii de bob şi/sau sanie, la standarde internaţionale;
► lipsa investiţiilor în dezvoltarea bazei materiale, de care să beneficieze sportivii noştrii;
► interesul scăzut al populaţiei pentru practicarea, în general, a sportului;
► resursele financiare mici şi în continuă scădere;
► dotări specifice insuficiente;
► lipsa activiţilor de masă;
► membrii colectivelor tehnice, deşi bine pregătiţi sunt prost plătiţi;
► absenţa asociaţiilor judeţene de bob şi sanie;
► deficienţe ale cadrului legislativ al activităţii de sport şi educaţie fizică;
► absenţa activităţilor de cercetare;
► folosirea timidă a instrumentelor manageriale: managementul prin obiective, prin proiecte, metode de stimulare a creativităţii, etc.
          
OPORTUNITĂŢI

► existenţa unor programe ale administraţiei centrale şi locale pentru dezvoltarea bazei materiale şi a dotărilor pentru bob, sanie, skeleton;
► existenţa programelor de solidaritate – naţională şi olimpică ale federaţiilor internaţionale de specialitate şi ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
► depunerea candidaturii României pentru organizarea în anul 2022 a Jocurilor Olimpice de Iarnă;
► creşterea numărului de structuri sportive afiliate federaţiei;
► existenţa în Legea 571/2003 privind Codul fiscal a unor facilităţi acordate societăţilor comerciale care finanţează activităţile nonprofit, de care pot beneficia şi sporturile noastre;
► diversificarea, prin creşterea numărului de competiţii, a sistemului competiţional internaţional de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale;
► promovarea, în vederea certificării ca probă olimpică a saniei pe echipe, de către federaţia internaţională de specialitate – F.I.L., precum şi a introducerii unui nou sport olimpic – sania pe piste naturale; 
► organizarea Jocurilor Olimpice de Tineret – prima ediţie în 2012;

PERICOLE – RISCURI

► efectele crizei mondiale care pot diminua drastic resursele financiare;
► eliminarea sportului din rândul domeniilor de interes naţional;
► posibilitatea pierderii celor mai buni sportivi şi tehnicieni, în cazul în care nu se găsesc resursele financiare pentru susţinerea lor.

 • IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ÎN ACTIVITATEA DE BOB, SANIE, SKELETON ŞI SANIE PE PISTE NATURALE

Problema primordială a sporturilor de iarnă este diminuarea resurselor financiare, atât a celor de la bugetul de stat, cât şi a resurselor extrabugetare, ca efect al crizei economice. Această reducere va influenţa activitatea sportivă, investiţiile şi dotările în sport, în general.  Reacţia federaţiei noastre este bazată pe un management adaptat, care pe termen scurt nu poate fi decât cel crizei, pe termen mediu al eficienţei, iar pe termen lung al calităţii totale.

O altă problemă importantă a activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie o reprezintă lipsa unei pârtii de bob şi/sau sanie în România, unde practicanţii acestor sporturi s-ar putea antrena şi concura. Ideal, această pârtie ar trebui să se construiască cu îngheţare artificială, să fie o pârtie combinată pentru toate cele trei discipline olimpice şi să respecte principiile de omologare ale federaţiilor internaţionale de specialitate, pentru a putea organiza competiţii cu participare internaţională. Se constată, în acest sens preocuparea la nivel de iniţiativă a mai multor autorităţi locale de a iniţia procedurile de început ale unui proiect modern pentru o pârtie de sanie. 

Nu mai puţin importante sunt o serie de alte probleme, cum ar fi:

 • creşterea numărului de membrii inactivi, din totalul membrilor afiliaţi ai federaţiei;

 • scăderea numărului de sportivi legitimaţi în cadrul unor cluburi cu tradiţie în sporturile noastre (acest indicator nu influenţează în prezent totalul sportivilor legitimaţi in cadrul federaţiei);

 • lipsa unor performanţe notabile – medalii la competiţiile oficiale internaţionale de mare anvergură;

 •  demotivarea profesorilor şi antrenorilor de specialitate, din cauza salariilor foarte mici;

 • lipsa asigurării unui venit stabil pentru sportivii de înaltă performanţă şi a protecţiei sociale a acestora;

 • lipsa asociaţiilor judeţene de bob şi sanie, instituţii ce ar putea accesa fonduri pentru activitatea specifică, contribuind în final la dezvoltarea activităţii de bob şi/sau sanie pe plan naţional;

 • neîncurajarea societăţilor private care ar putea face sponsorizări pentru susţinerea sportului, în general, printr-un cadru legislativ finaciar adecvat.

 • PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE

Valorile esenţiale promovate de Comitetul Federal, Biroul Executiv şi personalul salariat al F.R.B.S. în activitatea desfăşurată sunt : performanţă, echipă, profesionalism, transparenţă şi exactitate ; rolul acestora este de mobilizare a tuturor factorilor implicaţi în vederea îndeplinirii obiectivelor generale ale F.R.B.S., a respectării Codului Etic adoptat şi a normelor şi regulamentelor interne şi internaţionale impuse de F.I.B.T. şi F.I.L.
Cele mai importante calităţi afirmate în desfăşurarea activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale sunt: loialitatea, consecvenţa, implicarea, integritatea, colaborarea şi fair-play-ul.
Bobul, sania, skeletonul şi/sau sania pe piste naturale reprezintă scopul comun care ne uneşte în activitatea federaţiei noastre. Performanţele sportive obţinute la competiţia supremă – Jocurile Olimpice trebuie să fie obiectivul nostru simplu şi concret. Atmosfera concurenţială pentru realizarea acestora ne va determina să dăm cele mai bune rezultate. Esenţa activităţii tuturor membrilor afiliaţi ai federaţiei noastre poate fi o dispută, la general, şi anume aceea că: „a munci în echipă” şi a „a fi cel mai bun” sunt două ţinte care par să se excludă reciproc. Însă toţi membrii federaţiei noastre îşi doresc să fie cei mai buni, dar îşi doresc să lucreze şi în echipă. În acelaşi timp, îşi doresc să lupte laolaltă pentru a câştiga în faţa unei alte naţiuni. Colaborarea între membrii afiliaţi, nu înlocuieşte competiţia, însă direcţionarea competiţiei trebuie să facă către exterior şi colaborarea trebuie să aibă loc în interiorul federaţiei.

Scopul Strategiei este asigurarea cadrului dezvoltării continue, a organizării şi funcţionării performante a acţivităţii de bob, sanie şi skeleton din România.

          În vederea realizării acestui scop se vor urmări îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Dezvoltarea şi promovarea bobului, saniei, skeletonului şi saniei pe teritoriul României, sub toate formele admise de forurile sportive internaţionale de specialitate şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;

 • Organizarea, conducerea, controlul şi sprijinirea activităţii de bob, skeleton şi sanie de competiţie pe plan naţional;

 • Promovarea bobului, skeletonului şi saniei de competiţie din România, prin echipele naţionale şi cele ale cluburilor, în competiţiile internaţionale:

  • Cupe Mondiale, Cupe Europene, Cupe Intercontinentale, Cupa Naţiunilor Campionate Mondiale şi Europene

  • Reprezentarea României la Jocurile Olimpice de Tineret Innsbruck  – 2012

  • Reprezentarea României la Jocurile Olimpice de Iarnă Soci– 2014;

 • Dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între federaţie, asociaţiile judeţene şi cluburile de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale, în cadrul unui sistem bazat pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi coeziune;

 • Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat între federaţie, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, precum şi cu federaţiile internaţionale de specialitate – F.I.B.T. şi F.I.L. şi cu federaţiile de specialitate ale altor naţiuni;

 • Atragerea autorităţilor administraţiilor publice locale în organizarea şi susţinerea activităţii sportive precum şi promovarea parteneriatului public-privat;

 • Asigurarea resurselor necesare desfăşurării optime a activităţii de bob, sanie şi skeleton;

 • Elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern prin care să se asigure desfăşurarea de campionate şi competiţii de bob, sanie şi skeleton la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorică a sportivilor şi a cluburilor participante, precum şi desemnarea campionilor României;

 • Dezvoltarea activităţii sportive şcolare şi universitare de sanie şi skeleton.

 • Organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a sportivilor care practică bobul, skeletonul şi sania, în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale de pe plan internaţional;

 •  Ridicarea nivelului performanţial al sportivilor care practică bobul, sania şi skeletonul prin creşterea indicatorilor sportivi de calitate, cantitate, financiari şi prin creşterea culturii sportive.

 •  Prevenirea încălcării statutului, regulamentelor şi normelor F.R.B.S. şi ale F.I.B.T. şi F.I.L.;

 •  Promovarea toleranţei şi a spiritului de fair-play în activitatea de bob, sanie şi skeleton de competiţie;

 •  Prevenirea şi reprimarea consumului substanţelor înterzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor de bob, skeleton şi/sau sanie prin acţiuni comune cu Agenţia Naţională Anti Doping;

 •  Formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare şi/sau clasificare a specialiştilor pentru bob, sanie şi skeleton în corelaţie cu nevoile organizării şi desfăşurării optime a activităţii din aceste ramuri de sport în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare al Antrenorilor, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, universităţile cu facultăţi de educaţie fizică şi sport din ţară;

 •  Atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinei sportive în obiectivizarea şi dirijarea procesului de selecţie, pregătire, participare în competiţii, refacere şi recuperare a sportivilor la nivelul cluburilor şi al reprezentativelor naţionale  - Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Agenţia Naţională Anti Doping, precum şi în formarea şi perfecţionarea continuă a specialiştilor din activitatea de bob, skeleton şi sanie;

 •  Dezvoltarea bazei materiale de interes naţional destinată bobului, skeletonului şi saniei de competiţie în România, asigurarea condiţiilor optime pregătirii sportivilor şi organizării de competiţii oficiale;

 •  Reprezentarea şi apărarea intereselor bobului, skeletonului şi saniei de competiţie româneşti pe plan intern şi internaţional;

 •  Lărgirea relaţiilor de cooperare cu federaţiile similare din alte ţări şi asigurarea reprezentării bobului, skeletonului şi saniei de competiţie din România în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care F.R.B.S. este afiliată;

 •  Păstrarea şi promovarea valorilor etice şi a principiilor fundamentale ale sportului şi olimpismului în rândul practicanţilor şi susţinătorilor bobului, saniei şi skeletonului din România.

Factorii cheie pentru îndeplinirea obiectivelor strategice sunt reprezentaţi de structurarea programelor federaţiei pe cinci planuri de acţiune, ceea ce ne permite un management prin delegare şi o bună urmărire a activităţii pe ansamblu: 
► planul de marketing
► planul relaţional
► planul financiar
► planul tehnic
► planul operaţional

 • PLANUL DE MARKETING

 • Definirea şi consolidarea unei bune imagini a F.R.B.S. pe plan naţional şi internaţional.

 • Sprijinirea membrilor afiliaţi pentru dezvoltarea unor politicii proprii de activitate sportivă şi investiţională.

 • Asigurarea unui sistem informatic performant în scopul culegerii, prelucrării, stocării, arhivării şi răspândirii informaţiilor din bob, sanie şi skeleton, realizarea şi actualizarea site-ului F.R.B.S.

 • Asigurarea unui flux informaţional eficient şi operativ între A.N.S.T., F.R.B.S., C.O.S.R., parteneri ai federaţiei şi celelalte instituţii cu atribuţii în sport.

 • Consolidarea relaţiilor cu cele două federaţii internaţionale – F.I.B.T. şi F.I.L.

 • PLANUL RELAŢIONAL

1.Dezvoltarea relaţiilor de colaborare/parteneriat  cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret din cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării Sportului şi Tineretului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, cât şi cu intituţiile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul sportului, precum şi cu alţi parteneri de drept public şi privat.
2.Cultivarea relaţiilor de cooperare cu federaţiile naţionale similare ale altor ţări.
3.Dezvoltarea, promovarea şi sprijinirea bobului, saniei şi skeletonului de competiţie în plan naţional şi internaţional prin organizarea în România a unor competiţii oficiale internaţionale.

 • PLANUL FINANCIAR

1.Concentrarea eforturilor de a stopa trendul descendent al resurselor financiare, datorită reducerii finanţării pentru programele propuse, ca efect direct al crizei financiare.
2.Susţinerea obiectivelor de performanţă, prioritare în finaţare vor fi JOT 2012, JO 2014 cu sprijinul C.O.S.R. pentru sportivii nominalizaţi în loturile olimpice.
3.Folosirea eficientă a resurselor financiare puse la dispoziţie şi/sau atrase prin asigurarea transparenţei cheltuielilor din activitatea sportivă.
4.Diversificarea acţiunilor de atragere a fondurilor financiare pentru creşterea nivelului finanţării programelor sportive.
5.Creşterea ponderii surselor de finanţare private în bugetul anual pentru activitatea sportivă, în principal prin amplificarea parteneriatului public-privat.
6.Elaborarea unor măsuri de eficientizare a finanţării activităţii sportivilor din loturile naţionale, în scopul asigurării continuităţii în pregătire cu aportul cluburilor unde aceştia sunt legitimaţi şi cu disponibilizarea unor resurse financiare ce vor fi redirecţionate către marea performanţă şi/sau activitatea cu juniorii.
7.Atragerea şi implicarea autorităţilor publice locale pentru susţinerea activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale.
8.Alocarea de fonduri, din bugetul federaţiei pentru stimularea promotorilor de talente, în cazul premierii sportivului care a obţinut o performanţă notabilă.
9.Oferirea de titluri, distincţii, recompense materiale şi financiare în conformitate cu performanţele obţinute atât sportivilor, cât şi colectivelor tehnice.
10.Asigurarea unui venit constant, de natura indemnizaţiilor, sportivilor şi colectivului tehnic, conform reglementărilor în vigoare.
11.Susţinerea introducerii în nomenclatorul „Clasificarea ocupaţiilor din România” a activităţii de sportiv, fie amator sau profesionist şi pe de altă parte, a recunoaşterii vechimii în activitatea sportivă.
12.Promovarea ideii de revizuire a salarizării antrenorilor prin echivalarea categoriilor cu gradele profesorilor din învăţământ.

 • PLANUL TEHNIC

 • Continuarea selecţiei, pregătirii şi susţinerii loturilor naţionale pentru participarea în competiţiile majore: campionate mondiale, campionate europene şi cupe mondiale.

 • Selecţie permanentă, pregătirea şi participarea loturilor naţionale la prima ediţie a Jocurilor Olimpice pentru Tineret 2012 – bob, sanie, skeleton.

 • Actualizarea şi îmbunătăţierea orientării metodologice, în concordanţă cu cerinţele activităţii de bob, sanie şi skeleton de performanţă, a regulamentelor interne şi internaţionale.

 • Optimizarea cadrului unic de selecţie la nivel naţional, elaborat de comisiile tehnice de specialitate bob-skeleton şi sanie; corelarea obiectivelor de selecţie, evoluţie şi promovare ale unităţilor sportive afiliate, cu obiectiv final Jocurile Olimpice de Iarnă Sochi 2014 pentru toate disciplinele şi probele sportive.

 • Susţinerea activităţii la nivelul copiilor şi juniorilor în structuri specializate – centre de excelenţă şi promovarea acestora în loturile naţionale.

 • Elaborarea de criterii exigente specifice pentru selecţia şi promovarea sportivilor în loturile de perspectivă ale C.O.S.R. în vederea participării României la Jocurile Olimpice – “ Pol România” „Pol Speranţe”

 • Susţinerea şi încurajarea practicării bobului, saniei şi skeletonului în instituţiile de învăţământ superior şi organizarea de competiţii sportive universitare.

 • Utilizarea competiţiilor şcolare şi universitare ca sursă de verificare a selecţiei.

 • Extinderea acţiunilor de selecţie în localităţile învecinate localităţii unde există o structură sportivă afiliată la federaţie.

 • Stimularea interesului de a practica bobul/sania/skeletonul; organizarea unor competiţii de masă, care să includă o arie cât mai largă de participanţi, competiţii cu caracter demonstrativ şi pentru promovarea sporturilor noastre; atragerea tinerilor talentaţi în structurile sportive afiliate federaţiei; asigurarea emulaţiei în cadrul cluburilor sportive, la nivelul fiecărei grupe de sportivi.

 • Oferirea de premii stimulative la competiţiile de masă.

 • Creşterea numărului sportivilor de performanţă şi menţinerea lor până la vârsta marii performanţe pe plan mondial în activitatea de bob/sanie/skeleton/sanie pe piste naturale.

 • Creşterea numărului membrilor afiliaţi care au activitate de nivel internaţional, ai căror sportivi să obţină clasări în ierarhia mondială.

 •  Ridicarea nivelului performanţial al sportivilor care practică bobul/sania/skeletonul.

 •  Emiterea unor norme specifice privind  redimensionarea componenţei a loturilor naţionale prin susţinerea sportivilor de performanţă şi a colectivelor tehnice în aşa fel încât să se participe în toate disciplinele bob,sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale.

 •  Responsabilizarea membrilor afiliaţi şi a tuturor celor implicaţi în activitatea de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medicală la competiţii, obligativitatea avizului medical pentru sportivi la antrenamente şi competiţii.

 •  Prevenirea, reprimarea substanţelor înterzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor de bob, skeleton şi/sau sanie împreună cu Agenţia Naţională Anti Doping.

 •  Sprijinirea membrilor afiliaţi în obţinerea de fonduri pentru investiţii şi echipamente specifice activităţii pentru asigurarea unui nivel optim de practicare şi participare în competiţii oficiale, pentru toate grupele de performanţă şi categorii de vârstă la disciplina bob/sanie/skeleton şi/sau sanie pe piste naturale.

 •  Oferirea de sprijin logistic proiectelor administraţiei publice locale în vederea obţinerii finanţării necesare pentru realizarea unor obiective moderne la standarde internaţionale.

 •  Atragerea partenerilor din sectorul privat în finanţarea lucrărilor de investiţii şi desfăşurarea unor campanii de sensibilizare a administraţiilor publice locale unde există tradiţie, afinităţi sau specific local privind necesitatea completării infrastructurii sportive cu obiective sportive destinate bobului/sanie/skeletonului şi/sau sanie pe piste naturale.

 •  Promovarea standardelor  privind construcţia şi dotarea bazelor sportive pentru bob, sanie, skeleton, sanie pe piste naturale.

 •  Iniţierea de proiecte legislative privind armonizarea cadrului legislativ în domeniul sportului.

 • PLANUL OPERAŢIONAL

 • Formarea, pregătirea şi perfecţionarea continuă a sportivilor care practică bobul, sania,  skeletonul şi sania pe piste naturale, în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale de pe plan internaţional;

 • Deplasarea la competiţiile oficiale internaţionale de anvergură în toate diciplinele, cu un număr suficient de sportivi, care să participe în toate probele şi la toate categoriile de vârstă.

 • Asigurarea participării în circuitul competiţiilor oficiale internaţionale, în colaborare cu cluburile sportive, a sportivilor tineri, cu potenţial, care nu sunt, la momentul respectiv, componenţi ai lotului naţional.

 • Delegarea reprezentării României, la competiţiile care nu fac obiectul activităţii loturilor naţionale, unităţilor sportive care solicită participarea cu proprii sportivi.

 • Creşterea numărului de competiţii sportive interne.

 • Omologarea şi recompensarea recordurilor naţionale pe diciplină/probă sportivă.

 • Alegerea locaţiilor de desfăşurare a competiţiilor în funcţie de probabilitatea existenţei concentraţiilor de participanţi.

 • Elaborarea unor norme interne privind acordarea de facilităţi unităţilor sportive, pentru susţinerea participării numeroase în competiţiile oficiale interne.

 • Organizarea de competiţii demonstrative cu precădere în mediul rural, mediatizate prin presa locală, radio, cât şi prin afişe, pliante, fluturaşi, etc.

 •  Adresarea de invitaţii oficialilor autorităţilor locale, dar şi din localităţile limitrofe localităţii unde se desfăşoară competiţia.

 •  Susţinerea organizării de competiţii şi/sau de stagii de pregătire centralizată cu participare internaţională pe teritoriul României, depunerea de candidaturi pentru desfăşurarea în România a unor competiţii din calendarul federaţiilor internaţionale de specialitate.

 •  Întărirea rolului structurilor sportive, încurajarea înfiinţării asociaţiilor judeţene de bob şi sanie.

 •  Creşterea numărului de participanţi în cadrul campionatelor sportive şcolare.

 •  Înfiinţarea competiţiei universitare.

 •  Lărgirea şi întinerirea corpului de arbitrii bob-sanie în România şi promovarea lor ca arbitrii internaţionali.

 •  Înfiinţarea de centre de excelenţă, în colaborare cu M.E.C.T.S. şi C.O.S.R.

 •  Dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între federaţie, asociaţiile judeţene şi cluburile de bob, skeleton şi sanie, în cadrul unui sistem bazat pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi coeziune.

 •  Prevenirea încălcării statutului, regulamentelor şi normelor F.R.B.S. şi ale F.I.B.T. şi F.I.L.

 •  Promovarea şi susţinerea activităţii de informare, de prevenire şi combatere a faptelor care contravin spiritului de sportivitate desfăşurate de către Comisia Naţională de Diciplină Sportivă, Agenţia Naţională Anti Doping, Comisiei de Etică a C.O.S.R. în vederea îmbunătăţirii stării diciplinare.

 •  Stabilirea unui sistem coerent de sancţiuni, corespunzător disicplinelor bob, sanie, skeleton şi a unui cadru unitar privind instanţele disciplinare şi acţiunea lor, măsuri concretizate în actualizarea regulamentelor de diciplină şi funcţionare a comisiilor de specialitate.

 •  Organizarea de cursuri de perfecţionare a antrenorilor de bob-sanie.

 •  Organizarea de acţiuni pentru atragerea, pregătirea şi promovarea voluntarilor în activitatea de bob, sanie şi skeleton.

 •  Organizarea periodică pe plan naţional, judeţean, zonal a unor sesiuni de comunicări pentru prezentarea rezultatelor şi concluziilor activităţii de performanţă în colaborare cu direcţiile judeţene pentru tineret şi sport.

 •  Derularea unor campanii publicitare în presă, dar şi la televiziune pentru promovarea specificului, tradiţiei şi realizărilor din activitatea de bob sanie care să stimuleze favorabil practicarea, participarea şi implicarea a cât mai multor persoane.

 • REZULTATE ŞI EVALUARE

Rezultatele dorite prin aplicarea direcţiilor de acţiune în vederea realizării obiectivelor enunţate în acest program strategic pentru perioada ciclului olimpic 2010 – 2014 sunt:

 • Creşterea interesului pentru practicarea bobului, saniei, skeletonului şi saniei pe piste naturale în România;

 • Asigurarea resurselor necesare desfăşurării optime a activităţilor loturilor naţionale;

 • Implementarea coerentă a sistemului unitar de selecţie, pregătire, participare şi clasare a sportivilor care practică bobul, sania, skeletonul şi sania pe piste naturale, cu obiectiv final 2014;

 • Creşterea rezultatelor sportive;

 • Scăderea numărului de membrii afiliaţi inactivi;

 • Construcţia/modernizarea unor baze sportive la standarde internaţionale;

 • Aprecierea imaginii F.R.B.S. pe plan intern şi internaţional;

 • Creşterea interesului şi satisfacţiei sportivilor practicanţi şi a colectivelor tehnice din bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale;

Monitorizarea se va face pe criterii de eficienţă, va fi un proces continuu cu interpretare a rezultatelor anuală.
Procesul de implementare şi monitorizare se vor încheia în anul 2014 cu evaluarea finală care va cuprinde factorii de succes sau eşuare care au influenţat atingerea obiectivelor.
Instituţia abilitată să efectueze ambele operaţiuni este F.R.B.S.
O serie de atribuţii din cadrul monitorizării, mai ales cele din sfera selecţiei, şi/sau a bazei materiale vor reveni membrilor afiliaţi şi organelor administraţiei publice centrale şi locale.
În concordanţă cu rezultatele implementării şi a noilor necesităţi identificate se vor elabora etapele ulterioare, bazate pe feed-back şi eventualele schimbări survenite în cadrul activităţii de bob, sanie, skeleton pe plan intern şi internaţional.
Cu siguranţă însă că obiectivul privind dezvoltarea bazei materiale de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale va trebui permanentizat, procesul de modernizare şi dezvoltare fiind unul continuu, dat de progresul tehnic şi ştiinţific în materie.

Fiecare ciclu olimpic are rolul lui în alegerea celei mai bune strategii pentru activitatea din prezent. Desigur, etapa alegerii prezentei variante se detaşează ca importanţă, întrucât selectarea acesteia a trebuit să ţină seama de o multitudine de criterii, cele mai frecvente fiind: poziţionarea în clasamentele oficiale internaţionale a sportivilor noştrii, longetivitatea în bob/sanie/skeleton/sanie pe piste naturale, rolul F.R.B.S., evoluţia sporturilor noastre pe plan mondial, concurenţa celorlalte naţiuni, etc.

          Elaborarea acestui document confirmă faptul că principalii factori care vor contribui la obţinerea succesului aşteptat sunt:

►Sportivii agrenaţi în realizarea obiectivelor de performanţă trebuie să fie excepţionali;

►Selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor care practică bobul, sania, skeletonul şi sania pe piste naturale trebuie să fie făcute eficient;

►În activitatea de conducere şi administrare a resurselor umane este nevoie de creativitate;

►Aportul fiecărui membru al federaţiei.

bottom of page